875/1989

Utfärdat i Helsingfors den 29 september 1989

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

upphävt 1 a §, 11 §, 105 § 2 mom., 111 § och 135 §, av dessa 1 a § sådan den lyder i beslut av den 28 oktober 1988 (913/88), i trafikministeriets beslut av den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83),

ändrat 3 § 2 mom., 5 § 2 mom., 8 a § 3 mom., 10 § 11 mom., 25 § 1 mom., 27 § 2 och 5 mom., 38 § 2 mom., 46 § 4 mom., 47 § 2 och 5 mom., 49 §, 52 § 1 mom., 53 § 3 mom., 59 § 4 mom., i 62 a § 1-3 mom. det inledande stycket och 1 mom. d-punkten, 70 §, 73 § 1 mom., 77 § 1 mom., i 90 a § 1-3 mom. det inledande stycket, 98 §, 100 § 1 mom., 105 § 3 mom., 114 § 2 och 3 mom., 115 § 2 och 3 mom., 119 § 1 mom., 122 § 1 mom., 125 § 1 mom., 131 § 1 mom. i 135 a § 1 och 2 mom. det inledande stycket, 153 § 3 mom., 154 § 2 mom., 156 § 4 mom., i 180 b § 1 och 3 mom. det inledande stycket och 2 mom., 198 §, 207 § 1 mom. och 233 a §,

av dessa stadganden 8 a § 3 mom. och 207 § 1 mom. sådana de lyder i beslut av den 21 december 1984 (1030/84), 10 § 11 mom., 25 § 1 mom., 73 § 1 mom., 77 § 1 mom., 100 § 1 mom., 119 § 1 mom. och 122 § 1 mom. i beslut av den 27 november 1987 (875/87), 52 § 1 mom. i beslut av den 31 mars 1988 (291/88) samt i 62 a § 1-3 mom. det inledande stycket och 1 mom. d-punkten, i 90 a § 1-3 mom. det inledande stycket, i 135 a § 1 och 2 mom. det inledande stycket, i 180 b § 1 och 3 mom., det inledande stycket och 2 mom. samt 233 a § i beslut av den 12 juni 1987 (548/87), och

fogat till beslutets 12 § ett nytt 6 mom., till 25 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda beslut av den 27 november 1987, ett nytt 1 a mom., till 26 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda beslut av den 27 november 1987, ett nytt 8 mom., till 55 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda beslut av den 28 oktober 1988 och beslut av den 22 december 1988 (1142/88), ett nytt 4 mom., före 60 §, sådan den lyder ändrad genom beslut av den 13 november 1987 (851/87), en ny mellanrubrik, till beslutet en ny 129 a § och en ny 151 a §, till beslutets 171 § ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda beslut av den 27 november 1987, till 179 § ett nytt 3 mom., före 180 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda beslut av den 13 november 1987, en ny mellanrubrik och till beslutet en ny 201 a § som följer:

2 kap.

Allmänna föreskrifter angående fordon

3 §
Bränsletanks volym

2. I specialbil samt släpanordning får bränsletankarnas sammanlagda volym för det bränsle som behövs för specialbilens drift och för fordonets specialuppgift överstiga 800 l. Då bränsletankarnas volym överstiger 800 l men är högst 1500 l skall fordonet vara utrustat i enlighet med marginalnumren 10 240 och 31 260 i trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg (610/78). Då bränsletankarnas sammanlagda volym överstiger 1500 l skall tillämpas vad som föreskrivs om tankar avsedda för transport av farliga ämnen.


5 §
Mått

2. Fordons baköverhäng och det axelavstånd som bestämmer det högsta tillåtna baköverhänget, mäts från fordonets bakaxel, eller då bakaxelsystemet utgörs av en boggi, från dennas medelpunkt. Om en eller flera av bakaxelsystemets axlar är självstyrd eller tvångsstyrd, mäts här avsedda mått från den fasta axeln eller från de fasta axlarnas medelpunkt.


8 a §
Skylt för långsamt fordon

3. Skylten skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 69 eller motsvarande senare reglemente.

10 §
Allmänna bestämmer och definitioner angående ljus och reflektorer

11. Då till en fordonstyp inte står att få E-godkända lyktor och reflektorer, anses, för de obligatoriska lyktornas och reflektorernas del, e-godkända lyktor och reflektorer motsvara för samma användning avsedda E-godkända lyktor och reflektorer. Under samma förutsättningar anses obligatoriska lyktor och reflektorer, som överensstämmer med föreskrifterna i Nordamerikas Förenta stater och är försedda med bokstäverna SAE och en märkning i enlighet med SAE-rekommendationen J759-1983 eller motsvarande senare märkning och halv- och helljus, som är försedda med märkningen DOT samt med lampor med kännenummer 9004, av typen HB2, med kännenummer 9005, av typen HB3 eller med kännenummer 9006, av typen HB4, motsvara E-godkända lyktor och reflektorer.


3 kap.

Bil

12 §
Styrinrättning

6. Styrinrättning för påhängsvagns dragbil skall motsvara E-reglemente nr 79 eller e-direktiv nr 70/311/EEC.

25 §
Igenkänningsljus

1. På personbil, som får användas i yrkesmässig beställningstrafik utan särskilda begränsningar beträffande transportens art, skall finnas en på taket monterad och av bilregistercentralen godkänd ljusskylt med en storlek av ca 300 × 115 × 60-80 mm, som visar gult ljus i alla riktningar samt fram- eller fram- och baktill upptar ordet "TAKSI" eller "TAXI" i svart text. Skylten får monteras på bilens vänstra halva på ett avstånd av minst 0,15 m från bilens sida. Bilens ordningsnummer får anges med svart text på ljusskylten. Till ljusskylten får anslutas en anordning, varmed ljuset kan fås att blinka i en nödsituation. Personbil, som används för skolskjuts, får förses med en på ljusskylten monterad kupa, som är typgodkänd av bilregistercentralen och anger skolskjuts.

1 a. På invalidtaxis tak får monteras med invalidtaxis kännetecken avsedd och av bilregistercentralen godkänd ljusskylt som visar gult ljus.


26 §
Körriktningsljus

8. Röda körriktningsljus, som överensstämmer med föreskrifterna i Nordamerikas Förenta stater och är försedda med bokstäverna SAE och en märkning i enlighet med SAE-rekommendationen J759-1983 eller motsvarande senare märkning anses motsvara föreskrifterna i denna paragraf, om bilen inte hos den tillverkande fabriken kan fås försedd med brungula bakre körriktningsljus.

27 §
Varselljus

3. Varsellyktor skall vara av modell som har godkänts av bilregistercentralen och försedda med en beteckning, som anger godkännandet, eller då varsellyktor ingår i en bils originalutrustning, godkända vid typ- eller importbesiktning.


5. Bils halvljus får kopplas så att de fungerar som varselljus med nedsatt spänning, förutsatt att därför avsedd kopplingsserie är av modell som har godkänts av bilregistercentralen eller att bilens motsvarande originalkoppling är godkänd vid typ- eller importbesiktning.

38 §
Vindruta och övriga rutor

2. Såsom säkerhetsglas godkänns säkerhetsglas som uppfyller kraven i E-reglementet nr 43 eller i standarden SFS 2728 eller i internationell eller utländsk nationell standard med motsvarande kravnivå och som vederbörligen har betecknats såsom säkerhetsglas. För bil, som inte hos tillverkaren kan fås försedd med dylika glas, godkänns säkerhetsglas som överensstämmer med Förenta staternas standard ANSI Z.26.1-1983 eller senare standard och som är ändamålsenligt utmärkt. Vindruta skall vara av laminerat glas.


46 §
Hastighetsmätare

4. Hastighetsmätare anses utan särskild kontroll uppfylla kraven i 1-3 mom., om bilen är E-godkänd i enlighet med reglementet nr 39 eller e-godkänd i enlighet med direktivet nr 75/443/EEC.

47 §
Färdskrivare

2. Färdskrivare och däri använd diagramskiva skall vara av modell som godkänts av bilregistercentralen eller vara e-godkänd i enlighet med gemenskapens förordning nr 3821/85 och försedd med anteckning om godkännandet. Diagramskivan bör dessutom vara försedd med anteckning om den modell av färdskrivare i vilken skivan är avsedd att användas.


5. Sedan färdskrivaren installerats samt vid behov efter reparation och inspektion skall den kontrollskylt som föreskrivs i den i 2 mom. avsedda gemenskapens förordning eller beordras av bilregistercentralen, drivvajern eller motsvarande, som förbinder färdskrivaren med bilen, adaptern och färdskrivarens hölje plomberas. Plomben skall vara försedd med ett märke, som bilregistercentralen har fastställt att användas av vederbörande reparationsverkstad eller inrättning.


49 §
Anordning till förhindrande av olovlig användning

Lås, som fordras för förhindrande av olovlig användning av bil skall vara E-godkänt i enlighet med reglementet nr 18/01 eller e-godkänt i enlighet med direktivet nr 74/61/EEC eller enligt motsvarande senare reglemente eller direktiv eller uppfylla krav av standarden FMVSS 114.

52 §
Bilbälten och deras fästpunkter

1. I en bil erforderligt bilbälte skall vara tillförlitligt fäst i karosseriet eller sätet så, att det vid en sammanstötning minskar skaderisken för den som använder bältet. Bilbältet för varje sittplats ytterst till vänster och ytterst till höger skall vara av trepunktstyp. Om den övre fästpunkten inte på grund av sidostolparnas eller de andra möjliga placeringsställenas konstruktion eller läge ändamålsenligt kan installeras eller om de ovan avsedda sittplatserna inte befinner sig bredvid en vägg eller en dörr, får dessa platser förses med midjebälte. Bilbältet för förarens sittplats och för den sittplats som finns i framsätet längst till höger skall vara försett med upprullningsdon.


53 §
Bakstötfångare

3. Bil anses uppfylla kraven angående bakstötfångare, om den eller en på den fäst bakstötfångare är E-godkänd i enlighet med reglementet nr 58 eller e-godkänd i enlighet med direktivet nr 79/490/EEC.

55 §
Ändringar och reparationer

4. Längden eller ställningen på personbils rattstång, en bils spårvidd, fjädring samt typen hos avgassystem och ljuddämpare får ändras eller i bilen installeras styrningsdämpare eller skyddsbåge endast med tillstånd från besiktningsställe och i enlighet med däri föreskrivna villkor.

59 §
Beteckningar på bil som används i yrkestrafik

4. På personbil, som används för personbefordran i yrkesmässig beställningstrafik, får inte fästas eller hängas reklam. I nedre kanten på bilens bak- och baksidoruta får dock fästas en högst 0,10 m hög reklam, som inte hindrar sikten.

60 §
Tankbils stabilitet

62 a §
Undantag och närmare anvisningar

1. Av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe kan, om en bils konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, för en enskild bil i enlighet med bilregistercentralens vid behov utfärdade allmänna anvisningar bevilja undantag


d) från de i 20-23, 26, 29, 29 a och 31 §§ stadgade kraven angående ljusens placering, synlighet och färg för specialbil, bil som införts till landet som flyttgods, bil som innehas av främmande makts beskickning eller medlem av diplomatkåren och tävlingsbil eller bil som används för annat specialändamål;


2. Bilregistercentralen kan, om en bils konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, för en bilmodell bevilja undantag


3. Bilregistercentralen kan, om en bils konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, för en enskild bil bevilja undantag


4 kap.

Motorcykel

70 §
Anordning för förhindrande av olovlig användning

Lås, som fordras för förhindrande av olovlig användning av motorcykel, skall vara E-godkänt i enlighet med reglementet nr 18/01 eller e-godkänt i enlighet med direktivet nr 74/61/EEC eller i enlighet med motsvarande senare reglemente eller direktiv eller vara särskilt godkänd av bilregistercentralen.

73 §
Körljus

1. Motorcykel skall framtill ha en strålkastare med halv- eller helljus, vilken avger vitt eller ljusgult sken. Strålkastaren skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 57 eller 72 eller med något reglemente angående bilars halv- och helljus, som avses i 18 § 4 mom.


77 §
Körriktningsljus

1. På en motorcykel skall på vardera sidan finnas en körriktningslykta som visar ett brungult blinkande ljus framåt och en likadan lykta, som visar samma slags ljus bakåt. Avståndet mellan körriktningslyktorna på motorcykelns olika sidor skall framtill vara minst 0,30 m och baktill minst 0,24 m samt avståndet från körljusstrålkastaren minst 0,10 m. Lyktorna bör befinna sig på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,20 m, dock inte högre än i nivå med styrstångens högsta punkt.


90 a §
Undantag och närmare anvisningar

1. Av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe kan, om en motorcykels konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, för en enskild motorcykel i enlighet med bilregistercentralens vid behov utfärdade allmänna anvisningar bevilja undantag


2. Bilregistercentralen kan, om en motorcykels konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, för en motorcykelmodell bevilja undantag


3. Bilregistercentralen kan, om en motorcykels konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, för en särskild motorcykel bevilja undantag


5 kap.

Moped

98 §
Anordning för förhindrande av olovlig användning

Lås, som fordras för förhindrande av olovlig användning av moped, skall vara E-godkänt i enlighet med reglementet nr 18/01 eller e-godkänt i enlighet med direktivet nr 74/61/EEC eller i enlighet med motsvarande senare reglemente eller direktiv eller vara särskilt godkänd av bilregistercentralen.

100 §
Körljus

1. En moped skall ha en strålkastare med halvljus, vilken avger vitt eller ljusgult sken. Halvljusstrålkastaren skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 56, 76 eller 82.


105 §
Reflektorer

3. På trehjulig moped, vars bredd överstiger 1,00 m, skall finnas två i 1 mom. avsedda reflektorer, anbragta på i nämnda moment bestämd höjd och på ett avstånd av högst 0,40 m från mopedens sida.

6 kap.

Traktor och motorredskap

114 §
Bromsar

2. Färdbromsen skall ha sådan effekt, att den uppnådda retardationen vid användning av bromsen för trafiktraktor är minst 3,5 m/s2 och för övrig traktor och för motorredskap minst 3,0 m/s2, då koefficienten för friktionen mellan vägen och däcken är 0,8. Pedalkraften får därvid uppgå till högst 700 N.

3. Parkeringsbromsen eller färdbromsen med påkopplad spärranordning skall, då koefficienten för friktionen är 0,6, kunna hålla traktor eller motorredskap på stället i en upp- eller nedförsbacke, vars lutning är 18 procent. Trafiktraktor bör uppfylla denna förutsättning lastad eller försedd med lastad släpvagn.

115 §
Avgassystem och ljuddämpare

2. Avgasrörets mynning skall inte vara riktad högerut. Om uppåtriktat avgasrör mynnar ut framför förarhytten, skall röret nå minst 0,10 m under förarhyttens högsta punkt eller, om fordonet saknar förarhytt, minst 1,00 m över den lägsta punkten på förarsätets yta.

3. Traktor eller motorredskap, som har försetts med förbränningsmotor, skall ha sådana ljuddämpare, att insugnings- eller avgasljud inte i störande grad överröstar annat ljud, som fordonet i normal drift förorsakar. Motorljudets styrka får inte överstiga 89 dB(A).


119 §
Körriktningsljus

1. Körriktningsljuset bör visa brungult blinkande ljus. Körriktningslyktorna skall finnas fram- och baktill på vardera sidan av traktorn, på ett avstånd av minst 0,50 m från varandra och på ett avstånd av högst 0,40 m från fordonets sida. De skall finnas på en höjd av minst 0,40 m och högst 1,90 m eller, då synnerliga av konstruktionen påkallade skäl kräver det, på en höjd av högst 2,10 m. Körriktningsljuset skall vara synligt minst 15° uppåt och nedåt samt 45° mot mittlinjen och 80° åt sidan eller, då forodnets konstruktion eller tilläggsanordningar begränsar synbarheten, minst 10° uppåt och nedåt samt 3° mot mittlinjen och 30° åt sidan.


122 §
Bromsljus

1. Bromsljus skall visa rött ljus bakåt då färdbromsen är i funktion. Bromslyktorna skall finnas på vardera sidan av traktorn på ett avstånd av högst 0,50 m eller, om traktorns bredd understiger 1,40 m högst 0,40 m från varandra. De skall finnas på en höjd av minst 0,40 m och högst 1,90 m eller, då synnerliga av konstruktionen påkallade skäl kräver det, på en höjd av högst 2,10 m. Bromsljuset skall var synligt minst 15° uppåt och nedåt samt 45° åt sidorna eller, då fordonets konstruktion eller tilläggsanordningar begränsar sikten, minst 5° uppåt och nedåt samt 15° åt sidorna.


125 §
Backspeglar

1. Backspegeln skall till sitt läge vara reglerbar, och placerad så, att föraren med hjälp av den kan iaktta bakifrån kommande trafik. Backspegel på traktor eller motorredskap, som har försetts med täckt förarhytt, skall vara synlig genom den del av vindrutan som rengörs av vindrutetorkaren eller genom sidofönstret.


129 a §
Färdskrivare

1. Färdskrivare skall på förarens av trafiktraktor personliga diagramskiva med tydligt från varandra särskiljbara tecken ange kör-, arbets-, och vilotiderna samt de tidpunkter då diagramskivan har satts in och tagits ut ur skrivaren och likaså körsträckans längd och trafiktraktorns hastighet.

2. Färdskrivare och däri använd diagramskiva skall vara av modell som godkänts av bilregistercentralen eller vara e-godkänd i enlighet med gemenskapens förordning nr 3821/85 och försedd med anteckning om godkännandet. Diagramskivan bör dessutom vara försedd med anteckning om den modell av färdskrivare i vilken skivan är avsedd att användas.

3. Färdskrivare skall installeras i förarhytten så, att föraren utan svårigheter kan avläsa färdskrivarens hastighetsmätare och klockans tidsangivelser.

4. Färdskrivare, som fungerar felaktigt eller eljest är i olag, skall föras till reparation inom fem dygn efter slutet av det körskift, under vilket den felaktiga funktionen eller det bristfälliga skicket observerades. Medan färdskrivare är inlämnad för reparation skall i trafiktraktorn medföras ett av reparationsverkstaden utfärdat intyg över att färdskrivaren mottagits för reparation samt om den tidpunkt, då reparationen sannolikt kommer att vara slutförd.

5. Sedan färdskrivaren installerats samt vid behov efter reparation och inspektion skall den kontrollskylt som föreskrivs i den i 2 mom. avsedda förordningen eller beordras av bilregistercentralen, drivvajern eller motsvarande, som förbinder färdskrivaren med trafiktraktorn, adaptern och färdskrivarens hölje plomberas. Plomben skall vara försedd med ett märke, som bilregistercentralen har fastställt att användas av vederbörande reparationsverkstad eller inrättning.

6. Precisionen av de värden färdskrivaren anger, dess funktion samt det förhållandet att plomberna är obrutna skall kontrolleras efter installation och reparation innan färdskrivaren tas i bruk. Eljest skall färdskrivare kontrolleras senast inom två år efter senaste kontroll.

131 §
Säten

1. Traktors och motorredskaps förarsäte skall, mätt i horisontalplanet, ha ett ytinnehåll på 0,45 m × 0,35 m och på en höjd av 0,50 m över sätets yta, ett skulderutrymme på minst 0,90 m. Avståndet från det belastade sätets yta till taket skall i ryggstödets riktning vara minst 1,00 m. Sätets bredd mäts på ett avstånd av 0,10 m och skulderutrymmet på ett avstånd av 0,05 m från motsvarande ställe på ryggstödet samt avståndet mellan säte och tak i ryggstödets riktning, på ett avstånd av 0,10 m från ryggstödet. Säte och ryggstöd skall ha ändamålsenlig stoppning.


135 a §
Undantag

1. Av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe kan, om en traktors eller ett motorredskaps konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, för en enskild traktor eller ett enskilt motorredskap i enlighet med de allmänna anvisningar, som bilregistercentralen vid behov meddelar, bevilja undantag


2. Bilregistercentralen kan, om en traktors eller ett motorredskaps konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, för en traktormodell eller en motorredskapsmodell bevilja undantag


7 kap.

Terrängfordon

151 a §
På luftkuddefartyg tillämpade föreskrifter

Föreskrifterna i 136, 137, 139-146 och 150 §§ i detta kapitel gäller inte luftkuddefartyg.

9 kap.

Släpvagnar till bilar

153 §
Definitioner

3. Hjälpvagn eller dolly är en enaxlad eller med boggi försedd anordning, med vars tillhjälp påhängsvagn kan kopplas till dragbil såsom egentlig släpvagn. Hjälpvagn är också en motsvarande anordning, som kopplas till en bil som väger högst 3 500 kg och som används för bogsering av skadat fordon.


154 §
Mått

2. Släpvagns karosseriöverhäng får baktill vara högst 75 procent av axelavståndet eller av avståndet från axeln till svängpunkten, dock högst 4,00 m. På en tvåaxlad eller motsvarande egentlig släpvagn får ingen del av karosseri eller last framtill nå utanför en cirkelbåge med radien 2,04 m uppritad med svängpunkten som medelpunkt.

156 §
Drag- och kopplingsanordningar

4. Om en egentlig släpvagn inte är reglerbar i sin längdriktning, får dragbommen till längden vara reglerbar till högst tre olika mått. Den reglerbara dragbommen bör ha pålitliga låsanordningar och den bör i alla brukställningar vara godkänd för de belastningar den utsätts för.


171 §
Särskilda föreskrifter angående ljus och reflektorer

3. Hjälpvagn, som kopplas till bil vars totalvikt är högst 3 500 kg, skall vara försedd med bak-, broms- och körriktningsljus, som är antingen fast installerade eller fästa vid en löstagbar belysningsarmatur, som för tiden för bogseringen fästs bakom den bil som bogseras.

179 §
Bakstötfångare

3. En släpvagn anses uppfylla de krav som gäller bakstötfångare om den eller vid den fäst bakstötfångare är E-godkänd i enlighet med reglementet nr 58 eller e-godkänd i enlighet med direktivet nr 79/490/EEC.

180 §
Tanksläpvagns stabilitet

180 b §
Undantag och närmare anvisningar

1. Av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe kan, om släpvagns konstruktion eller användningsändamål eller liknande skäl förutsätter det, för en enskild släpvagn i enlighet med de allmänna anvisningar som bilregistercentralen vid behov utfärdar bevilja undantag


2. Bilregistercentralen kan, om en släpvagns konstruktion eller användningsändamål eller liknande skäl förutsätter det, för en släpvagnsmodell bevilja undantag från de i 160, 162, 164-167, 168 a och 170 §§ stadgade kraven angående ljusens och reflektorernas placering och synlighet.

3. Bilregistercentralen kan, om en släpvagns konstruktion eller användningsändamål eller liknande skäl förutsätter det, för en enskild släpvagn bevilja undantag


13 kap.

Traktorsläpvagnar

198 §
Vikter

Enaxlad eller motsvarande traktorsläpvagns egen vikt utgörs av summan av dess axels eller axelsystems, underredes, flaks eller karosseris och kopplingsanordningars vikter. Dess totalvikt är summan av vagnens egen och lastens vikt, oberoende av, att en del av traktorsläpvagnens vikt kan vila på den dragande traktorn.

201 a §
Framljus

1. Framljuset skall visa vitt ljus framåt. Framlyktorna skall vara placerade på vardera sidan av släpvagnen på ett avstånd av högst 0,40 m från släpvagnens sida samt på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,90 m eller, då synnerliga av karosserikonstruktionen påkallade skäl kräver det, på en höjd av högst 2,10 m.

2. Framlyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.

3. Framljusen skall vara kopplade så, att de fungerar samtidigt som bakljusen.

207 §
Konstruktion

1. Traktorsläpvagns färdbroms skall ha en sådan effekt, att den uppnådda retardationen vid användning av bromsen, då koefficienten för friktionen mellan vägen och däcken är 0,8, är minst 3,5 m/s2 för trafiktraktors släpvagn och minst 3,0 m/s2 för annan traktors släpvagn.


16 kap.

Släpanordningar

233 a §
Undantag

Av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe kan, om släpanordnings konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, i enlighet med de allmänna anvisningar som bilregistercentralen vid behov utfärdar, bevilja undantag för en enskild släpanordning från kraven i 226-229 §§ angående ljusens placering och synlighet.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990, dock så att ändringarna i 3 § 2 mom., 49 §, 114 § 2 och 3 mom., 201 a § och 207 § 1 mom. träder i kraft den 1 januari 1991. Ändringen i 12 § 6 mom. i beslutet träder i kraft den 1 januari 1992 och gäller fordon som första gången tas i bruk i Finland. Fordon, som har tagits i bruk innan beslutet trätt i kraft, får alltjämt användas i trafik, om fordonet uppfyller de bestämmelser som gällde innan detta beslut trädde i kraft. Om sådant fordons konstruktion eller utrustning ändras sedan detta beslut har trätt i kraft, skall ändringen utföras i enlighet med detta beslut.

Helsingfors den 29 september 1989

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.