872/1989

Utfärdat i Helsingfors den 26 september 1989

Näringsstyrelsens beslut om angivande av näringsvärde

Näringsstyrelsen har med stöd av 18 § 3 mom. och 18 d § livsmedelsförordningen av den 21 november 1952 (408/52), sådana de lyder i förordning av den 18 mars 1977 (279/77), samt 7 §, 9 § 2 mom. och 14 a § förordningen den 14 april 1972 om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel (281/72), av dessa lagrum 7 och 14 a §§ sådana de lyder i förordning av den 29 juni 1979 (585/79), beslutat:

Allmänna bestämmelser
1 §

I detta beslut bestäms om angivandet av livsmedels näringsvärde på försäljningshölje för livsmedel.

Beträffande tillsatt näringsämne skall ytterligare iakttas vad som stadgas i förordningen om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel (281/72).

Förutom bestämmelserna i detta beslut skall iakttas vad som annorstädes särskilt stadgas eller bestäms om angivandet av näringsvärde.

Definitioner
2 §

I detta beslut avses med

näringsämne i livsmedel förekommande ämne, ur vilket erhålls energi eller vilket behövs för tillväxt, förnyelse eller för upprätthållandet av livsfunktioner och avsaknaden av vilket medför för ämnet typiska biokemiska eller fysiologiska förändringar i organismen;

näringsvärde den av livsmedlets energiinnehåll och av de i livsmedlet ingående näringsämnena samt av deras mängder bildade helheten, vid vars bedömning beaktas näringsinnehållets förhållande till energiinnehållet, de olika näringsämnenas förhållande till varandra, till människans näringsbehov och till en normal bruksportion av livsmedlet, samt organismens förmåga att tillgodogöra sig ett näringsämne i den form det förekommer i livsmedlet;

näringsinnehåll mängderna protein, fett och kolhydrat, som ingår i livsmedlet och det på basen av dessa beräknade energiinnehållet samt mängderna övriga näringsämnen;

näringsmässigt påstående en anteckning på försäljningshöljet, vars syfte är att framhålla en sådan egenskap som hänför sig till livsmedlets näringsvärde;

kostfiber den del av kolhydratet, som erhålls då man använder A.O.A.C:s (Association of Official Analytical Chemists) metod: Journal of the Association of Official Analytical Chemists 68 (1985) Nr 2, 399 (43. A 14-A 20) eller VTT-4300-89.

Angivande av näringsvärde och näringsinnehåll
3 §

Angivandet av livsmedels näringsvärde är frivilligt, om inte annorlunda stadgas eller bestäms. Finns på försäljningshöljet dock ett näringsmässigt påstående, skall livsmedlets näringsinnehåll antecknas på försäljningshöljet.

4 §

Uppgifterna om näringsinnehållet skall anges som en helhet.

Vid angivandet av näringsinnehållet skall åtminstone energi-, protein-, fett- och kolhydratmängderna anges.

Finns på försäljningshöljet ett näringsmässigt påstående, som gäller något annat näringsämne, skall även mängden av detta anges i samband med övriga anteckningar om näringsinnehållet.

5 §

Om näringsämnet i livsmedlet förekommer i sådan form att organismen endast bristfälligt eller inte alls kan tillgodogöra sig ämnet eller om den mängd som erhålls av en normal bruksportion av livsmedlet, inte är av nämnvärd betydelse, är angivandet av ett sådant näringsämne på livsmedlets försäljningshölje inte tillåtet.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte angivandet av protein, fett, kolhydrat eller natrium.

6 §

Innehåller livsmedlet spad, sås, gelé eller annat beredningsämne eller annan tillverkning av motsvarande slag, som inte är avsedd att förtäras, skall vid angivandet av näringsinnehållet anges näringsinnehållet i den del av livsmedlet som är avsedd att förtäras. Samtidigt skall anges vilken del av livsmedlet anteckningen om näringsinnehållet avser.

Angivande av energi, protein, fett och kolhydrat
7 §

Energimängden skall anges i kilojoule (kJ) och mängderna protein, fett och kolhydrat i gram (g) per 100 gram av produkten. I fråga om flytande produkter får nämnda uppgifter anges per deciliter. Energin får förutom i kilojoule anges även i kilokalorier (kcal) och proteinet, fettet och kolhydratet i energiprocent.

Näringsinnehållet i livsmedel får förutom på det sätt som i 1 mom. bestämts för angivandet meddelas per portion eller stycke av uppgiven storlek.

8 §

Vid omräkningen av den analyserade mängden kväve till protein skall kvävets koefficient 6,25 användas. För mjölk och mjölkprodukter skall dock användas koefficienten 6,38 samt för spannmål och produkter av spannmål koefficienten 5,7.

Vid beräkningen av livsmedlets energimängd skall följande koefficienter användas

protein 17 kJ/g
fett 38 kJ/g
kolhydrat 17 kJ/g.
Angivande av fettets kvalitet
9 §

Förutom angivandet av mängden fett får kolesterolmängden i livsmedlet och livsmedlets fettsyrasammansättning anges. Om kolesterolet anges, skall på försäljningshöljet även antecknas fettsyrasammansättningen i enlighet med 2 mom. av denna paragraf.

Fettsyrasammansättningen skall anges som fettsyrornas andelar i viktenheter enligt följande

  fett, varav
    mättade fettsyror
    monoomättade fettsyror
    polyomättade fettsyror
  eller fett, varav
    mättade fettsyror

På försäljningshöljena för specialtillverkningar får även anges en enskild fettsyras mängd.

Angivande av kolhydratets kvalitet
10 §

Efter anteckningen om kolhydratet får även mängderna andra kolhydrater såsom mono- och disackarider, sockeralkoholer och kostfiber anges i viktenheter.

Om någon av mono- eller disackariderna anges särskilt, skall även totalmängden mono- och disackarider anges i viktenheter. Denna bestämmelse gäller inte angivandet av laktos.

Om kostfibern anges, skall dess mängd räknas bort från kolhydraterna då energin uträknas.

Angivande av vitaminer och mineralämnen
11 §

Förutom i 4 § nämnda uppgifter får tillsammans med anteckningarna om näringsinnehållet anges ett näringsämne, som nämns i bilaga 1, om livsmedlet innehåller rikligt av ett sådant ämne eller om livsmedlet normalt används i sådan mängd att av det erhålls en väsentlig del av det dagliga behovet av ifrågavarande ämne. Som måttenheter änvänds i bilaga 1 nämnda måttenheter. Därutöver får mängden natrium anges.

Intaget av näringsämnen ur livsmedel får i samband med anteckningarna om näringsinnehållet jämföras med de jämförelsevärden för det dagliga intaget av vissa näringsämnen, som nämns i bilaga 1.

12 §

Har tillsammans med anteckningarna om näringsinnehållet uppgetts ett vitamin, skall mängden av det anges enligt livsmedlets sista försäljningsdag, sista försäljningstidpunkt eller det datum som anger hållbarheten, om det har stadgats eller bestämts att ett sådant datum skall antecknas på livsmedlet. Om det inte har bestämts att en sådan anteckning skall göras på livsmedlets försäljningshölje, skall vitaminets hållbarhet anges.

Uttryck som hänvisar till ett lågt energiinnehåll
13 §

I livsmedlets handelsnamn ingående eller till dess namn enligt handelssed anslutet eller annorstädes på livsmedlets försäljningshölje förekommande uttryck lätt, light eller något annat uttryck, som anger att produkten har ett lågt energiinnehåll, anses vara ett påstående som hänför sig till livsmedlets energihalt. Uttrycket får användas, om energimängden i livsmedlet beräknad per viktenhet är högst 70 procent av en motsvarande normal produkts energihalt.

Bestämning och övervakning av näringsinnehåll
14 §

Anteckningen om näringsinnehållet skall basera sig på en högst tre år gammal laboratorieundersökning rörande ett likadant och med samma metod framställt livsmedel.

Mängden energi, protein, fett och kolhydrat kan även anges som en kalkylmässig uppgift, som baserar sig på näringsinnehållstabellerna. I anslutning till en på kalkyleringen baserad uppgift om näringsinnehållet skall finnas nämnt att talvärdet är kalkylmässigt.

Tillverkaren eller importören skall vid anfordran förete livsmedelsövervakningsmyndigheterna resultatet av laboratorieundersökningen, uppgifterna om de anlitade undersökningsmetoderna eller den anlitade kalkyleringsmetoden och motiveringen för det näringsmässiga påståendet.

Ikraftträdande
15 §

Detta beslut träder i kraft den 16 oktober 1989 och gäller till utgången av år 1992. Genom det upphävs näringsstyrelsens beslut 4.9.1979 om angivandet av livsmedels näringsvärde (499/51/79) och de anvisningar som ansluter sig till beslutet.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter kan vidtas innan beslutet träder i kraft.

I detta beslut avsedda livsmedel får av tillverkaren, den som låtit tillverka livsmedlet för sin räkning, förpackaren eller importören överlåtas till handeln till utgången av juni år 1990, även om anteckningarna på försäljningshöljet inte uppfyller bestämmelsena i detta beslut, om de överensstämmer med de bestämmelser som gäller vid detta besluts ikraftträdande.

Helsingfors den 26 september 1989

Generaldirektör
Seppo Rautio

Byråchef
Anna-Liisa Koskinen

JÄMFÖRELSEVÄRDEN FÖR DET DAGLIGA INTAGET AV VISSA NÄRINGSÄMNEN

A-vitamin (i retinolekvivalenter) 800 ug
D-vitamin 5 ug
C-vitamin 60 mg
B1-vitamin eller tiamin 1,4 mg
B2-vitamin eller riboflavin 1,6 mg
Niasin (i niasinekvivalenter) 18 mg
B6-vitamin 2 mg
Folinsyra 200 ug
B12-vitamin 1 ug
Kalcium 800 mg
Magnesium 300 mg
Järn 14 mg
Zink 15 mg
Jod 150 ug
Koppar 50 ug
Mangan 2,5 mg
Selen 50 ug

Uppgifterna angivna inom parentes behöver inte antecknas på försäljningshöljet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.