866/1989

Given i Helsingfors den 29 september 1989

Förordning om kontroll av hönsägg och hönsäggsprodukter

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 13 § lagen den 28 december 1984 om kontroll av hönsägg och hönsäggsprodukter (1009/84):

1 §

I denna förordning avses med näringsidkare sådant icke till primärproduktionen anknutet omsättningsskatteskyldigt företag med av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning tilldelat signum, som klassificerar och förpackar hönsägg, eller sådant omsättningsskatteskyldigt företag som tillverkar hönsäggsprodukter. Nedan kallas nämnda företag packeri och hönsäggsproduktfabrik.

2 §

Packeriet skall ha sakenliga, torra och till sin temperatur för ändamålet lämpliga mottagnings- och lagerutrymmen för inkommande ägg, kontrollutrymmen samt lager för utgående vara, vilka skall uppfylla de fordringar på livsmedelslokal som är stadgade i hälsovårdslagen (469/65). I packeriet skall finnas sakenliga anordningar för fastställande av äggens kvalitet och för sortering efter vikt. Oklassificerade och klassificerade hönsägg samt kasserade hönsägg skall hållas åtskils från varandra.

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning utfärdar närmare bestämmelser om hönsäggspackeris utrymmen, anordningar och verksamhet.

3 §

I 4 § lagen om kontroll av hönsägg och hönsäggsprodukter, nedan kallad kontrollagen, avsedd kontroll utförs i packerierna minst 12 gånger om året, likväl minst 24 gånger om året i packerier som förpackar ägg för export. I övriga packerier och hönsäggsproduktfabriker utförs kontrollen på det sätt som därom är särskilt stadgat. Kontrollen av exporthönsägg kan förordnas att ske även exportpartivis.

Hönsäggsprodukter som utförs från landet och införs till landet kontrolleras partivis.

4 §

I kontrollagen avsedd kontroll utförs av en tjänsteman vid statens kontrollanstalt för mjölkprodukter eller av en annan tjänsteman som befullmäktigats av föreståndaren för statens kontrollanstalt för mjölkprodukter.

Till en i 1 mom. avsedd annan tjänsteman som utfört kontroll betalas arvode, vars grunder fastställs av jord- och skogsbruksministeriet, sedan detta erhållit finansministeriets utlåtande i ärendet, samt resekostnadsersättning och dagtraktamente i enlighet med vad som stadgas i statens tjänstekollektivavtal.

5 §

Vid kontrollen skall de klassificerade hönsäggens beskaffenhet undersökas genom yttre besiktning och stämplingen, klassificeringen i viktklasser, emballagen, lagerutrymmena samt packeriets allmänna ordning och hygien granskas. I fråga om hönsäggsprodukter utförs dessutom även en kemisk och en mikrobiologisk undersökning. Vid behov skall därtill bokföringen över packeriets mottagna och sålda mängder hönsägg granskas.

6 §

Över kontroll skall uppgöras protokoll, vari skall antecknas

1) ort och tidpunkt för kontrollen;

2) packeriets namn och signum;

3) för försäljning färdigt förpackad och enligt kvalitets- och viktklasser fördelad vara i lager;

4) det antal förpackningar som har öppnats för kontroll samt kvaliteten enligt viktklasser;

5) exportpartier i lager och kontrollerade exportpartier;

6) resultaten av kontrollen och det beslut som föranleds av dem; samt

7) övriga utredningar som anses erforderliga.

Protokollet skall undertecknas av den eller dem som utför kontrollen samt av näringsidkaren eller av en företrädare för honom, och till näringsidkaren skall utges avskrift av protokollet.

Om vid kontrollen har upptäckts fel eller brister, skall protokollet tillställas jordbruksstyrelsen för kännedom.

7 §

Statens kontrollanstalt för mjölkprodukter skall ge exportör intyg för exporten av hönsäggs- eller hönsäggsproduktparti. Intyget skall företes för tullmyndigheten i samband med utförseln.

Parti av hönsägg eller hönsäggsprodukter som skall importeras får överlåtas från tullen endast om statens kontrollanstalt för mjölkprodukter har konstaterat att det uppfyller de fordringar som uppställts i 3 § kontrollagen.

8 §

Hönsäggsparti som skall exporteras skall föras ut ur landet under den vecka som följer efter förpackningsveckan. Statens kontrollanstalt för mjölkprodukter kan dock av särskilda skäl bevilja förlängning för tullklarering, uppgående till högst tre dagar.

Djupfrysta hönsäggsprodukter skall tullklareras inom en månad efter provtagningsdagen och andra hönsäggsprodukter inom en tid som bestäms av statens kontrollanstalt för mjölkprodukter.

9 §

Exportör skall före den 10 dagen i varje månad till statens kontrollanstalt för mjölkprodukter avge skriftlig rapport om de partier av hönsägg och hönsäggsprodukter som har exporterats under föregående månad.

10 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas av jord- och skogsbruksministeriet.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 4 oktober 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 18 januari 1985 om kontroll av hönsägg och hönsäggsprodukter samt om betalning av prissänkningsersättning (64/85) jämte däri senare företagna ändringar.

Helsingfors den 29 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.