857/1989

Given i Helsingfors den 29 september 1989

Förordning om ändring av förordningen om bil- och motorcykelskatt

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 14 november 1967 om bil- och motorcykelskatt (483/67) 6, 7, 13 och 14 §§,

av dessa lagrum 6 § sådan den lyder i förordning av den 23 januari 1976 (55/76) och 7 § sådan den lyder i förordning av den 8 februari 1980 (95/80), samt

fogas till förordningen en ny 5 a § och en ny 6 b §, som följer:

5 a §

Om en bilägare med stöd av 7, 13 a, 17 eller 18 §§ bilskattelagen ämnar ansöka om återbäring av skatten för sin bil, skall bilregistercentralen på anmälan av bilägaren anteckna återbäringen av bilskatt och grunden för den i bilregistret och i registerutdraget för bilen. Om ansökan om återbäring av bilskatten har avslagits eller om ansökan om återbäring har återtagits, skall anteckningen på begäran avlägsnas ur bilregistret och registerutdraget för bilen.

6 §

Då återbäring av skatt med stöd av 7 § bilskattelagen söks hos Helsingfors distriktstullkammare eller vederbörande länsskatteverk, skall till ansökningen jämte annan möjligen erforderlig utredning fogas:

1) anmälan som avses i 4 § av denna förordning;

2) av två personer bestyrkt avskrift av den tekniska delen i registerutdraget för bilen i vilken sådan anteckning som avses i 5 a § gjorts om skatteåterbäringen och orsaken till den. Av den tekniska delen i registerutdraget bör framgå vem som vid bilens första registrering antecknats såsom bilens innehavare och vem såsom dess ägare, huruvida bilen vid dess första registrering registrerats för att användas i yrkesmässig trafik samt när sökanden antecknats i registret såsom bilens ägare;

3) såvida bilen används för beställningstrafik, utredning om att polismyndigheten på bilens stationsort i registerutdraget för bilen infört föreskriven anteckning om att bilen används i beställningstrafik inom det område som nämns i trafiktillstånd, vilket utfärdats åt sökanden, eller om bilen används i linjetrafik, avskrift av trafiktillstånd, som utfärdats åt sökanden;

4) intyg av vederbörande polismyndighet eller bilistorganisation eller annan tillförlitlig utredning om att sökanden använder ifrågavarande bil huvudsakligen i yrkesmässig trafik; samt

5) då återbäring söks med stöd av 7 § 2 mom., intyg av besiktningsman över ändringen av bilen.

Om den utredning som sökanden företer är bristfällig eller om Helsingfors distriktstullkammare eller vederbörande länsskatteverk anser att tilläggsutredning om bilens användning eller andra omständigheter behövs för avgörande av ärendet, skall sökanden beredas tillfälle att komplettera sin ansökan.

6 b §

Då återbäring av skatt med stöd av 17 § bilskattelagen söks hos Helsingfors distriktstullkammare eller vederbörande länsskatteverk för en bil och sökanden har antecknats i bilregistret som ägare eller innehavare till bilen, skall till ansökan utom övriga utredningar om grunderna för skatteåterbäring även fogas:

1) anmälan som avses i 4 § denna förordning;

2) av två personer bestyrkt avskrift av den tekniska delen i registerutdraget för bilen i vilken gjorts sådan anteckning om skatteåterbäring och dess orsaker som avses i 5 a § och av vilken framgår vem som vid bilens första registrering har antecknats såsom bilens innehavare och vem såsom dess ägare samt när sökanden har antecknats i registret såsom bilens ägare; samt

3) intyg av bilregistercentralen över att den har mottagit en anmälan om överlåtelse av sökandens förra bil, om skatt har återburits för denna bil på grund av invaliditet och bilen inte på tre år har använts av den sökande.

Om den utredning som sökanden företer är bristfällig eller om Helsingfors distriktstullkammare eller vederbörande länsskatteverk anser att tilläggsutredning om bilens användning eller om andra omständigheter behövs för avgörande av ärendet, skall sökanden beredas tillfälle att komplettera sin ansökan.

7 §

Återbäring som avses i 7 § och 17 § bilskattelagen betalas av Helsingfors distriktstullkammare eller av vederbörande länsskatteverk.

Om skatt med stöd av 17 § bilskattelagen återbärs för sådan bil, angående vilken ansökan har gjorts innan sökanden har registrerats såsom bilens ägare, skall bilens ägare för utbetalning av återbäringen tillställa Helsingfors distriktstullkammare eller vederbörande länsskatteverk:

1) anmälan som avses i 4 § denna förordning;

2) en av två personer bestyrkt avskrift av den tekniska delen i registerutdraget för bilen i vilken gjorts sådan anteckning om skatteåterbäring som avses i 5 a § och ur vilken framgår vem som vid bilens första registrering antecknats såsom bilens ägare eller innehavare;

3) intyg som avses i 6 b § 1 mom. 3 punkten; samt

4) skatteåterbäringsbeslutet i original.

Distriktstullkammaren eller länsskatteverket skall, i fall som avses i 2 mom., i beslutet anteckna bilens igenkänningsmärke och tillverkningsnummer samt återbäringens belopp. Återbäring för en bil betalas endast då sökanden ensam har antecknats såsom ägare till bilen. Återbäringen betalas genom postgiro.

13 §

Anmälningar som avses i denna förordning kan skickas till bilregistercentralen genom postens eller besiktningsställets förmedling.

14 §

Den myndighet som behandlar återbäring av bilskatt eller besvär angående den skall omedelbart delge bilregistercentralen ett beslut som den med stöd av bilskattelagen fattat om återbäring av bilskatt.

Bilregistercentralen skall omedelbart delge skattestyrelsen ett beslut som den fattat med stöd av bilskattelagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989. Den tillämpas på fordon som första gången tas i bruk nämnda dag eller därefter. I fråga om fordon som importerats eller levererats såsom beskattningsbara och om vilka inte gjorts förhandsanmälan enligt förordningen om fordons registrering, tillämpas vid ansökan om återbäring av bilskatt och vid anmälan om återbäringsanteckning stadganden som varit gällande före denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 29 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.