853/1989

Utfärdat i Helsingfors den 21 september 1989

Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen

Finansministeriet har med stöd av lagen den 29 december 1973 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland samt Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen (996/73) beslutat:

1 §

Beslut nr 3/89 av den blandade kommitté som avses i det den 5 oktober 1973 undertecknade avtalet, vilket beslut berör ändringar av ursprungsreglerna och ingår som bilaga till detta beslut, skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen från och med den 1 maj 1989 såsom därom överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1989.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut den 17 juni 1987 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen (567/87).

Helsingfors den 21 september 1989

Minister
Ulla Puolanne

Yngre regeringssekreterare
Sirkka-Liisa Heino

BESLUT nr 3/89 AV DEN BLANDADE KOMMITTÉN FINLAND-EEC 1)

av den 11 augusti 1989

om ändring av de i europeiska valutaenheter (ECU) uttryckta gränserna i artikel 8 i protokoll 3 rörande definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och formerna för det administrativa samarbetet

Den blandade kommittén,

som beaktar avtalet mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen, vilket undertecknats i Bryssel den 5 oktober 1973,

som beaktar protokoll 3 rörande definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och formerna för det administrativa samarbetet och särskilt dess artikel 28,

som anser att motvärdena av europeiska valutaenheter (ECU) i vissa nationella valutor den 3 oktober 1988 var lägre än den 1 oktober 1986; som anser att detta faktum skulle, vid konversion till ifrågavarande nationella valutor, minska maximigränserna för förenklade dokumentkrav som följd av den i artikel 8 punkt 4 i protokoll 3 fastställda automatiska ändringen av basdagen; som anser att för undvikande av detta skall gränserna uttryckta i europeiska valutaenheter (ECU) höjas,

har beslutat:

Artikel 1

Artikel 8, sådan den lyder efter den senaste ändringen, i protokoll 3 skall ändras på följande sätt:

- i punkt 1 c) skall 4 400 Europeiska valutaenheter (ECU) ersättas med 4 800 europeiska valutaenheter (ECU),

- i punkt 2 skall 310 europeiska valutaenheter (ECU) ersättas med 340 europeiska valutaenheter (ECU) och 880 europeiska valutaenheter (ECU) med 960 europeiska valutaenheter (ECU).

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1989.

1) Gällande tidigare beslut av den blandade kommittén 1/88 (456/88), 2-5/88 (1092/88) och 2/89 (852/89) angående protokoll 3 i avtalet Finland-EEC

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.