852/1989

Utfärdat i Helsingfors den 21 september 1989

Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen

Finansministeriet har med stöd av lagen den 29 december 1973 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland samt Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen (996/73) beslutat:

1 §

Beslut nr 2/89 av den blandade kommitté som avses i det den 5 oktober 1973 undertecknade avtalet, vilket beslut berör ändringar av ursprungsreglerna och ingår som bilaga till detta beslut, skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen från och med den 1 januari 1988 såsom därom överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1989.

Helsingfors den 21 september 1989

Minister
Ulla Puolanne

Yngre regeringssekreterare
Sirkka-Liisa Heino

BESLUT nr 2/89 AV DEN BLANDADE KOMMITTÉN FINLAND-EEC1)

av den 28 juni 1989

om ändring av bilaga III till protokoll 3 rörande definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och formerna för det administrativa samarbetet

Den blandade kommittén,

som beaktar avtalet mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen, vilket undertecknats i Bryssel den 5 oktober 1973,

som beaktar protokoll 3 rörande begreppet "ursprungsvaror" och formerna för det administrativa samarbetet, härefter benämnt "protokoll 3", och särskilt dess artikel 28,

som beaktar att det i den gemensamma förklaringen i beslut nr 1/88 av den blandade kommittén Finland-EEC förutsätts att de ändringar i ursprungsreglerna som förorsakats av införandet av det harmoniserade systemet skall granskas om dessa ändringar leder till en ofördelaktig situation för behöriga branscher; som beaktar att det i förklaringen också förutsätts att ifrågavarande regel skall återges sitt ursprungliga innehåll från och med den 1 januari 1988;

som anser att den genom beslut nr 1/88 av den blandade kommittén Finland-EEC fastställda ursprungsregeln angående spannmål (annan än majs) i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd, måste ändras för att återge denna regel samma innehåll som den hade före införandet av det harmoniserade systemet,

har beslutat:

Artikel 1

I bilaga III till protokoll 3 i avtalet mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen skall texten till HS-position 19.04 härmed ersättas med den text som återges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

1) Gällande tidigare beslut av den blandade kommittén 1/88 (456/88) och 2-5/88 (1092/88) angående protokoll 3 i avtalet Finland-EEC

HS-position Varuslag Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär
1 2 3
19.04 Livsmedelsberedningar framställda genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål (annan än majs) i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd:
- ej innehållande kakao:
- spannmål (annan än majs) i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst. Beredd eller konserverad sockermajs, i form av majskorn eller majskolvar, enligt positionerna 20.01, 20.04 och 20.05 och sockermajs, okokt, kokt i vatten eller ångkokt, fryst, enligt position 07.10 får dock inte användas
- andra Tillverkning varvid:
- all använd spannmål och alla produkter därav (med undantag av majs av typen "Zea indurata" och durumvete och produkter därav) skall vara helt framställda, och
- värdet av använt material enligt kap. 17 inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
- innehållande kakao Tillverkning utgående från material som inte tarifferas enligt position 18.06, förutsatt att värdet av använt material enligt kap. 17 inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.