849/1989

Utfärdat i Helsingfors den 22 september 1989

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

upphävt 1 § 1 mom. e punkten, 41-43, 83, 84, 107, 129, 150, 173-175, 194 och 199 §§ samt 233 § 1-3 mom. trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen (159/83),

ändrat 40 och 172 §§ nämnda beslut, av dessa lagrum 40 § sådan den lyder delvis ändrad genom beslut av den 12 juni 1987 (548/87), och

fogat till beslutet en ny 4 a § som följer:

2 kap.

Allmänna föreskrifter angående fordon

4 a §
Hjul och band

1. Däcken på andra fordon än bil och släpvagn skall motsvara ETRTO-normen eller en annan motsvarande norm, som utarbetats av däcktillverkarna, eller vara E-godkända i enlighet med den regel som gäller däck för ifrågavarande fordonsklass.

2. Däcken skall vara anbringade på fälgar, som enligt ETRTO-normen eller en annan motsvarande norm, som utarbetats av däcktillverkarna, är avsedda för däck av ifrågavarande storlek.

3. Ett annat än av fordonstillverkaren godkänt hjul av gjutgods, som monteras på ett fordon, skall uppfylla de krav som bilregistercentralen särskilt ställer.

4. Ett gummiklätt band skall vara så dimensionerat, att det av fordonets totalvikt föranledda tryck som genom bandet belastar vägen inte överstiger 2,0 kp/cm2.

3 kap.

Bil

40 §
Däck

1. På ett regummerat däck skall finnas de beteckningar E-reglerna eller DOT-systemet förutsätter och ytterligare på däckets bägge sidor en beständig beteckning "Pinnoitettu - Regummerad".

2. På ett regummerat däck skall de beteckningar som de i förordningen avsedda E-reglerna eller DOT-systemet förutsätter vara synliga.

3. På ett nytt fabrikstillverkat dubbdäck och likaså på ett regummerat dubbdäck skall på ena sidan finnas dubbtillverkarens namn eller kod och en lättläst beteckning, som anger numret för godkännandet av dubbtypen.

4. En personbils däck skall förses med upphöjningar, som utvisar slitagegraden på slitbanan och är tvärgående gentemot denna samt har en höjd av 1,6 mm, räknat från mönstrets botten. På en terrängbils däck krävs inte upphöjningar som anger slitaget.

5. I fråga om en bil, vars totalvikt är högst 3500 kg, får spåren i däckets slitbana inte ökas eller fördjupas. I fråga om en annan bil får i däcken för förbättrande av väggreppet göras tilläggsspår till de ursprungliga spårens största djup eller, om däcket har stålkordstomme, med iakttagande av ETRTO-normens anvisningar, till det djup normen tillåter.

6. Ett däck får fyllas med annat än luft eller gas endast om bilen är konstruerad för en hastighet som inte överstiger 50 km/h.

9 kap.

Släpvagnar till bilar

172 §
Däck

1. På ett regummerat däck skall finnas de beteckningar E-reglerna eller DOT-systemet förutsätter och ytterligare på däckets bägge sidor en beständig beteckning "Pinnoitettu - Regummerad".

2. På ett regummerat däck skall de beteckningar som de i förordningen avsedda E-reglerna eller DOT-systemet förutsätter vara synliga.

3. På ett nytt fabrikstillverkat dubbdäck och likaså på ett regummerat dubbdäck skall på ena sidan finnas dubbtillverkarens namn eller kod och en lättläst beteckning, som anger numret för godkännandet av dubbtypen.

4. I fråga om en släpvagn, vars totalvikt är högst 3500 kg, får spåren i däckets slitbana inte ökas eller fördjupas. I fråga om en annan släpvagn får i däcken för förbättrande av väggreppet göras tilläggsspår till de ursprungliga spårens största djup eller, om däcket har stålkordstomme, med iakttagande av ETRTO-normens anvisningar, till det djup normen tillåter.

5. Ett däck får fyllas med annat än luft eller gas endast om släpvagnen är konstruerad för en hastighet som inte överstiger 50 km/h.


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1990. Ändringen i beslutets 40 § 1 mom. och 172 § 1 mom. gäller dock däck som tas i bruk den 1 januari 1992 eller därefter. Sådant godkännande av dubbdäck som avses i beslutets 43 och 175 §§ krävs inte före upphävandet av nämnda paragrafer, om dubben har godkänts i enlighet med förordningen den 22 september 1989 om ändring av fordonsförordningen (848/89).

Helsingfors den 22 september 1989

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.