845/1989

Given i Helsingfors den 22 september 1989

Förordning om avgifter för bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §
Allmänt

För besiktning av fordon, registrering, förarexamen, vissa andra av bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder samt av polisen beviljade tillstånd att använda transportskyltar uppbärs i samband med åtgärden avgifter till staten enligt denna förordning.

2 §
Typbesiktning och godkännande av teknisk anordning
1. Typbesiktning
a) typbesiktning av en enskild fordonsmodell samt typbesiktning av modellseriens första fordonsmodell 1 700 mk
b) typbesiktning av modellseriens andra fordonsmodeller 600 mk
2. Separat utförd granskning eller mätning för typbesiktning samt fastställande av total- och axelvikt samt av flaköverhäng 350 mk
3. Typgodkännande av teknisk anordning eller konstruktion för fordon 350 mk
4. Godkännande av anordning eller konstruktion för typbesiktat fordon 170 mk
5. Tillstånd till registreringsbesiktning utan utförd typbesiktning 280 mk
6. Parallellexemplar av intyg över typbesiktning 170 mk
3 §
Importbesiktning
Importbesiktning 1 200 mk
4 §
Registreringsbesiktning
1. Registreringsbesiktning
a) för tankbil eller specialbil 320 mk
b) för lastbil eller buss 220 mk
c) för person- eller paketbil eller därtill kopplad släpvagn 110 mk
d) för annan än i c-punkten avsedd släpvagn 240 mk
e) för annat fordon 100 mk
2. Om ett fordon i samband med registreringsbesiktningen godkänns för transport av farligt ämne eller av farlig ämnesgrupp, skall utöver den avgift som avses i 1 mom. uppbäras 70 mk
5 §
Kopplingsbesiktning
1. Korskopplingsbesiktning
a) för person-, paket- eller specialbil och därtill kopplad släpvagn 80 mk
b) för lastbil 290 mk
c) för lastbils släpvagn 290 mk
2. Separatkopplingsbesiktning
a) koppling av släpvagn eller släpanordning till annat motorfordon än person- eller paketbil 190 mk
b) koppling av släpvagn eller släpanordning till person- eller paketbil 80 mk
6 §
Ändringsbesiktning
1. Besiktning som utförs på grund av ändring av fordons konstruktion
a) person- eller paketbil eller därtill kopplad släpvagn samt motorcykel 80 mk
b) annat fordon 210 mk
2. Besiktning som utförts på grund av ändring av de uppgifter som antecknats i registret 60 mk
3. För godkännande av redan registrerat fordon såsom fordon för transport av farligt ämne eller farlig ämnesgrupp uppbärs 130 mk
4. Vid godkännande som nämns i 3 mom. uppbärs ej de i 1 och 2 mom. nämnda avgifterna.
7 §
Årsbesiktning
1. Årsbesiktning
a) person- eller paketbil eller därtill kopplad släpvagn 90 mk
b) annat fordon 200 mk
2. Avgift som avses i 1 mom. för besiktning av fordon som godkänts för transport av farligt ämne eller farlig ämnesgrupp skall uppbäras höjd med 50 mark.
3. Eftergranskning med anledning av underkännande vid besiktning 60 mk
4. Ovan i 3 mom. avsedd avgift uppbärs om granskning utförs inom en månad från underkännandet. För eftergranskning som utförs senare uppbärs avgift enligt 1 och 2 mom.
8 §
Besiktningar som inte utförs på ett besiktningsställe

Utförs besiktning på någon annan ort än den ordinarie besiktningsorten eller den ort som anges i besiktningskungörelsen, uppbärs utöver de ovan nämnda avgifterna en avgift om 700 mark per dag eller del därav, utökad med det beräknade beloppet av resekostnaderna. Om flera besiktningar utförs vid samma besök, divideras tilläggsavgiften med antalet besiktningar.

9 §
Förarexamina, körkort och körtillstånd
1. Förarexamina:
a) examen för körkort av klass ABCD, ABCE, ABCDE, ABE, ABE/ABC eller ABE/ABCD eller förnyande av sådant körkort 270 mk
b) examen för körkort av klass A, AB, ABC eller KT eller förnyande av sådant körkort eller för kontroll av körskicklighet eller yrkeskörtillstånd för personbil 220 mk
c) examen för körkort av klass T 60 mk
2. Särskilt avlagt teoriprov eller nytt teoriprov 40 mk
3. Särskilt avlagt körprov eller nytt körprov
a) för körkort av klass ABCD, ABCE, ABCDE, ABE, ABE/ABC eller ABE/ABCD 230 mk
b) för annat körkort 180 mk
4. TFÄ- eller ADR-körtillstånd för framförande av fordon som används för transport av farliga ämnen 80 mk
5. Ovan i 1-3 mom. nämnd avgift skall uppbäras höjd med 40 mark då körkort efter en godkänd examen ges hos besiktningsstället.
10 §
Registreringsskyltar

1. För registreringsskyltar för ett fordon som registreras första gången eller omregistreras uppbärs 60 mark per skylt.

2. För skyltar som tillverkas i stället för förstörda eller förkomna registreringsskyltar uppbärs 80 mark per skylt.

11 §
Registerutdrag

1. För ett registerutdrag uppbärs 50 mark.

2. Ges hos besiktningsstället eller bilregistercentralens kundtjänst ett registerutdrag i andra fall än de som avses i 35 § 3 mom. a-d punkterna förordningen om registrering av fordon (842/89), uppbärs för registerutdraget 150 mark.

3. Har en registreringsanmälan inlämnats efter den tid varom stadgas i 37 § förordningen om registrering av fordon skall den avgift som nämns i 1 och 2 mom. uppbäras dubbel. För ett registerutdrag, som ges i stället för ett förkommet eller förstört utdrag, uppbärs 120 mark.

4. För ett registerutdrag som ges i stället för ett registerutdrag som fyllts med myndighetens anteckningar eller på grund av rättelse av ett fel uppbärs inte avgift.

12 §
Andra avgifter i samband med registreringen

1. För ett exportregistreringsintyg uppbärs 200 mark.

2. För ett intyg som ges för ett fordon som antecknats i specialregistret uppbärs 200 mark.

3. För ett av bilregistercentralen eller besiktningskontoret beviljat tillstånd för tillfällig användning enligt 52 § 1 mom. i förordningen om registrering av fordon uppbärs 200 mark.

4. För en ändring i ett provnummerintyg uppbärs 200 mark.

5. För tillstånd att använda förflyttningsskyltar som givits av registermyndighet eller av polisen uppbärs 50 mark.

6. För utdrag ur och kopior av registerhandlingar uppbärs utöver post-, telefax- eller andra motsvarande kostnader avgift som följer

a) bestyrkt kopia av registerkort och av registreringshandling 20 mk
b) obestyrkt kopia av registerkort och av registreringshandling 5 mk
c) kopia av registerutdrags tekniska del 50 mk
13 §
Andra avgifter
1. Beslut som bilregistercentralen fattat om undantag med stöd av fordonsförordningen eller trafikministeriets beslut om dess verkställighet 500 mk
2. Beslut som besiktningsställe fattat om undantag med stöd av författningar avsedda i 1 punkten 350 mk
3. Beslut till ändring av fordons konstruktion
a) ändring av personbils karosseri- eller axelkonstruktion 350 mk
b) ändring av annat fordons axelkonstruktion eller ändring av axelavstånd 100 mk
4. Annat tillstånd, intyg och motsvarande handling, som utfärdats av besiktningsställe 60 mk
5. Godkännande av bilskolas undervisningsrum och undervisningsmaterial i samband med annan inspektion eller särskilt för sig 330 mk
6. Granskning och plombering av hyrespersonbils taxameter 110 mk
7. Granskning av paket- eller lastbil, släpvagn eller godsbehållare för godsbefordran enligt TIR-konventionen
a) granskning av fordon 320 mk
b) granskning av nya godsbehållare som ingår i en och samma tillverkningsserie, för den första behållaren i serien 140 mk
c) granskning av nya godsbehållare som ingår i en och samma tillverkningsserie, för den andra behållaren och för varje följande behållare 60 mk
d) annan granskning av godsbehållare 140 mk
8. Överlämnande av enstaka uppgifter ur fordonsregistret
a) telefonförfrågan beträffande uppgifter ur fordonsregistret 4,70 mk/min
b) skriftligt given uppgift (om ett fordon) 5 mk
c) kopia ur fordonsregistrets statistik 10 mk/blad
9. Avgift som nämns ovan i 4 mom. uppbärs ej för ett på tjänstens vägnar utfärdat intyg eller motsvarande, ej heller för ett tillstånd att begagna vid besiktning underkänt fordon i trafik efter utgången av den stadgade besiktningstiden.
14 §
Befrielse från avgifter och uppbörden av avgifter

1. Befriade från att erlägga de ovan stadgade avgifterna är staten samt statens ämbetsverk och inrättningar. Av de statliga ämbetsverk och inrättningar som driver affärsrörelse samt av statens affärsverk uppbärs dock avgifterna till fullt belopp.

2. För besiktning, utom typbesiktning, och för förarexamen skall avgifterna uppbäras då det fordon som skall besiktas tas emot eller anmälan till förarexamen inlämnas. Avgift skall även uppbäras före granskningar som nämns i 13 §. Bilregistercentralen kan dock tillåta att avgiften uppbärs efter avslutad besiktning, examen eller granskning. För importbesiktning kan avgiften uppbäras då besiktningstid beställs.

3. Om körprov för förarexamen inte kan förrättas därför att kunden inte har iakttagit den tid han reserverat, uppbärs av kunden vid anmälan till följande körprov en avgift på 100 mark. Avgift uppbärs dock inte då den reserverade tiden avbeställs senast tre dygn före den dag för vilken tiden reserverats. Lördagar och helgdagar räknas inte med i den utsatta tiden.

4. Avgifterna för registreringsskyltar för fordon, som skall förhandsanmälas, uppbärs i samband med den första registreringen.

5. Om den i 11 § 3 mom. nämnda höjda delen av den avgift som skall uppbäras för registerutdrag inte har uppburits i samband med att registreringsanmälan inlämnats, bereds den betalningsskyldige tillfälle att betala den utestående delen efteråt i samband med att registerutdraget tillställs honom. Då välgrundade skäl föreligger kan avgifter även för fordonsregisterutdrag och kopior av registreringshandlingar uppbäras i efterskott.

15 §
Närmare bestämmelser

Bilregistercentralen ger vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten och tillämpningen av denna förordning.

16 §
Utmätbarhet

De avgifter som nämns i denna förordning får utmätas utan särskild dom eller särskilt beslut.

17 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989. Avgifter för registerutdrag som avses i denna förordning uppbärs för alla de registeranmälningar som inlämnas efter ikraftträdelsedagen.

Stadgandena i 2-9 §§ i förordningen träder i kraft den 1 januari 1990.

Genom denna förordning upphävs från och med den 1 januari 1990 förordningen den 18 november 1988 om avgifter för bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder (971/88).

Helsingfors den 22 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.