843/1989

Given i Helsingfors den 22 september 1989

Förordning om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 84, 96 och 108 §§ vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81), av dessa lagrum 84 § sådan den lyder i lag av den 15 september 1989 (818/89):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller besiktning av i fordonsförordningen (233/82) avsedda fordon.

2. Stadgandena i denna förordning tillämpas på besiktning av sådana militärfordon som avses i militärfordonsförordningen (901/87) på det sätt som försvarsministeriet bestämmer.

3. Försvarsministeriet bestämmer, efter att ha hört trafikministeriet, vilka militärfordon som skall besiktas av besiktningskontor och besiktningsbyråer. Försvarsministeriet meddelar närmare föreskrifter om den besiktning av fordon som ordnas av försvarsmakten samt om vilken myndighet inom försvarsmakten som skall sköta de uppgifter som enligt denna förordning ankommer på bilregistercentralen och de besiktningsställen som lyder under den.

2 §
Förrättare av besiktning

Besiktningar i enlighet med denna förordning förrättas av bilregistercentralen och av besiktningsställen, dvs. av besiktningskontor och besiktningsbyråer.

3 §
Besiktningsslag

1. Besiktningar i enlighet med denna förordning är typ-, import-, registrerings-, kopplings-, ändrings- och årsbesiktning. Bilregistercentralen kan tillåta att besiktningsställena utför fordonskontroller som betjänar andra myndigheter, t.ex. kontroller som avses i tullkonventionen om internationell transport av gods, upptagna i TIR-carnet (TIR-konventionen) och TEMPO 100-besiktningar av bussar.

2. Typbesiktning förrättas för att klassificera en ny fordonstyp och för att konstatera om fordonstypen till sin konstruktion och utrustning samt sina mått och övriga egenskaper överensstämmer med stadganden och bestämmelser.

3. Importbesiktning förrättas för att klassificera ett enskilt fordon. Därvid konstateras de för registrering nödvändiga uppgifterna samt kontrolleras om fordonet till sitt skick är säkert och om det till sin konstruktion och sin utrustning överensstämmer med stadgandena och bestämmelserna.

4. Vid registreringsbesiktning konstateras de uppgifter om fordonet som skall antecknas i registret samt kontrolleras om fordonet till sitt skick är säkert och till sin utrustning överensstämmer med stadgandena och bestämmelserna.

5. Kopplingsbesiktning förrättas för godkännande av koppling mellan bil och släpvagn. Vid separatkopplingsbesiktning kontrolleras om kopplingen mellan en bil och en till den kopplad släpvagn överensstämmer med bestämmelserna. Vid korskopplingsbesiktning kontrolleras om bilens och släpvagnens vid kopplingen behövliga anordningar och utrustning överensstämmer med bestämmelserna och är sådana att till fordonet utan särskild besiktning kan kopplas ett annat, vid korskoppling godkänt fordon.

6. Ändringsbesiktning är en besiktning som skall förrättas separat för att ändra eller komplettera i registret antecknade uppgifter om fordonet.

7. Årsbesiktning är en besiktning av registrerat fordon, som skall förrättas med bestämda mellanrum och vid vilken fordonets skick och i registret antecknade uppgifter om fordonet kontrolleras.

4 §
Tillverkarens representant

Med fordonstillverkarens representant avses ett sådant i handelsregistret i Finland upptaget företag som idkar handel med eller import av fordon och som enligt ett med tillverkaren uppgjort kontrakt får till sitt förfogande sådana tekniska uppgifter angående fordonets konstruktion och utrustning som utgör villkor för godkännande.

5 §
Innehavarens skyldigheter

Vad som i denna förordning stadgas om ägare av fordon eller anordning gäller, då fordonet eller anordningen överlämnats i någon annans varaktiga besittning, även innehavare.

2 kap.

Typbesiktning

6 §
Förrättare av typbesiktning och fordon som skall typbesiktas

1. Typbesiktningen förrättas av bilregistercentralen.

2. För typbesiktning skall företes varje i Finland tillverkad eller av fordonstillverkarens i Finland verksamma representant importerad

a) för registrering avsedd typ av motordrivet fordon, och

b) typ av moped och motorsläde.

3. Typbesiktning får förrättas även för släpvagnstyp och för en i Finland ändrad och kompletterad fordonstyp.

4. Som samma typ anses fordon vilkas konstruktion, axelavstånd och typbeteckning överensstämmer med varandra. Om inte fordonets konstruktion eller dess enligt bestämmelserna förutsatta utrustning har ändrats, anses fordonet fortfarande vara av samma typ, fastän typbeteckningen skulle ha ändrats. Bilregistercentralen kan bestämma att typbesiktningsskyldighet bestäms på grund av fordonets mera exakta egenskaper i fråga om mått, konstruktion eller utrustning, då orsak härtill föreligger genom ändringar i fordonsbestämmelserna.

5. Till landet infört fordons konstruktion eller utrustning får inte utan bilregistercentralens tillstånd ändras eller kompletteras före typbesiktningen.

7 §
Undantag från typbesiktningsskyldigheten

På ansökan kan bilregistercentralen tillåta att ett i Finland tillverkat fordon som inte är serietillverkat, inte behöver genomgå typbesiktning. Till ansökan skall fogas en detaljerad teknisk specifikation av fordonet och en måttsatt ritning samt andra utredningar som bilregistercentralen möjligen kräver.

8 §
Anmälning av fordon för typbesiktning

1. En fordonstyp får företes för typbesiktning endast av tillverkaren eller dennes representant.

2. Ett fordons märke, typ, tekniska data och huvudmått skall skriftligen meddelas för typbesiktning. Till meddelandet skall fogas

a) ett intyg över den totalvikt och det axeltryck som fordonstillverkaren garanterar för fordonstypen samt i fråga om en fordonstyp, vars totalvikt är högst 3500 kg, över de släpvagnsvikter som tillverkaren garanterar för nämnda typ, varvid av tillverkaren enbart för Finlands del meddelade vikter inte beaktas,

b) en måttsatt ritning av fordonet eller dess chassi samt ett bromsschema,

c) en utredning över den korrosionsskyddsbehandling som utförts på personbil i samband med tillverkningen,

d) kopior av sådana inhemska eller internationella godkännandebevis angående fordonets konstruktion och utrustning, till vilka sökanden önskar hänvisa, och

e) andra uppgifter och utredningar som bilregistercentralen anser nödvändiga.

3. Vid typbesiktning kan krävas att sökanden företer

a) nödvändiga utredningar över vilka särskilda ställen som bör kontrolleras vid fordonets årsbesiktning för att trygga dess trafiksäkerhet och hur kontrollen skall utföras, och

b) för en fordonstyp uppgifter om mätning av avgas- och bullerutsläpp under brukstiden.

4. Det kan tillåtas att ovan i 3 mom. nämnda utredningar och uppgifter levereras också efter utförd typbesiktning.

5. Då bilregistercentralen så bestämmer skall fordonet föras lastat till typbesiktning.

9 §
Smärre skillnader mellan fordonstyper

Om en till en typbesiktad typserie hörande fordonstyps avvikelser i förhållande till den typbesiktade typen är ringa och med tillräcklig noggrannhet påvisbara genom handlingarna, kan bilregistercentralen tillåta att till det i 8 § avsedda meddelandet fogas utredningar endast angående de avvikande uppgifterna. Om inget särskilt skäl föreligger, behöver ej härvid avsett fordon föras till typbesiktning, utan typbesiktningsintyget för ifrågavarande typserie kompletteras med uppgifter om typen på basen av de utredningar som sökanden företer. För personbilstyp utfärdas dessutom ett typregisterutdrag.

10 §
Åtgärder vid typbesiktning

Vid typbesiktning

a) bestäms till vilken kategori fordonstypen hör,

b) konstateras fordonets märke, typserie, typ och tekniska data samt karosserikonstruktionens beskaffenhet, huvudmått, egenvikt och dess fördelning mellan axlarna samt av tillverkaren garanterad totalvikt och garanterat axeltryck,

c) bestäms vid behov antalet sittplatser i förarhytten eller i färdigt för persontransport byggt karosseri, axeltryck och totalvikt vilka tillåts vägtrafik, bärförmåga samt för bil vars totalvikt är högst 3 500 kg de släpvagnsvikter som tillverkaren garanterar, och

d) undersöks om fordonet överensstämmer med stadgandena och bestämmelserna om konstruktion och utrustning, konstateras eventuella bristfälligheter och bestäms vid behov hur dessa bör avhjälpas.

11 §
Fastställande av vikter

1. Bilregistercentralen fastställer vid typbesiktning eller på ansökan av tillverkaren eller importören totalvikten och axeltrycken för lastbils- och busstyper.

2. Till ansökan skall fogas

a) biltillverkarens intyg över den totalvikt och de axeltryck som garanteras för biltypen,

b) en måttsatt ritning av bilen, samt

c) om bilregistercentralen så bestämmer, en utredning över vilken vikt som i tillverkningslandet har godkänts som totalvikt för bilen.

12 §
Vid typbesiktning utfärdade intyg

1. Över förrättad typbesiktning utfärdas ett särskilt typbesiktningsintyg för varje fordonstyp. Därtill ges för person-, paket- och lastbil samt buss ett särskilt typbesiktningsintyg för varje typserie. Då typbeteckningen ändras på ett fordon som i fråga om sin konstruktion och axelavstånd är av en och samma typ, kan typbesiktningsintyget utvidgas att även omfatta en till sin beteckning ändrad typ. Av typbesiktningsintygen skall framgå, hur eventuellt ändrade, till fordonstypen eller -serien hörande fordon motsvarar vid typbesiktningstidpunkten gällande stadganden och bestämmelser.

2. Om fordonet får antecknas i registret utan registreringsbesiktning enligt 17 § 2 mom., görs härom en anteckning i det typbesiktningsintyg som utfärdas för den berörda fordonstypen och för denna utfärdas ett typregisterutdrag. Vid typbesiktningen antecknas häri fordonets typkod, märke och typ. Vid registrering antecknas i utdraget behövliga identifieringsuppgifter.

3. Typregisterutdrag får utfärdas endast för sådant motorredskap som enligt typbesiktningsintyget inte har på dess vikter eller mått inverkande konstruktions- eller utrustningsalternativ.

13 §
Fordonstillverkarens eller dennes representants skyldigheter

1. Då fordon överlåts är dess tillverkare eller dennes i Finland verksamma representant skyldig att tillse att fordonet i fråga om konstruktion, utrustning och skick motsvarar den vid typbesiktningen godkända fordonsmodellen och att eventuella vid typbesiktningen konstaterade och efter utförd typbesiktning, på grund av nya bestämmelser, uppkomna bristfälligheter är avhjälpta på ett av bilregistercentralen godkänt sätt.

2. En typskylt som har bestämts vid typbesiktning får inte fästas på fordon av annat slag än i 1 mom. avsett fordon eller på fordon som redan överlåtits för att tas i bruk. Skylten får inte heller separat överlåtas till någon, om ej annat bestämts.

3.Tillverkaren eller dennes i Finland verksamma representant skall med varje levererat fordon överlämna ett typregisterutdrag. Detta behöver dock inte överlämnas med fordon som är förhandsanmälda enligt 6 § förordningen om registrering av fordon (842/89).

3 kap.

Importbesiktning

14 §
Importbesiktningsskyldiga fordon

1. För importbesiktning bör företes

a) för registrering avsett motordrivet fordon, och

b) moped och motorsläde,

vilka införts till landet av någon annan än fordonstillverkarens i Finland verksamma representant.

2. För importbesiktning behöver inte företes

a) som flyttgods förtullad person- eller paketbil, motorcykel eller moped, vilken medförs för eget bruk av någon som flyttar från utlandet till Finland,

b) från utlandet som arv eller genom testamente erhållet motordrivet fordon,

c) fordon som förvärvats vid tullauktion eller annan av staten anordnad auktion,

d) fordon som innehas av främmande makts beskickning eller medlem av diplomatkåren, ej heller

e) museifordon och annat fordon som vid importen är över 25 år gammalt.

15 §
Importbesiktningens förrättare och anmälning av fordon till importbesiktning

1. Importbesiktning får förrättas av besiktningskontor eller av något annat besiktningsställe som bilregistercentralen bestämmer.

2. För importbesiktning skall skriftligen meddelas fordonets märke, typ, tekniska data och huvudmått. Till anmälan skall fogas

a) registerutdrag för fordon som varit infört i register utomlands,

b) utredning över korrosionsbehandling av personbil, och

c) sådana utredningar till vilka sökanden önskar hänvisa och som visar att fordonet motsvarar bestämmelserna angående konstruktion och utrustning.

16 §
Förrättande av importbesiktning

1. Importbesiktning förrättas med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i 10 §. För fordon som varit infört i register utomlands får totalvikt och axeltryck dock bestämmas högst enligt de i registret antecknade vikterna.

2. Om det på grund av utredningar som företetts vid importbesiktning och granskning som utförts på ett besiktningsställe inte finns skälig anledning att förutsätta att fordonets konstruktion och utrustning är bristfälliga eller strider mot de föreskrifter som utfärdats om dem, skall fordonet godkännas att antecknas i registret.

3. Om besiktningsstället med hjälp av företedda eller till buds stående utredningar eller kontrollutrustning i fråga om en eller flera konstruktioner eller utrustningsdetaljer inte kan förvissa sig om att fordonet är föreskrifts- enligt, kan besiktningsstället kräva att sökanden anskaffar ett intyg över test som för godkännande av fordonet eller dess utrustning utförs vid en neutral forskningsanstalt, eller av fordonets tillverkare genom dennes representant i Finland be om en utredning om föreskriftsenligheten i nämnda avseenden. Besiktningsstället kan även godkänna någon annan tillförlitlig utredning om fordonets föreskriftsenlighet.

4 kap.

Registreringsbesiktning

17 §
Registreringsbesiktningsskyldighet

1. Innan ett fordon av typbesiktad typ tas i normalt bruk och anmäls för registrering skall det vara godkänt vid en högst sex månader tidigare utförd import- eller registreringsbesiktning.

2. Till registreringsbesiktning behöver inte, om inte bilregistercentralen bestämmer annat, företes en till typbesiktad typ hänförlig

a) för privat bruk registrerad personbil,

b) motorcykel,

c) släpvagn som lämpar sig för koppling till bil vars totalvikt är högst 3500 kg,

d) paket- och lastbil vars konstruktion inte efter typbesiktningen har underkastats större ändringar än sådana som avses i 22 § 2 mom. b punkten,

e) jordbrukstraktor, ej heller

f) motorredskap.

3. Registreringsbesiktning krävs inte heller då ett avregistrerat fordon på nytt tas i normalt bruk och anmäls för registrering

a) inom sex månader från en i registret antecknad registrerings- eller årsbesiktning,

b) utan att fordonet byter ägare, under samma kalenderår som det tagits i bruk eller årsbesiktats, eller

c) om det är fråga om en jordbrukstraktor eller ett motorredskap.

4. Ett fordon skall företes till registreringsbesiktning då

a) typ- eller importbesiktning har gällt fordonets chassi,

b) fordonet har ändrats efter en typ- eller importbesiktning,

c) fordonet har vid importbesiktning konstaterats vara bristfälligt, eller

d) över sex månader har förflutit sedan importbesiktningen.

5. Om ett fordon är avregistrerat på anmälan av ett trafikförsäkringsbolag på grund av skada eller om en registermyndighet anser besiktning nödvändig på grund av skador som fordonet uppenbarligen har fått vid en trafikolycka eller av andra särskilda skäl, skall fordonet innan det tas i normalt bruk godkännas vid registreringsbesiktning.

18 §
Registreringsbesiktningens förrättare och anmälan av fordon till registreringsbesiktning

1. Registreringsbesiktning får förrättas av varje besiktningsställe, om ej bilregistercentralen bestämmer annat.

2. Vid registreringsbesiktning skall företes

a) fordonets typbesiktningsintyg eller en kopia därav eller besiktningsintyg som utfärdats vid importbesiktning, och för personbil typregisterutdrag,

b) ifall ett avregistrerat fordon tas i bruk på nytt, registerutdragets tekniska del eller, om den saknas, annan tillräcklig utredning över tidigare registrering,

c) utländskt registerutdrag eller annan utredning över tidigare registrering av fordon som avses i 14 § 2 mom., och

d) då släpvagn besiktas, ett av släpvagnens tillverkare utfärdat schema över tryckluftbromsar, intyg över de axeltryck och den totalvikt som garanteras för släpvagnen, utredning över släpvagnens dimensionering och övriga utredningar, som bilregistercentralen anser nödvändiga.

19 §
Förrättande av registreringsbesiktning

1. Vid registreringsbesiktning kontrolleras att fordonets konstruktion, utrustning och skick samt mått och vikter motsvarar gällande stadganden och bestämmelser, fastställs släpvagns största tillåtna axeltryck och totalvikt samt konstateras de uppgifter som skall antecknas i registret. Fordonets egenvikt skall fastställas genom vägning, om typbesiktningen eller importbesiktningen inte har gällt ett färdigt fordon eller om andra skäl till vägning föreligger.

2. Om det på grund av utredningar som företetts vid en registreringsbesiktning och granskning som utförts på ett besiktningsställe inte finns skälig anledning att förutsätta att fordonets konstruktion och utrustning är bristfällig eller strider mot de föreskrifter som utfärdats om dem, skall fordonet godkännas för anteckning i registret.

3. Om besiktningsstället med hjälp av företedda eller till buds stående utredningar eller kontrollutrustning i fråga om en eller flera konstruktioner eller utrustningsdetaljer inte kan förvissa sig om att fordonet är föreskrifts- enligt, kan besiktningsstället kräva att sökanden anskaffar ett intyg över test som för godkännande av fordonet eller dess utrustning utförs vid en neutral forskningsanstalt, eller av fordonets tillverkare genom dennes representant i Finland be om en utredning om föreskriftsenligheten i nämnda avseenden. Besiktningsstället kan även godkänna någon annan tillförlitlig utredning om fordonets föreskriftsenlighet.

5 kap.

Kopplingsbesiktning

20 §
Kopplingsbesiktningsskyldighet och anmälan av fordon till kopplingsbesiktning

1. En bil och en släpvagn, som skall kopplas till varandra, skall innan kombinationen tas i bruk godkännas vid en separatkopplingsbesiktning, om inte bilen och släpvagnen särskilt godkänts vid en korskopplingsbesiktning. En person- och en paketbil samt en specialbil vars totalvikt är högst 3500 kg och släpvagn som kan kopplas till någon av dessa kan godkännas för korskoppling vid typbesiktning, varvid i registerutdraget vid överlåtelse av bilen skall antecknas om bilen är utrustad med en draganordning och utrustning som behövs vid koppling.

2. Vid kopplingsbesiktning skall företes

a) för koppling avsett fordons registerutdrag eller, om fordonet inte ännu är registrerat, vid en registrerings- eller importbesiktning utfärdat besiktningsintyg eller typregisterutdrag,

b) släpvagnsbok, om släpvagnen vid en tidigare separatkopplingsbesiktning har godkänts för koppling till en annan bil och om sådan har utfärdats för fordonet, och

c) vid behov en utredning om kopplingsanordningarnas hållfasthet.

21 §
Förrättande av kopplingsbesiktning

1. Vid separatkopplingsbesiktning kontrolleras att bilen och släpvagnen lämpligen kan kopplas till varandra samt kopplingsanordningarnas hållbarhet och ändamålsenlighet. Dessutom kontrolleras att kombinationen uppfyller de krav på mått, vändbarhet och andra omständigheter som framgår av bestämmelser rörande kombinationen samt fastställs kombinationens största tillåtna totalvikt och dess fördelning mellan fordonen. Ett godkännande för separatkoppling antecknas i registret.

2. Vid korskopplingsbesiktning kontrolleras var för sig bilens och släpvagnens konstruktion och mått samt att kopplingsanordningarna lämpar sig för korskoppling. Ett godkännande av korskopplingen jämte eventuella begränsningar därvidlag antecknas i registret. Trafikministeriet meddelar separata anvisningar om korskopplingens villkor.

6 kap.

Ändringsbesiktning

22 §
Ändringsbesiktningsskyldighet

1. Har ett fordons konstruktion eller utrustning ändrats så att i registret antecknade uppgifter förändras eller ändringen kan inverka på fordonets trafiksäkerhet, skall fordonet godkännas vid ändringsbesiktning innan det tas i normalt bruk.

2. Om fordonets konstruktion och utrustning motsvarar givna bestämmelser, krävs dock ej ändringsbesiktning, då

a) en bil som använts i yrkesmässig trafik eller som skolbil tas i privat trafik,

b) lastutrymmet i en paket- eller lastbil utrustas med för godstransport behövlig skyddsfodring, värmeisolering eller nödvändiga hyllor,

c) bilens eller motorcykelns däckdimension ändras så att fälgens nominella diameter avviker från originalet med högst 26 mm eller bredden med högst 30 mm, eller

d) bilens färg byts.

3. En last- och en paketbil samt en släpvagn skall likväl ändringsbesiktas, då lastutrymmet utrustas för djurtransport.

23 §
Förrättande av ändringsbesiktning

1. Ändringsbesiktning förrättas med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i 19 §.

2. Besiktningsstället skall anteckna de förändringar som skett i registeruppgifterna i fordonsregistret och utfärda ett motsvarande registerutdrag.

7 kap.

Årsbesiktning

24 §
Årsbesiktningsskyldighet

1. En person-, paket-, last- och specialbil samt annan än i 3 mom. avsedd släpvagn skall årligen föras till årsbesiktning. En nyregistrerad paketbil eller en personbil som är i privatbruk behöver dock inte föras till årsbesiktning under det år då den registrerats för första gången i Finland, ej heller under det första och andra året näst efter det år då bilen togs i bruk.

2. En buss skall besiktas två gånger årligen. En buss från vars ibruktagningsår har förflutit mindre än fem år besiktas en gång per år.

3. En släpvagn som är utrustad med påskjutsbroms och kan kopplas till en bil vars totalvikt är högst 3500 kg, skall besiktas första gången under det år som följer på ibruktagningsåret och därefter vartannat år. En lätt släpvagn behöver dock inte föras till årsbesiktning.

4. En museibil skall besiktas vartannat år. Första besiktningen skall förrättas det andra året efter det år då museibilen godkändes.

5. Ett fordon behöver inte föras till årsbesiktning under det år då fordonet har genomgått import- eller registreringsbesiktning.

25 §
Tidpunkten för årsbesiktningen

1. Årsbesiktningen av annan bil än buss och museibil skall förrättas under besiktningstiden, som omfattar den egentliga besiktningsmånaden och de två därpå följande månaderna. Tid för besiktning skall reserveras före utgången av den egentliga besiktningsmånaden. Den egentliga besiktningsmånaden bestäms av den sista siffran i bilens registreringsskylt enligt följande:

Registreringsskyltens sista siffra: Egentlig besiktningsmånad:
1 Januari
2 Februari
3 Mars
4 April
5 Juni
6 Augusti
7 September
8 Oktober
9 November
0 December

2. En buss skall föras till årsbesiktning före utgången av juni månad och andra gången före årets slut. Den besiktning som skall förrättas före utgången av juni fordras inte, om besiktningen enligt 24 § 2 mom. skall förrättas endast en gång per år eller om bussen inte har använts i trafik före juli månads början. Årsbesiktningen får dock förrättas först då minst fyra månader har förflutit från föregående årsbesiktning.

3. En släpvagn skall föras till besiktning före utgången av det år då besiktning enligt 24 § 3 mom. skall förrättas. Årsbesiktningen får dock förrättas först då minst fyra månader har förflutit från föregående årsbesiktning.

4. En museibil skall föras till besiktning före utgången av juli det år då besiktningen skall förrättas.

5. Bilregistercentralen kan tillåta att stadgade tidsfrister överskrids för sådana bilar som inte under föreskriven tid kan föras till besiktning på hemortens besiktningsställe på grund av dess arbetssituation, anhopning av besiktningsställets arbeten eller av någon annan motsvarande tillfällig orsak. Tillstånd att överskrida föreskrivna tider får ges högst för tre månader.

26 §
Specialfall

1. Då ett fordon bevisligen har varit tillfälligt taget ur trafik eller utomlands under hela den besiktningstid som bestämts för det, skall dess årsbesiktning förrättas senast inom två månader efter att det på nytt har tagits i trafik eller inkommit till landet. Bevis över eller annan tillförlitlig utredning om att bilen tillfälligt varit tagen ur trafik eller varit utomlands skall medföras vid användning av bil i trafik tills besiktningen är utförd.

2. Ett besiktningsställe kan ta ett fordon till årsbesiktning före besiktningstiden, dock tidigast i december föregående år. En förutsättning härför är att minst åtta månader har förflutit sedan registreringsbesiktningen eller importbesiktningen eller den föregående årsbesiktningen.

3. Årsbesiktning som förrättats efter den egentliga besiktningsmånaden under följande år motsvarar årsbesiktningen under det föregående året, om mindre än fem månader förflutit från ingången av den egentliga besiktningsmånaden.

4. Om en annan släpvagn än en sådan som avses i 24 § 3 mom. förs till besiktning först i januari-maj följande år, antecknas att besiktningen motsvarar föregående års besiktning.

5. Om ett fordon som skall besiktas vartannat år förs till besiktning först det år som följer på det obligatoriska besiktningsåret, antecknas att besiktningen motsvarar föregående års besiktning.

27 §
Användning av fordon efter besiktningstiden

1. Om ett fordon inom ovan nämnda tidsfrister inte har godkänts vid besiktning, får det inte användas i trafik i andra än i 2 mom. avsedda fall eller då fordonet förs till besiktning vid en tid som härför särskilt reserverats.

2. Har ett fordon vid årsbesiktning underkänts och kan det inte längre inom de tidsfrister som föreskrivs i 25 § föras till eftergranskning, kan besiktningsstället, om inte fordonet ges körförbud, ge tillstånd att använda fordonet i trafik under högst en månad efter att det underkänts i besiktningen. Tillstånd skall medföras under körning.

3. Tillstånd att använda fordonet i trafik efter den i 2 mom. avsedda tiden får inte utan särskilda skäl förnyas.

28 §
Årsbesiktningsort

Fordonet skall för årsbesiktning föras till besiktningsstället på fordonets hemort. Om särskilda skäl föreligger, kan även något annat besiktningsställe ta fordonet till årsbesiktning.

29 §
Förrättande av årsbesiktning

1. Fordonet skall före besiktningen rengöras så att dess tillverkningsnummer kan konstateras och fordonet samt dess utrustning granskas. Fordonet skall föras till besiktningen olastat, om inte besiktningsstället bestämmer annorlunda eller ger tillstånd till lastning.

2. Vid årsbesiktning skall konstateras att de uppgifter som antecknas i registerutdraget om fordonet är riktiga. Genom yttre granskning och vid behov genom provkörning skall myndigheten i mån av möjlighet försäkra sig om att fordonet och dess utrustning är i ett skick som motsvarar bestämmelserna och att dess delar inte är behäftade med något sådant fel som har uppstått på grund av förslitning, korrosion, formförändring eller brott och kan medföra olägenhet eller fara för trafiksäkerheten eller miljön, ej heller med något annat fel som kan ha sådana följder.

3. Om för ett fordon föreligger trafikförsäkringsskyldighet förutsätts vid årsbesiktning att trafikförsäkringspremien inte är försummad.

4. Besiktningsstället skall om godkänd årsbesiktning göra en anteckning i registerutdraget och i fordonsregistret.

30 §
Underkännande vid besiktning och reparationsuppmaning

1. Om ett fordon som förts till besiktning eller dess utrustning inte är i stadgat eller föreskrivet skick och den konstaterade bristfälligheten kan förorsaka omedelbar fara eller olägenhet för trafiksäkerheten eller märkbar olägenhet för miljön skall användningen av fordonet förhindras genom att besiktningsstället tar hand om registreringsskyltarna och registerutdraget tills felet är reparerat och fordonet vid en ny besiktning godkänts.

2. Då registreringsskyltar och registerutdrag avlägsnats från fordonet, kan besiktningsstället ge tillstånd till att fordonet utan registreringsskyltar och registerutdrag får köras till närmaste plats där reparationen ändamålsenligt kan utföras och efter reparation till ny besiktning. Över omhändertagandet av registreringsskyltarna och registerutdraget skall i detta fall utfärdas ett intyg, vari anges vart och hur fordonet får köras och hur länge intyget är i kraft.

3. Om en bristfällighet hos ett fordon som har förts till besiktning inte förorsakar omedelbar fara eller olägenhet för trafiksäkerheten eller miljön, kan besiktningsstället utan att förhindra användningen av fordonet bestämma den tid inom vilken bristfälligheten skall avhjälpas och, då skäl därtill finns, förordna att fordonet skall besiktas på nytt. Om förordnandet skall anteckning göras i registerutdraget.

8 kap.

Fordonets skick

31 §
Tillsyn över fordonets skick

Ett fordons ägare och förare skall se till att fordonet inte används innan de uppkomna bristerna i dess konstruktion och utrustning blivit avhjälpta. Detta gäller dock inte en under resa konstaterad bristfällighet som med hänsyn till förhållandena är att anse som ringa och som sannolikt har uppstått under resan, om den inte har kunnat observeras och avhjälpas av föraren omedelbart eller inte utan betydande olägenhet kan repareras under resan.

32 §
Granskning av fordon i trafiken

1. Vid trafikövervakning kan en besiktningsman granska ett fordon för att konstatera dess skick. Även en polisman har rätt att genom granskning konstatera att stadgad utrustning i ett fordon är funktionsduglig, att fordonets säkerhetsanordningar inte uppenbart är i olag och att användningen av fordonet inte orsakar uppenbar fara eller olägenhet.

2. Observeras i samband med trafikövervakning eller undersökning av trafikskada eller vid annat tillfälle att ett fordon är i olag eller på annat sätt inte motsvarar bestämmelserna, skall besiktnings- eller polisman, beroende på felets eller bristfällighetens allvarlighetsgrad förfara såsom i 30 § stadgas, om inte något annat följer av 31 §.

3. En besiktning som förrättas på grund av att fordon konstaterats vara i olag eller behäftat med bristfälligheter ersätter inte årsbesiktning.

33 §
Hindrande av användning av obesiktat fordon

1. En polis- eller besiktningsman skall genom att ta hand om registerskyltarna eller på annat lämpligt sätt hindra användningen av ett fordon som inte besiktats i stadgad ordning eller för vars användning något särskilt tillstånd inte finns.

2. Om en polis- eller besiktningsman har förfarit på det sätt som avses i 1 mom., får fordonet dock med skriftligt tillstånd av polismannen, besiktningsstället eller besiktningsmannen köras till besiktning omedelbart före beställd besiktningstid.

3. Om registerutdrag och registreringsskyltar som omhändertagits av myndighet inte avhämtas inom sex månader från omhändertagandet, skall 21 § förordningen om registrering av fordon iakttas.

9 kap.

Särskilda stadganden

34 §
Rättelse av uppgifter i registret

Framgår det att de uppgifter om fordonet som i förhandsanmälan eller i typregisterutdraget har meddelats för registrering är felaktiga, skall de rättas vid en ändringsbesiktning eller en ny registreringsbesiktning.

35 §
Straffstadgande

Den som bryter mot denna förordning eller med stöd av den utfärdade bestämmelser skall dömas till straff så som i vägtrafiklagen stadgas.

36 §
Sökande av ändring

1. Om sökande av ändring i en förvaltningsmyndighets beslut med stöd av denna förordning gäller, med i denna paragraf stadgade undantag, vad som stadgas i lagen (154/59) om ändringssökande i förvaltningsärenden.

2. Över beslut som med stöd av denna förordning utfärdats av ett besiktningsställe eller en besiktningsman får besvär inom 30 dagar anföras hos bilregistercentralen och över beslut som utfärdats av den får besvär inom 30 dagar anföras hos trafikministeriet. I ministeriets beslut med anledning av besvär får ändring inte sökas genom besvär.

3. Ett beslut eller förordnande som har givits med stöd av denna förordning skall iakttas även om det inte har vunnit laga kraft.

37 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989.

Helsingfors den 22 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.