842/1989

Given i Helsingfors den 22 september 1989

Förordning om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 84 § vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81), sådant detta lagrum lyder i lag av den 15 september 1989 (818/89), och 108 §:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning gäller registrering av fordon som nämns i fordonsförordningen (233/82).

2. Om registrering av fordon och förande av register i landskapet Åland stadgas särskilt.

3. Denna förordning tillämpas på det sätt som försvarsministeriet bestämmer på registrering av militärfordon som nämns i militärfordonsförordningen (901/87).

4. Försvarsministeriet bestämmer, efter att ha hört trafikministeriet, vilka militärfordon som skall registreras av bilregistercentralen. Försvarsministeriet meddelar närmare föreskrifter om den registrering av fordon som ordnas av försvarsmakten samt om vilken myndighet inom försvarsmakten som skall sköta de uppgifter som enligt denna förordning ankommer på registermyndigheten.

2 §
Registerförare

Fordonsregistret (registret) förs av bilregistercentralen.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) registermyndighet bilregistercentralen samt besiktningsställena, som är besiktningskontoren och besiktningsbyråerna,

b) förhandsanmälan lämnande av uppgifter om ett nytt fordon till fordonsregistret före den första registreringen,

c) första registrering registrering av ett fordon i Finland första gången,

d) omregistrering registrering av ett fordon som efter registrering i Finland har avregistrerats,

e) ändringsregistrering av registermyndigheten utförd registrering av ändringar som har skett i uppgifterna om ett fordon som har införts i registret,

f) registreringsanmälan en anmälan till registermyndigheten om uppgifter som behövs för första registrering eller omregistrering och avregistrering av ett fordon samt om andra förändringar i registeruppgifterna,

g) registerutdrag en av registermyndigheten utfärdad handling av vilken framgår att fordonet har registrerats,

h) förhandsanmälningsbevis en av registermyndigheten utfärdad handling av vilken framgår att en förhandsanmälan om fordonet har gjorts,

i) registreringstecken en av registermyndigheten given bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet,

j) registreringsskylt en skylt som anger fordonets registreringstecken och som skall fästas på fordonet,

k) registreringsdag den dag då registreringsanmälan har inlämnats till registermyndigheten eller på postanstalten,

l) ibruktagningsdag den dag då fordonet har registrerats första gången, om inte någon annan dag skall införas i registret som den faktiska ibruktagningsdagen och

m) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar.

2 kap.

Uppgifter i fordonsregistret

4 §
Basuppgifter

1. Beträffande ett fordon skall i registret införas

a) ägarens och innehavarens namn och adress, personbeteckning eller affärs- och samfundssignum, art samt innehavarens besittningsrätt till fordonet,

b) märke och typ,

c) beskaffenhet och fordonstypens typkod, om fordonet är av typbesiktad typ, samt vid behov fordonets närmare benämning,

d) den första ibruktagningsdagen eller, om den inte är känd, ibruktagningsåret,

e) datum för registreringen,

f) tillverkningsnummer och registreringstecken,

g) datum för den registrerings- eller årsbesiktning samt ändrings- och kopplingsbesiktning som senast har förrättats,

h) uppgifter om trafikförsäkring, beskattning och bilinteckning,

i) användningsändamål samt begränsningar och villkor angående användning och registrering,

j) avregistreringsdagen samt vid behov uppgift om orsaken till avregistreringen, och

k) om fordonet antecknas i registret på basis av importbesiktning, importörens namn.

2. Då ett fordon registreras utan att registreringsbesiktning krävs, skall i registret i stället för registreringsbesiktningens datum som datum för den första besiktningen antecknas registreringsdagen.

3. I registret kan dessutom antecknas de anordningar och mått som ligger till grund för bilskattefrihet samt andra uppgifter som bilregistercentralen anser nödvändiga.

4. I registret antecknas de uppgifter som skall lämnas i förhandsanmälan. I registret kan även antecknas att fordonet inte har förhandsanmälts.

5 §
Tekniska data

1. De fordonstekniska data som skall införas i registret är

a) egenvikt, bärförmåga, totalvikt samt axeltryck,

b) axelavstånd, axel- och boggiantal, axelkonstruktionskod, karosserikonstruktion och karosserimaterial samt baköverhäng eller belastningspunktens plats,

c) bredd och längd,

d) däckdimensioner eller däckens bärkraftsklass,

e) villkoren för korskoppling,

f) behövliga uppgifter om sådan utrustning som inverkar på fordonets beskaffenhet eller som skall inberäknas i egenvikten,

g) motorns drivkraft och volym samt anordningar som ökar effekten, i fråga om bilar motorns effekt och, om bilen är en lågemissionsbil, typen av avgasreningssystem,

h) antalet sitt- och ståplatser, och

i) typ av bromssystem.

2. I fråga om person- och paketbilar skall bilens färg antecknas i registret.

3 kap.

Förhandsanmälan

6 §
Förfarandet vid förhandsanmälan

1. En tillverkare av fordon eller en i 4 § förordningen om besiktning av fordon (843/89) avsedd fordonstillverkares representant skall göra en förhandsanmälan om ett nytt fordon av typbesiktad modell som inte med stöd av 17 § 2 mom. nämnda förordning genomgår registreringsbesiktning.

2. Förhandsanmälan skall göras med hjälp av automatisk databehandling på det sätt som bilregistercentralen närmare bestämmer. Förhandsanmälan får göras endast beträffande sådana fordon vilkas eventuella vid typbesiktningen påvisade brister har avhjälpts eller avhjälps före första registreringen. Den som gör förhandsanmälan skall lämna en sådan utredning som bilregistercentralen förutsätter över att de skatter och avgifter som hänför sig till import, tillverkning eller överlåtelse av fordon har betalts.

3. Bilregistercentralen får medge undantag från skyldigheten att göra förhandsanmälan.

7 §
Registreringstecken och förhandsanmälningsbevis

Sedan ett fordon har förhandsanmälts ges för fordonet ett registreringstecken och registreringsskyltar samt ett förhandsanmälningsbevis, som har en teknisk del med tekniska data om fordonet och en anmälningsdel för den första registreringen av fordonet.

4 kap.

Registreringsanmälan och registrering

8 §
Registreringsskyldighet

För fullgörande av den registreringsskyldighet som stadgas i 84 § (818/89) vägtrafiklagen skall beträffande ett motorfordon och en släpvagn som är lämpad att kopplas till ett sådant fordon göras en registreringsanmälan till registermyndigheten. Anmälan skall i tillämpliga delar i enlighet med vad som stadgas i denna förordning innehålla de uppgifter som nämns i 2 kap.

9 §
Undantag från registreringsskyldigheten

1. Registreringsskyldigheten gäller inte

a) motorslädar,

b) motorredskap, avsedda för skördebärgning eller väghållning, eller traktorer och motorredskap som är avsedda att styras av gående,

c) mopeder, eller

d) släpvagnar som är avsedda att kopplas till cykel, moped, traktor eller motorredskap.

2. Fordon som har registrerats utomlands samt fordon med prov- eller förflyttningsskyltar får under de förutsättningar som stadgas i 47-55 §§ användas i Finland utan att de anmäls till registret.

10 §
Fordon som har registrerats i landskapet Åland

Ett fordon som har registrerats i landskapet Åland får tillfälligt användas på annat håll i Finland utan att registreringsanmälan behöver göras.

11 §
Anmälan om trafikförsäkring

Bilregistercentralen bestämmer hur anmälan om försäkring enligt 15 § trafikförsäkringslagen (279/59) skall göras hos registermyndigheten.

12 §
Fordons hemort

Som ett fordons hemort anses den kommun i vilken fordonets ägare eller innehavare bor. Om fordonet inte används där, anses den kommun där fordonet huvudsakligen används som dess hemort. Som hemort för ett fordon som registreras för yrkesmässig trafik anses dock den kommun där fordonets övervaknings- eller stationsort är belägen.

13 §
Minderåriga eller arvingar som ägare

1. Om en minderårig som ägare till en bil, skall samtidigt också den innehavare som använder bilen anmälas.

2. När fordonsägaren har dött skall fordonet anmälas för att bli registrerat i dödsboets namn, om inte äganderätten till fordonet har övergått till tredje man före bouppteckningen.

14 §
Registrering

Registermyndigheten skall anteckna fordonet i registret om de stadgade kraven uppfylls. Om ett fordon inte har förhandsanmälts, ges för fordonet ett registreringstecken i samband med första registreringen. För ett fordon som har avregistrerats ges registreringstecknet i samband med omregistreringen.

15 §
Datum för registreringsbeslutet

Som datum för registreringsbeslutet anses den dag då registerutdraget har överlämnats eller postats.

5 kap.

Anmälningar för ändringsregistrering

16 §
Anmälningsskyldighet

1. Om äganderätten till ett fordon övergår till någon annan eller innehavaren byts eller andra uppgifter vilka på basis av registreringsanmälan skall införas i registret ändras, skall detta anmälas till registermyndigheten.

2. Anmälan behöver dock inte göras när det är fråga om

a) ändring av en fysisk persons namn eller adress,

b) en sådan ändring av ett fordons konstruktion eller utrustning som har godkänts vid en ändrings- eller kopplingsbesiktning, eller

c) en sådan ändring av konstruktion eller utrustning som inte behöver vara godkänd vid en ändringsbesiktning.

17 §
Registermyndighetens rätt att göra ändringar

Om anmälningsskyldigheten har försummats eller om det på annat sätt kommer till registermyndighetens kännedom att en uppgift som skall antecknas i registret har förändrats, har registermyndigheten rätt att föra in uppgifter som saknas i registret eller att rätta felaktiga uppgifter.

6 kap.

Avregistrering av fordon

18 §
Fordon som skall avregistreras

1. Har ett registrerat fordon förstörts eller används det av någon annan orsak inte längre i trafik i Finland eller har det registrerats utomlands, skall en anmälan om detta göras för avregistrering av fordonet.

2. I samband med en anmälan enligt 1 mom. skall fordonets registreringsskyltar återställas. Registreringsskyltarna för ett fordon som ett försäkringsbolag har löst in på grund av att det har förstörts eller skadats eller som har övergått i en kommuns ägo med stöd av lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/75) behöver dock inte återställas, men de skall bevisligen förstöras.

3. Fordon som ett försäkringsbolag har löst in på grund av att de har förstörts kan inte omregistreras. Ett fordon kan inte heller omregistreras, om den myndighet som beslutar om bilskatten har ställt ett registreringsförbud som villkor för bilskatteförmån och förmånen har kommit den som saken gäller till godo.

19 §
Avregistreringsdatum

Ett fordon antecknas som avregistrerat från den dag då avregistreringsanmälan har inlämnats.

20 §
Avregistrering på grund av att ett fordon inte har använts

Registermyndigheten kan avregistrera ett fordon, om det på grund av att fordonet inte har förts till årsbesiktning eller att trafikförsäkringspremien har lämnats obetald eller på grund av någon annan omständighet framgår att fordonet inte har använts i trafik under en tid av ett år.

21 §
Icke avhämtade registerutdrag eller registreringsskyltar

Ett fordon kan avregistreras, om ett registerutdrag eller registreringsskyltar som har omhändertagits av en myndighet inte har avhämtats inom sex månader från omhändertagandet. Samtidigt får registreringsskyltarna förstöras.

7 kap.

Registerutdrag

22 §
Utfärdande av registerutdrag

1. För ett fordon som har antecknats i registret utfärdar registermyndigheten åt ägaren eller med hans samtycke åt innehavaren ett registerutdrag som innehåller basuppgifter om fordonet samt om ägaren och innehavaren samt en teknisk del med tekniska data om fordonet och en anmälningsdel för ändringsanmälan eller anmälan om avregistrering av fordonet.

2. För användning i trafik kan registermyndigheten av grundad anledning ge en sådan kopia av registerutdragets tekniska del som gäller en bestämd tid. Angående kopian gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om skyldigheten att förete registerutdragets tekniska del.

23 §
Skyldighet att förvara och medföra registerutdrag

Ett registerutdrag skall förvaras omsorgsfullt. Den tekniska delen i det senast utfärdade registerutdraget skall medföras när fordonet används i trafik och vid uppmaning företes för sådan myndighet som övervakar trafiken.

24 §
Förkommet registerutdrag

Har ett registerutdrag eller en del av registerutdraget förkommit eller förstörts, skall en skriftlig anhållan om ett nytt utdrag göras hos registermyndigheten. Samtidigt skall det skriftligen redogöras för hur utdraget eller en del av det har förkommit.

8 kap.

Registreringsskyltar

25 §
Överlämnande av registreringsskyltar

1. Sedan ett fordon har förhandsanmälts ges fordonets registreringsskyltar till den som har gjort förhandsanmälan. I annat fall ger registermyndigheten registreringsskyltarna i samband med den första registreringen och för ett avregistrerat fordon i samband med omregistreringen.

2. För bilar och terrängfordon ges två registreringsskyltar och för andra fordon en registreringsskylt. Av särskilda skäl kan avvikelse göras från antalet skyltar.

26 §
Användning av registreringsskyltar

1. På ett fordon får inte fästas andra registreringsskyltar än de som hör till fordonet och inte heller andra sådana skyltar eller bokstavs- eller sifferkombinationer som påminner om en registreringsskylt eller om ett registreringstecken eller någon annan stats nationalitetsbeteckning.

2. Registreringsskyltarna skall hållas i sådant skick att registreringstecknet kan läsas utan svårighet i trafiken. Ett fordon får inte utan registermyndighetens tillstånd användas i trafik utan de registreringsskyltar som har getts för det.

27 §
Förkomna eller förstörda registreringsskyltar

Om en registreringsskylt har förkommit eller förstörts, skall när en ny skylt beställs i tillämpliga delar iakttas vad som i 24 § stadgas om ett nytt registerutdrag. Registermyndigheten kan genom att på registerutdragets tekniska del göra en anteckning om att en ny registreringsskylt har beställts ge tillstånd till att med avvikelse från 26 § i högst en månads tid på fordonet använda någon annan tillfällig skylt som anger fordonets registreringstecken. Registermyndigheten kan på begäran förlänga tiden.

28 §
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

1. Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:

a) registreringsskylten för bil, motorcykel och släpvagn upptar ett registreringstecken bestående av två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten,

b) museifordon kan ha registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten,

c) registreringsskyltarna på tjänstebilar för en främmande makts beskickning och på bilar som tillhör medlemmar av beskickningens diplomatiska personal samt på bilar som tillhör någon som enligt utrikesministeriets föreskrifter jämställs med dem upptar bokstäverna CD och högst fyra av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten. Registreringsskyltarna på annan tull- och skattefri bil som tillhör en beskickning eller en medlem av dess personal upptar bokstaven C och högst fem av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten,

d) på republikens presidents bil får i stället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen, och

e) registreringsskylten för en traktor och ett motorredskap upptar ett registreringstecken bestående av ett högst tresiffrigt tal och tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten.

2. Bilregistercentralen kan genom sitt beslut på ansökan ge en sådan registreringsskylt för ett fordon som upptar ett visst registreringstecken (specialskylt). Bilregistercentralen utfärdar närmare föreskrifter om en sådan specialskylt.

3. Registreringsskylten för ett exportregistrerat fordon upptar ett registreringstecken bestående av en bokstav och ett högst fyrsiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten samt i högra kanten i vitt på röd reflekterande botten det årtal under vilket registreringen upphör.

4. En tullskylt upptar en länsbeteckning, ett ordningsnummer och bokstäverna SF i röd färg på vit reflekterande botten.

5.En provnummerskylt upptar ordet KOE, en länsbeteckning och ett högst tresiffrigt tal i svart på gul reflekterande botten.

6. En förflyttningsskylt som har getts av polisen eller en registermyndighet upptar en länsbeteckning och ett högst fyrsiffrigt tal i rött på vit reflekterande botten.

7. Tull-, provnummers- och förflyttningsskyltarnas länsbeteckningar är

för Helsingfors stad A och B
för övriga Nylands län U och Z
för Åbo och Björneborgs län T och E
för Tavastehus län H och I
för Kymmene län R
för S:t Michels län M
för Kuopio län K
för Norra Karelens län S
för Mellersta Finlands län X
för Vasa län V och Y
för Uleåborgs län O
för Lapplands län L
29 §
Nationalitetsmärke

Då på en bil används ett sådant nationalitetsmärke som förutsätts i internationella vägtrafikkonventionen skall den uppta bokstäverna SF i svart på vit ovalformad reflekterande botten. Ovalens vågräta diameter skall vara minst 175 mm och lodräta diameter minst 115 mm samt bokstävernas höjd 80 mm och streckbredd 10 mm. Till nationaltetsmärket får inte fogas någon flagga eller något annat märke.

30 §
Skyltar för moped och motorsläde

1. En motorsläde och en moped skall förses med en tillräckligt stor reflekterande försäkringsskylt som bevis på gällande trafikförsäkring. Motorslädar och mopeder som ägs av staten skall ha en motsvarande skylt med ämbetsverkets kännetecken.

2. En moped skall förses med en permanent fäst typskylt med kännetecknet CM och mopedens utväxlingsförhållande, däckstorlek samt motorns effekt, märke och modell.

9 kap.

Bestämmelser om registreringsanmälan

31 §
Registreringsanmälan

1. En anmälan enligt 4, 5 eller 6 kap. skall göras på

a) förhandsanmälningsbevisets anmälningsdel, då det är fråga om första registrering av ett förhandsanmält fordon,

b) registerutdragets anmälningsdel, då det är fråga om ändringsregistrering,

c) besiktningsintygets anmälningsdel, då det är fråga om första registrering av ett icke förhandsanmält fordon eller omregistrering av fordon,

d) typregisterutdraget, då det är fråga om en sådan första registrering av ett icke förhandsanmält fordon som kan ske utan registreringsbesiktning, eller med

e) ett av registermyndighet tillhandahållet nytt dokument, om ett tidigare nämnt dokument har förkommit.

2. Anmälan om fordon som avses i 18 § 2 mom. görs på det sätt som bilregistercentralen bestämmer.

32 §
Utredningar för första registrering och omregistrering av ett fordon

1. Till en registeranmälan som gäller första registrering av ett fordon skall fogas

a) utredning om att skatter och avgifter som hänför sig till import, tillverkning eller överlåtelse av fordonet har betalts och, om äganderätten till fordonet inte på ett tillförlitligt sätt framgår av ovan nämnda handlingar, en särskild utredning om äganderätten till fordonet,

b) en utredning om att behövligt tillstånd att använda fordonet har erhållits, om fordonets vikter eller huvudmått överstiger tillåtna värden eller om det annars inte är tillåtet att använda fordonet utan särskilt tillstånd, och

c) en utredning om trafikförsäkring.

2. De utredningar som avses i 1 mom. a- och b-punkterna behöver inte fogas till registreringsanmälan, om de har lämnats i samband med förhandsanmälan av fordonet.

3. Till en registeranmälan som gäller omregistrering av ett fordon skall fogas en utredning om äganderätten till fordonet, den registreringsbesiktning som avses i 17 § förordningen om besiktning av fordon, trafikförsäkringen och vid behov om tidigare registrering.

33 §
Anmälningsskyldig

1. Ägaren till ett motorfordon skall göra en anmälan som gäller första registrering, omregistrering och avregistrering samt övergång av äganderätten eller byte av innehavare. Även fordonets förra ägare kan göra en anmälan om övergång av äganderätten och fordonets förra innehavare byte av innehavare.

2. Andra anmälningar än sådana som avses i 1 mom. kan göras även av fordonets innehavare.

3. Registreringsanmälan skall undertecknas av den som gör anmälan. Den som överlåter fordonet och överlåtelsetagaren skall underteckna anmälan om övergång av äganderätten.

34 §
Överlåtelse av registerutdrag och registreringsskyltar

Då ett registrerat fordon övergår till en ny ägare skall den förra ägaren överlåta registerutdragets tekniska del och anmälningsdel samt fordonets registreringsskyltar.

35 §
Mottagningsplatser för registreringsanmälningar och registreringsskyltar

1. Registreringsanmälan skall inlämnas på en postanstalt, om inte annat sägs i 3 mom., eller till registermyndigheten. Den anteckning om inlämnande som en tjänsteman som mottagit anmälan har gjort på registerutdragets eller förhandsanmälningsbevisets tekniska del berättigar, om det inte finns något annat hinder, att använda fordonet i trafik tills det nya registerutdraget har anlänt, dock högst två veckor. Registermyndigheten kan på begäran förlänga tiden. Registreringsmyndigheter kan för fordonet utfärda ett interimsintyg som ger rätt att använda fordonet i trafik under den tid som antecknats på intyget.

2. Då anmälan om avregistrering av ett fordon inlämnas skall mottagaren anteckna datum för mottagandet av registreringsskyltarna på registerutdragets tekniska del.

3. Endast till registermyndigheten kan inlämnas en anmälan som gäller

a) första registrering av ett fordon som inte har förhandsanmälts,

b) första registrering av en personbil för yrkesmässig trafik,

c) omregistrering av ett fordon,

d) avregistrering av ett fordon, då fordonets registreringsskyltar har förstörts eller förkommit eller då registreringsskyltarna inte kan återställas av någon annan orsak, och

e)övergång av äganderätten genom arv eller testamente, i

10 kap.

Exportregistrering

39 §
Förutsättningar för exportregistrering

1. Ett registreringspliktigt oregistrerat fordon som överlämnas i Finland och förs ut ur landet för att användas i en annan stat får registreras interimistiskt (exportregistrering) för utförsel ur landet.

2. Av särskilda skäl får även andra fordon än sådana som avses i 1 mom. registreras interimistiskt.

40 §
Ansökan om exportregistrering

Ansökan om exportregistrering av ett fordon skall göras hos bilregistercentralen. Beträffande bilagor till ansökningen gäller i tillämpliga delar vad som i 32 § stadgas om utredningar som skall fogas till en registreringsanmälan angående första registrering eller omregistrering av ett fordon.

41 §
Exportskyltar och exportregistreringsintyg

Bilregistercentralen utfärdar för ett export- registrerat fordon särskilda skyltar (exportskyltar) och ett intyg över registreringen (exportregistreringsintyg). I fråga om exportskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 8 kap. stadgas om registreringsskyltar.

42 §
Exportregistreringens giltighetstid

1. Exportregistreringen gäller under det år som följer efter registreringen till utgången av den kalendermånad som motsvarar den månad då registreringsbeslutet fattades. På begäran av sökanden kan det bestämmas att giltighetstiden skall vara kortare. Exportregistreringen av ett fordon som har blivit registrerat tidigare gäller dock endast under den tid som behövs för transport av fordonet från Finland till registreringslandet.

2. Giltighetstid för en exportregistrering får inte förlängas efter utgången av giltighetstiden, om detta inte är nödvändigt för transport av fordonet till Finland.

3. Ett fordon som har exportregistrerats får användas fyra dagar i Finland räknat från dagen för registreringsbeslutet. Bilregistercentralen kan av särskilda skäl tillåta att fordonet används en längre tid, dock högst två månader.

4. Ett fordon som har exportregistrerats får tillfälligt användas i Finland högst två månader, dock inte under de två sista månaderna av den tid exportregistrering är i kraft. Förutsättning för användning är att tullmyndigheterna har antecknat importdagen i handlingarna.

11 kap.

Registrering för bilinteckning

43 §
Fordon som skall antecknas i specialregistret

I det register som förs av bilregistercentralen för inteckning i bil (specialregistret) får på ansökan antecknas följande fordon:

a) lastbilar, specialbilar, traktorer och motorredskap vilkas mått och vikter överskrider de värden som enligt stadganden är tillåtna i vägtrafik, och

b) de vägarbetsmaskiner vilka skall anses som motorredskap, motorslädar, traktorer med metallhjul eller larvkättingar, tröskmaskiner samt arbetsmaskiner och redskap vilka framdrivs med motorkraft och är avsedda att styras av gående.

44 §
Bilagor till ansökan

Till en registreringsansökan enligt 43 § som tillställs bilregistercentralen skall fogas

a)besiktningbevis, av vilket framgår fordonets art,

b) ett import- eller tillverkningsbevis för fordonet, samt

c) en utredning om äganderätten.

45 §
Anteckning i specialregistret

Bilregistercentralen skall anteckna fordonet i specialregistret om ansökan inte är bristfällig och fordonet inte har antecknats i fordonsregistret. För fordonet ges ett registreringstecken och ett intyg över registreringen.

46 §
Avregistrering av ett fordon som har antecknats i specialregistret

1. Ett fordon som har antecknats i specialregistret kan avregistreras, fastän den för fordonet fastställda bilinteckningen är i kraft, om fordonet samtidigt anmäls till fordonsregistret. Om ett fordon som har antecknats i specialregistret har förstörts eller förts ut ur landet skall fordonsägaren sedan bilinteckningen har blivit dödad anmäla avregistreringen av fordonet hos bilregistercentralen.

2. Bilregistercentralen avregistrerar ett fordon ur specialregistret, om en avregistreringsanmälan om fordonet inte har gjorts inom 10 år efter att inteckningen har dödats eller förfallit.

3. Ett fordon som har antecknats i specialregistret kan inte registreras i fordonsregistret förrän det har avförts ur specialregistret.

12 kap.

Användning av fordon med provnummer- eller förflyttningsskyltar

47 §
Provnummersskyltar

1. Registermyndigheten kan ge ett affärsföretag, en anstalt eller någon annan sammanslutning som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon eller som idkar transportverksamhet, eller en inrättning eller en sammanslutning som bedriver forskning som gäller fordon tillstånd att använda ett fordon i trafik med provnummerskyltar.

2. Den som har fått tillstånd får använda fordonet i trafik i följande situationer, som har direkt samband med den verksamhet som tillståndshavaren bedriver:

a) försök som hänför sig till forskning eller produktutveckling i fråga om fordonet eller dess anordningar,

b) provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte, eller

c) annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, utrustning, reparation, försäljning eller besiktning av fordonet.

3. Tillståndet att använda provnummerskyltar gäller till kalenderårets utgång.

4. Registermyndigheten kan återkalla ett tillstånd, om ett fordon med provnummerskyltar har använts i strid med denna förordning eller tillståndsvillkoren eller om tillståndshavaren inte har löst ut sitt tillstånd.

5. Angående provnummerskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 8 kap. stadgas om registreringsskyltar.

48 §
Förflyttningsskyltar

1. Registermyndigheten eller polisen kan ge tillstånd att använda ett fordon i trafik med förflyttningsskyltar för att fordonet skall kunna föras till besiktning, en utomlands registrerad bil förevisas eller delta i en tävling eller varudemonstration i Finland eller av andra särskilda skäl.

2. Tillstånd att använda förflyttningsskyltar ges för den tid förflyttningsbehovet förutsätter. Tillstånd får inte utan särskilt vägande skäl beviljas för längre tid än sju dagar. Tävlingsbruk skall inte anses som ett sådant skäl.

3. Angående förflyttningsskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 8 kap. stadgas om registerskyltar.

49 §
Skyldighet att medföra tillstånd

Tillståndet att använda provnummer- eller förflyttningsskyltar skall medföras när fordonet används i trafik.

50 §
Återställande av provnummer- och förflyttningsskyltar

Provnummer- och förflyttningsskyltarna skall återställas senast den andra vardagen efter att tillståndets giltighetstid har löpt ut.

13 kap.

Användning av utländskt fordon i Finland

51 §
Fordon som har registrerats i länder som anslutit sig till Genève- och Wienkonventionerna

1. Den som är bosatt i en stat som har anslutit sig till den i Genève år 1949 ingångna konventionen rörande vägtrafik (FördrS 11/59) eller till den i Wien år 1968 ingångna konventionen om vägtrafik (FördrS 30/86), får tillfälligt i Finland använda ett för sitt eget behov infört motordrivet fordon, som är registrerat i den fördragsslutande staten. Denna rätt gäller högst ett år räknat från ankomstdagen eller, om tullstyrelsen med stöd av tullskattelagen (575/78) har beviljat tullfrihet för fordonet för en viss tid, till utgången av denna tid, om inte annat följer av 55 §.

2. Förutsättningarna för att ett fordon som avses i 1 mom. skall få användas är att

a) fordonet är försett med registreringslandets registreringsskyltar och nationalitetsbeteckning,

b) fordonets eller fordonskombinationens huvudmått och vikter inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

c) för fordonet har tecknats en trafikförsäkring som gäller i Finland,

d) fordonets förare har med sig ett registerutdrag givet i registreringslandet och ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn, och

e) i registerutdraget finns tullmyndighetens anteckning om införseldatum.

52 §
Fordon som är registrerade i andra stater

1. Tillstånd att i Finland i trafik tillfälligt använda ett fordon som någon har fört med sig för sitt tillfälliga behov och som har registrerats i en annan stat än som avses i 51 § kan beviljas av bilregistercentralen eller det besiktningskontor inom vars verksamhetsområde fordonet har förts in i landet.

2. Förutsättningarna för att tillstånd skall beviljas är att

a) sökanden företer ett intyg av polisen eller en finsk konsul i fordonsägarens hemland eller av en konsul som företräder detta land i Finland över att fordonet är registrerat i nämnda land och godkänt för permanent användning i trafik,

b) fordonet är försett med registreringsstatens nationalitetsbeteckning,

c) fordonets eller fordonskombinationens huvudmått och vikter inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

d) fordonets förare har ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn, och

e) sökanden företer utredning om att för fordonet har tecknats en trafikförsäkring som gäller i Finland och att tullbehandling ägt rum.

3. Tillfälligt användningstillstånd enligt denna paragraf beviljas för högst ett år. För fordonet ges särskilda registreringsskyltar (tullskyltar).

4. Angående tullskylten gäller i tillämpliga delar vad som i 8 kap. stadgas om registerskyltar.

53 §
Koppling av en utomlands registrerad släpvagn till en finländsk dragbil

1. En släpvagn som är registrerad utomlands eller i landskapet Åland får vid en transport som sker i omedelbar anslutning till internationell speditionsverksamhet och vid vilken det transporterade godset överskrider rikets gräns användas kopplad till en dragbil som har registrerats i Finland.

2. Förutsättningar för användning är att

a) släpvagnen är försedd med registreringsstatens eller landskapet Ålands registerskylt och nationalitetsbeteckning,

b) släpvagnen lämpar sig för korskoppling samt att släpvagnens och fordonskombinationens huvudmått eller vikter inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

c) dragbilens förare har släpvagnens registerutdrag eller en högst tre månader tidigare daterad kopia därav och ett intyg över sin rätt att inneha släpvagnen, och

d) i handlingarna finns tullmyndighetens anteckning om införseldatum.

3. Om släpvagnen har tagits i bruk i en stat där släpvagnar inte registreras, får under de förutsättningar som nämns i 1 och 2 mom. också en sådan släpvagn användas kopplad till en dragbil som har registrerats i Finland. I stället för en registerskylt skall släpvagnen vara försedd med en nummerbeteckning given av dess ägare eller en myndighet. Dragbilens förare skall i stället för registerutdrag ha ett av släpvagnens ägare eller en myndighet utfärdat intyg över vikter som tillåts för släpvagnen och ett intyg över en besiktning eller en motsvarande teknisk inspektion som har förrättats högst ett år tidigare.

54 §
Oregistrerad moped och motorcykel

1. En oregistrerad moped och en oregistrerad, med högst 50 cm3 förbränningsmotor försedd motorcykel vars största konstruktiva hastighet är högst 50 km/h och som en utomlands fast bosatt person som fyllt 15 år för sitt tillfälliga behov har fört med sig till Finland får användas här i landet i högst ett års tid.

2. Förutsättningar för användning av ett fordon som avses i 1 mom. är att

a) för fordonet har tecknats en trafikförsäkring som gäller i Finland, och

b) fordonet är försett med sitt hemlands nationalitetsbeteckning.

55 §
Registrering av ett fordon som för eget bruk har införts till Finland

1. Ett utomlands registrerat fordon som för eget bruk har förts in till Finland skall av ägaren eller importören inom 30 dagar efter tullbehandlingen anmälas för registrering i Finland,

a) när den som har importerat bilen är fast bosatt i Finland, eller

b) när fordonets ägare bosätter sig varaktigt i Finland.

2. Om fordonet används i Finland i trafik före registreringen, skall det i tillämpliga delar uppfylla villkoren enligt 51 § eller 52 §.

14 kap.

Särskilda stadganden

56 §
Anmälningar till de övriga nordiska länderna och till landskapet Åland

1. Bilregistercentralen skall underrätta registerföraren i ifrågavarande land då ett fordon som har varit registrerat i Danmark, Norge eller Sverige registreras i Finland.

2. Bilregistercentralen skall också underrätta registerföraren i landskapet Åland då ett i landskapet registrerat fordon registreras någon annanstans i Finland. Samtidigt skall fordonets nya registreringstecken meddelas.

57 §
Registreringsbevis

1. Bilregistercentralen kan på villkor som den bestämmer berättiga en i Finland registrerad organisation inom bilbranschen att utfärda registreringsbevis enligt ett internationellt vägtrafikavtal. Ett sådant registreringsbevis får utfärdas endast för ett i Finland registrerat fordon som till sin konstruktion och utrustning motsvarar bestämmelserna i avtalet och som är försett med en i avtalet förutsatt nationalitetsbeteckning.

2. Är ägaren av fordon enligt företedd tillförlitlig utredning i brådskande behov av registreringsbevis som krävs i utlandet, kan registermyndigheten utöver interimsintyget utfärda ett registreringsbevis för högst tre månader att användas i utlandet.

58 §
Försäkringsbolagens anmälningar

Varje trafikförsäkringsbolag skall årligen till bilregistercentralen anmäla de hos bolaget försäkrade motorcyklar, traktorer, motorredskap, lätta släpvagnar och provnummerintyg för vilka trafikförsäkringspremie inte har betalts.

59 §
Sändande av registerutdrag

Registermyndigheten får sända ett registerutdrag, en förfrågan som hänför sig till registreringen samt en uppmaning att betala den avgift som uppbärs för registrering som vanlig brevförsändelse.

60 §
Återställande av registerutdrag

Fordonsägarna och fordonsinnehavarna är skyldiga att på uppmaning av registermyndigheten återställa sådana förhandsanmälningsbevis, registerutdrag och andra till registreringen eller tillhandahållet av skyltar hörande handlingar som har konstaterats vara felaktiga.

61 §
Påföljder för försummad anmälningsplikt

Bilregistercentralen kan bestämma att ett i 4 § förordningen om besiktning av fordon avsett företags fordon skall genomgå registreringsbesiktning i stället för att förhandsanmälas, ifall stadgandena om förhandsanmälan inte har iakttagits.

62 §
Påföljder för övriga försummelser

1. Har en anmälningsskyldig inte iakttagit denna förordning eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den, kan polisen eller en besiktningsman omhänderta fordonets registreringsskyltar och därmed hindra att fordonet används.

2. Om tillverkaren eller importören inte har iakttagit stadgandena eller föreskrifterna om besiktning och registrering av fordon, kan bilregistercentralen förbjuda att dennes fordon antecknas i registret utan registreringsbesiktning.

63 §
Straff för förseelser

Om straff för brott mot denna förordning eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den stadgas i 103 § vägtrafiklagen (267/81).

64 §
Ändringssökande

1. I fråga om sökande av ändring i ett beslut som en myndighet har meddelat med stöd av denna förordning gäller vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

2. Ett beslut eller en föreskrift, som utfärdats med stöd av denna förordning, skall iakttas även om det inte vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten bestämmer annorlunda.

65 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

1. Bilregistercentralen kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om

a) förhandsanmälning av ett fordon,

b) postanstalternas förfarande vid mottagning av registreringsanmälningar,

c) avregistrering av ett fordon i enlighet med 18 §,

d) beviljande av förflyttningsskyltar,

e) användning av ett fordon i trafik utan registreringsskyltar, och

f) andra omständigheter som har samband med registreringsförfarandet.

2. Bilregistercentralen fastställer den blankett som skall användas vid registrering och bestämmer vilka uppgifter som skall antecknas i registerutdraget. Bilregistercentralen fastställer även måtten på registreringsskyltarna och registreringstecknen.

3. Bilregistercentralen meddelar dessutom andra närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

66 §
Ikraftträdande

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989. Genom denna förordning upphävs förordningen den 26 mars 1982 om fordons besiktning och registrering (234/82) jämte senare ändringar.

2. Bilregistercentralen levererar för bilar i denna förordning avsedda registerutdrag av ny modell senast den 15 oktober 1989 och för andra fordon senast den 30 september 1990. Om en fordonsägare inte har fått ett registerutdrag av ny modell senast nämnda dag skall han av registermyndigheten begära ett registerutdrag inom en månad från detta datum. Det registerutdrag som har utfärdats med stöd av den tidigare förordningen blir ogiltigt när ägaren får ett nytt utdrag.

3. Bilar får efter den 31 mars 1990 och andra fordon efter den 31 december 1990 användas i trafik endast om den till registerutdraget av ny modell hörande tekniska delen eller ett gällande interimsintyg medförs.

4. Förutom besiktningsplatserna tar även polisen emot registreringsanmälningar till och med den 31 mars 1990 för bilar och till och med den 31 december 1990 för andra fordon, om för dessa inte har erhållits registerutdrag av ny modell eller förhandsanmälningsintyg. För dessa fordon utfärdar polisen ett interimsintyg.

5. Antalet siffror i registreringstecknet för en sådan släpvagn som har antecknats i registret före ikraftträdandet får avvika från vad som stadgas i 28 § 1 mom.

6. För fordon som har typbesiktigats innan förordningen trätt i kraft kan första registrering utföras till och med den 31 december 1990, om ej annat hinder föreligger, med en kopia av typbesiktningsintyget i stället för med ett typregisterintyg. Fordonets tillverkare eller den i 4 § förordningen om besiktning av fordon avsedda tillverkarens representant skall senast den 31 december 1990 från bilregistercentralen skaffa ett typregisterutdrag som motsvarar typbesiktningsintyget.

7. Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.