819/1989

Given i Helsingfors den 15 september 1989

Lag om ett datasystem för vägtrafiken

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Datasystemet för vägtrafiken och den registeransvarige

För främjande av trafiksäkerheten och för skötseln av övriga uppgifter som hör till Bilregistercentralens verksamhetsområde skall centralen med hjälp av automatisk databehandling föra register, vilka tillsammans bildar datasystemet för vägtrafiken.

2 §
Tillämpning av andra författningar

Angående datasystemet för vägtrafiken och dess delregister gäller utöver denna lag vad som särskilt stadgas om dem.

3 §
Delregister inom datasystemet för vägtrafiken

Delregister inom datasystemet för vägtrafiken är

1) fordonsregistret,

2) körkortsregistret,

3) fordonsbeskattningsregistret och

4) bilinteckningsregistret.

4 §
Uppgifter i datasystemet för vägtrafiken

I databasen inom datasystemet för vägtrafiken får följande personuppgifter registreras: i fråga om ägare och innehavare av fordon namn, adress, personbeteckning eller affärs- och samfundssignum, hemort, polisdistrikt och språk. För statistiska ändamål får uppgifter registreras om huruvida ägaren och innehavaren är fysiska eller juridiska personer samt om arten av innehavarens besittningsrätt.

I delregistren får uppgifter som betjänar syftet med datasystemet för vägtrafiken registreras på det sätt som stadgas i 5-8 §§.

5 §
Uppgifter i fordonsregistret

I fordonsregistret, där registreringspliktiga fordon som anmäls för registrering blir antecknade, införs på det sätt som närmare stadgas genom förordning uppgifter som gäller identifiering och registrering av fordon, registreringsskyltar, besiktning, trafikförsäkring, bilbeskattning, tillverkare eller importörer samt registreringsavgifter och uppbörd av avgifterna samt dessutom fordonets tekniska egenskaper.

6 §
Uppgifter i körkortsregistret

I körkortsregistret, där de som ansöker om körkort och körkortsinnehavarna samt körkortslösa personer som har gjort sig skyldiga till trafikbrott blir antecknade, införs på det sätt som närmare stadgas genom förordning följande uppgifter om dem som ansöker om körkort, om körkortsinnehavarna samt om körkortslösa personer som har gjort sig skyldiga till trafikbrott:

1) uppgifter om fordonsklasser för fordon som körkortet medför rätt att framföra samt de specialvillkor och specialtillstånd som hänför sig till framförandet av ett fordon och motsvarande uppgifter om försvarsmaktens körkort,

2) uppgifter om straff och andra påföljder för trafikbrott som har begåtts vid framförande av ett motordrivet fordon samt uppgifter om att körkort har dragits in eller varning givits med stöd av vägtrafiklagen,

3) uppgifter om beviljande och indragning av yrkeskörtillstånd för personbil och trafiklärarkort samt

4) uppgifter om förarutbildning och förarexamen, vilka behövs för övervakning och undersökningar i fråga om bilskolor.

7 §
Uppgifter i fordonsbeskattningsregistret

I fordonsbeskattningsregistret, som består av uppgifter om registrerade fordon som är skattepliktiga enligt lagen om skatt på motorfordon (722/66), införs

1) de identifierings- och registreringsuppgifter samt tekniska data som ligger till grund för fastställande av skatter enligt nämnda lag,

2) uppgifter fordonsvis om beloppen av skatterna enligt nämnda lag samt om uppbörd och indrivning av dem.

8 §
Uppgifter i bilinteckningsregistret

I bilinteckningsregistret, som består av uppgifter om registrerade fordon i vilka inteckning i bil har sökts eller fastställts, införs

1) identifierings- och registreringsuppgifter och fordonens tekniska data samt

2) uppgifter om bilinteckningar som har sökts och fastställts, beloppen av inteckningarna, dödande av inteckningar och inteckningar som har förfallit samt om hinder för inteckning, i enlighet med lagen om inteckning i bil (810/72).

9 §
Rätt att få uppgifter

För datasystemet för vägtrafiken har bilregistercentralen rätt att få följande uppgifter som i maskinläsbar form kan överföras till systemets databas:

1) ur det centrala befolkningsregistret uppgifter om fysiska personers namn och adress samt om ändring av personbeteckning och om dödsfall,

2) ur tillverkares eller importörers datasystem uppgifter som behövs för förhandsanmälan av fordon,

3) ur trafikförsäkringsföreningens och trafikförsäkringsbolagens datasystem uppgifter om grupptrafikförsäkringar, om försummelse av betalning av trafikförsäkringspremier, om uppsägning av försäkringar samt om fordon som temporärt saknar försäkring,

4) ur justitieförvaltningens datasystem uppgifter om påföljder för trafikbrott och trafikförseelser samt

5) ur försvarsmaktens datasystem uppgifter om försvarsmaktens körkort.

Polisen kan inom datasystemet för vägtrafiken genom direkt anslutning registrera uppgifter om tillgrepp av fordon och om fordons registreringsskyltar samt om hinder för erhållande av körkort, om indragning av körkort och om varningar.

10 §
Användningen av datasystemet för vägtrafiken

Bilregistercentralen kan använda delregistren inom datasystemet för vägtrafiken vid skötseln av de uppgifter som hör till den.

I delregistren inom datasystemet för vägtrafiken kan personuppgifter samt andra uppgifter som har registrerats i systemets gemensamma databas användas, om uppgifterna får införas i ett delregister.

11 §
Utlämnande av uppgifter ur fordonsregistret

Ur fordonsregistret kan uppgifter lämnas ut på följande sätt:

1) på basis av registreringsnummer i enskilda fall, dock inte personbeteckningar eller affärs- och samfundssignum,

2) till polisen uppgifter om dem som försummat sin skyldighet att inom föreskriven tid göra registreringsanmälan, för bestämmande av eventuellt straff,

3) till trafikförsäkringsföreningen och trafikförsäkringsbolagen uppgifter om försummelser att inom föreskriven tid teckna lagstadgad trafikförsäkring, för fastställande av gottgörelse som motsvarar trafikförsäkringspremie, samt om sådana ändringar i uppgifterna om fordon som inverkar på försäkringspremien,

4) till utsökningsmyndigheterna uppgifter som behövs för utsökning av registreringsavgifter samt

5) för ändamål som ansluter sig till trafiksäkerheten, trafiken, trafikförnödenheter eller fordonshandeln uppgifter om fordonsägares och fordonsinnehavares namn och adress i annan form än sådan som lämpar sig för automatisk databehandling, om det är fråga om opinions- och marknadsundersökningar, direktreklam, telefonförsäljning eller annan direkt marknadsföring samt för adresstjänst, och mottagaren enligt personregisterlagen (471/87) har rätt att i personregister införa de uppgifter som lämnas ut och på villkor att den registrerade inte har förbjudit att uppgifterna lämnas ut. Vid utlämnandet får som urvalsgrund användas sådana uppgifter i fordonsregistret som gäller fordon samt ägare eller innehavare av fordon, dock inte personbeteckningar.

En personbeteckning får inte lämnas ut ur fordonsregistret i andra fall än de som avses i 1 mom. 2-4 punkten samt då uppgifter lämnas ut för skötseln av en trafikförsäkring, utredning av ett brott eller parkeringsövervakning.

12 §
Utlämnande av uppgifter ur körkortsregistret

Uppgifterna i körkortsregistret skall hållas hemliga. Ur registret får dock lämnas ut uppgifter

1) till polisen, åklagarmyndigheterna och domstolarna för behandling av ärenden som gäller körkort,

2) till försvarsmakten de uppgifter som behövs för behandling av försvarsmaktens körkortsärenden,

3) till de myndigheter i Danmark, Island, Norge och Sverige som behandlar körkortsärenden uppgifter som behövs för behandlingen av körkortsärenden eller för enstaka kontrollåtgärder samt

4) med tillstånd av bilregistercentralen och under dess tillsyn material i körkortsregistret för vetenskaplig forskning eller något annat motsvarande ändamål.

13 §
Utlämnande av uppgifter ur fordonsbeskattningsregistret

Ur fordonsbeskattningsregistret kan uppgifter lämnas ut på följande sätt:

1) på basis av registreringsnummer enstaka uppgifter för godtagbara ändamål, dock inte personbeteckningar eller affärs- och samfundssignum, samt

2) till utsökningsmyndigheterna uppgifter för utsökning.

14 §
Utlämnande av uppgifter ur bilinteckningregistret

Ur bilinteckningsregistret kan uppgifter lämnas ut

1) om inteckningsärenden som är anhängiga och om fastställande av inteckning samt

2) andra uppgifter på det sätt som stadgas i lagen om inteckning i bil.

15 §
Utlämnande av uppgifter med hjälp av teknisk anslutning

Ur fordonsregistret får uppgifter lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning

1) till polisen för trafikövervakning samt för förebyggande och utredning av brott,

2) till tullmyndigheterna för övervakning av utrikestrafiken samt förebyggande och utredning av tullbrott,

3) till utsökningsmyndigheterna för utsökning,

4) till trafikförsäkringsföreningen och trafikförsäkringsbolagen för skötseln av trafikförsäkringar uppgifter om fordonsägares och fordonsinnehavares namn och adress, personbeteckning eller affärs- och samfundssignum samt uppgifter som gäller identifiering, registrering och besiktning av fordon samt trafikförsäkringar och fordons tekniska egenskaper, om uppgifterna behövs för fastställandet av försäkringspremier,

5) till de myndigheter som sköter parkeringsövervakning, för denna uppgift samt

6) till företag som bedriver handel med fordon och som har antecknats i handelsregistret, på villkor som bilregistercentralen särskilt fastställer, följande upplysningar för kontroll av uppgifter i samband med fordonshandel och fordonsservice: identifierings-, registrerings-, besiktnings- och försäkringsuppgifter samt tekniska data.

16 §
Utlämnande av uppgifter ur övriga register med hjälp av teknisk anslutning

Ur körkortsregistret får uppgifter utlämnas med hjälp av teknisk anslutning till polisen för beviljande och indragning av körkort, för utfärdande av körförbud eller för annan prövning som gäller bibehållande av körrättigheter samt för kontroll av personuppgifter.

Ur fordonsbeskattningsregistret får uppgifter utlämnas med hjälp av teknisk anslutning till polis- och tullmyndigheterna för skötseln av uppgifter som hänför sig till tillsynen över motorfordonsbeskattningen.

Ur bilinteckningsregistret får uppgifter inte överlåtas med hjälp av teknisk anslutning.

17 §
Tystnadsplikt

Uppgifter om brott som begåtts av någon som har antecknats i körkortsregistret samt uppgifter om fråntagande eller indragning av körkort får inte röjas för utomstående.

Angående straff för brott mot den tystnadsplikt som gäller tjänstemän och offentligt anställda arbetstagare stadgas i 40 kap. 5 § (792/89) strafflagen.

18 §
Straffpåföljder

Andra brott mot denna lag än de om vilka stadgas i 17 § bestraffas enligt 43-46 §§ personregisterlagen.

19 §
Införande av datasystemet för vägtrafiken

Bilregistercentralen har rätt att för införande av datasystemet för vägtrafiken få personuppgifter om ägare och innehavare av fordon ur försäkringsbolagens datasystem och att registrera dem i databasen för datasystemet för vägtrafiken.

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1989.

Lagens 19 § träder dock i kraft den 25 september 1989.

Genom denna lag upphävs 4 och 4 a §§ lagen den 29 december 1967 om bilregistercentralen (644/67), sådana de lyder, 4 § i lag av den 23 augusti 1985 (735/85) samt 4 a § i sistnämnda lag och lag av den 14 januari 1972 (33/72).

Regeringens proposition 76/89
Trafikutsk. bet. 4/89
Stora utsk. bet. 103/89

Helsingfors den 15 september 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
OIe Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.