744/1989

Given i Helsingfors den 14 juli 1989

Kemikalielag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förebygga och avvärja skador av kemikalier på hälsan och i miljön.

Stadgandena i 18, 20 och 27 §§ syftar även till att förebygga brand- och explosionsrisker som orsakas av kemikalier samt 31-35 §§ till att förhindra kemikalieskador på egendom.

Vad denna lag förstår med kemikalier framgår av 10 §.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller kemikalier samt tillverkning, import, export, upplagring, försäljning eller annan överlåtelse, innehav och förvaring, teknisk eller annan användning och testning av kemikalier samt annan härmed jämförlig hantering.

Lagens 44 § tillämpas även på produkter och förnödenheter som innehåller eller som har behandlats med en kemikalie.

Denna lag gäller dock inte

1) läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/87),

2) alkoholdrycker och sprit som avses i alkohollagen (459/68) eller tillverkning därav,

3) kosmetiska preparat som avses i förordningen om kosmetiska preparat (456/77),

4) explosiva varor som avses i lagen om explosionsfarliga ämnen (263/53) eller tillverkning därav,

5) radioaktiva ämnen och tillverkning av sådana,

6) transport av kemikalier på väg, med järnväg, med luftfartyg, med fartyg eller med posten, ej heller

7) kemikalier som transporteras genom finskt territorium, då de inte lagras eller på annat sätt hanteras i landet.

3 §
Förhållande till vissa författningar

Denna lag tillämpas inte på bekämpningsmedel, gödselmedel och tillsatsämnen för fodermedel till den del det stadgas om dem i lagen om bekämpningsmedel (327/69), fodermedelslagen (376/86) och gödselmedelslagen (377/ 86).

Om begränsning av utsläpp av kemikalier i miljön och rening av utsläpp gäller vattenlagen (264/61), lagen om förhindrande av havsföroreningar (298/79) och luftvårdslagen (67/82). Om behandling av avfall som bildas av kemikalier och om annan avfallshantering gäller dessutom lagen om avfallshantering (673/78).

I fråga om komsumentskydd gäller också produktsäkerhetslagen (914/86) och livsmedelslagen (526/41) samt vad som stadgas med stöd av dem.

Om skydd för arbetstagare gäller dessutom lagen om skydd i arbete (299/58) och andra författningar.

2 kap.

Tillsynsmyndigheterna

4 §
Ministerierna som tillsynsmyndigheter

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den blir iakttagna utövas av

1) social- och hälsovårdsministeriet, då det gäller att förebygga och avvärja kemikalieskador på hälsan, samt av

2) miljöministeriet, då det gäller att förebygga och avvärja kemikalieskador på miljön.

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över att stadgandena och bestämmelserna om industriell hantering och upplagring av hälso- och miljöfarliga kemikalier blir iakttagna utövas dock av handels- och industriministeriet.

5 §
Tillsynsmyndigheter i centralförvaltningen

Den högsta tillsynen över iakttagandet av denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den utövas av

1) medicinalstyrelsen i fråga om förebyggandet och avvärjningen av kemikalieskador på hälsan, samt av

2) vatten- och miljöstyrelsen i fråga om förebyggandet och avvärjningen av kemikalieskador på miljön.

Tekniska kontrollcentralen skall dock utöva den högsta tillsynen över att stadgandena och bestämmelserna om industriell hantering och upplagring av hälso- och miljöfarliga kemikalier iakttas.

6 §
Regionala tillsynsmyndigheter

Länsstyrelserna leder och övervakar kommunernas verksamhet vid tillsynen över att denna lag följs.

Tekniska kontrollcentralens distriktsbyråer utövar tillsyn över iakttagandet av stadgandena och bestämmelserna om omfattande och medelstor industriell hantering och upplagring av hälso- och miljöfarliga kemikalier.

7 §
Lokala tillsynsmyndigheter

I kommunen utövar kommunstyrelsen tillsynen över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den blir iakttagna, om inte detta i en instruktion har uppdragits åt någon nämnd (kommunal kemikalietillsynsmyndighet). Uppgiften kan också anförtros ett kommunalförbund.

8 §
Särskilda tillsynsmyndigheter

Arbetarskyddsstyrelsen deltar i tillsynen över iakttagandet av denna lag på det sätt som stadgas nedan.

Tillsynen över att stadgandena om import och export av kemikalier blir iakttagna utövas även av tullverket på det sätt som stadgas närmare genom förordning.

Genom förordning kan stadgas om tillsynsmyndigheterna inom försvarsmakten.

9 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning utfärdas närmare stadganden om tillsynsmyndigheternas uppgifter och samarbetet mellan dem.

3 kap.

Definitioner

10 §
Kemikalier

I denna lag avses med kemikalier grundämnen och kemiska föreningar av dessa, sådana de förekommer i naturen eller industriellt producerade (ämnen), samt blandningar av ett eller flera ämnen (preparat).

11 §
Hälsofarliga kemikalier

I denna lag avses med hälsofarlig kemikalie en kemikalie som på grund av sina kemiska egenskaper redan i små mängder kan orsaka men för hälsan, om den hamnar i en mänsklig organism.

Hälsofarliga kemikalier klassificeras enligt sina verkningar som mycket giftiga, giftiga, vådliga, frätande eller irriterande kemikalier.

Genom förordning utfärdas närmare stadganden om grunderna för klassificering av hälsofarliga kemikalier.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer en förteckning över de vanligaste hälsofarliga ämnena.

Medicinalstyrelsen avgör vid behov i enskilda fall om en kemikalie är hälsofarlig och hur en hälsofarlig kemikalie skall klassificeras.

12 §
Miljöfarliga kemikalier

I denna lag avses med miljöfarlig kemikalie en kemikalie som i miljön redan i en liten mängd kan åstadkomma uppenbar skada i den levande naturen.

Genom förordning utfärdas närmare stadganden om de grunder på vilka en kemikalie anses vara miljöfarlig.

Miljöministeriet fastställer en förteckning över de vanligaste miljöfarliga ämnena.

Vatten- och miljöstyrelsen avgör vid behov i enskilda fall om en kemikalie är miljöfarlig.

13 §
Industriell hantering och upplagring av kemikalier

I denna lag avses med industriell kemikaliehantering tillverkning av kemikalier, teknisk användning av sådana, såsom verksamhet i vilken en kemikalie används i den kemiska processen som råvara eller hjälpmedel eller i vilken en kemikalie uppstår som en mellanprodukt, samt annan motsvarande hantering av kemikalier.

Industriell hantering och upplagring av kemikalier indelas enligt verksamhetens art samt mängden av kemikalier, med beaktande av kemikaliernas farlighet samt hanteringsförhållandena, i omfattande, medelstor och liten industriell hantering och upplagring.

14 §
Verksamhetsidkare

I denna lag avses med verksamhetsidkare den som tillverkar, importerar, exporterar, lagrar, överlåter, innehar, förvarar, använder eller på något annat sätt som avses i lagen hanterar kemikalier.

4 kap.

Verksamhetsidkarens allmänna skyldigheter

15 §
Omsorgsplikt

Vid tillverkning, import och annan sådan hantering av kemikalier som avses i denna lag skall med beaktande av kemikaliernas mängd och farlighet iakttas tillräcklig omsorg och försiktighet så att men för hälsan och miljön förebyggs.

Om vårdslös eller ovarsam kemikaliehantering som avses i denna lag leder till att konstruktioner eller miljön förorenas, skall verksamhetsidkaren eller någon annan som vållat föroreningen se till att konstruktionerna och miljön återställs i sådant skick att föroreningen inte längre medför fara för hälsan eller miljön.

16 §
Skyldighet att inhämta information

Den som tillverkar och den som importerar en kemikalie skall skaffa sig sådan information om de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos kemikalien samt om dess verkningar på hälsan och i miljön, som skäligen kan fås och som räcker till för bedömning av de hälso- och miljörisker som är förknippade med den hantering av kemikalien som avses i denna lag och för märkning av kemikalien.

17 §
Emballage och påskrifter

Den som tillverkar, importerar eller överlåter en kemikalie skall se till att det emballage som kemikalien överlåts i är hållbart och säkert.

Den som tillverkar, importerar eller överlåter en kemikalie skall se till att de upplysningar, varningspåskrifter och bruksanvisningar som är nödvändiga för säkerheten finns på det emballage i vilket kemikalien överlåts.

Om en kemikalie inte överlåts förpackad i ett emballage som avses i 2 mom., skall den som tillverkar, importerar eller överlåter kemikalien se till att mottagaren på något annat sätt får de upplysningar, varningar och anvisningar som avses i 2 mom.

18 §
Skyddsinformationsblad

Den som tillverkar och den som importerar en kemikalie skall utarbeta ett skyddsinformationsblad, om

1) kemikalien är en hälso- eller miljöfarlig kemikalie, en brännbar vätska eller någon annan explosionsfarlig kemikalie, eller om

2) kemikalien annars innehåller ett hälso- eller miljöfarligt ämne i den omfattning att hantering av kemikalien kan orsaka hälso- eller miljörisker.

Tillverkaren eller importören skall sända skyddsinformationsbladet till arbetarskyddsstyrelsen för granskning innan kemikalien överlåts till försäljning eller tas i bruk.

Tillverkaren, importören och överlåtaren skall ge den som tar emot en kemikalie som avses i 1 mom. ett exemplar av skyddsinformationsbladet, om kemikalien är avsedd att användas i industriell verksamhet eller annars yrkesmässigt.

För en kemikalie skall utarbetas ett nytt skyddsinformationsblad, om uppgifterna om kemikaliens farliga egenskaper eller andra upplysningar i informationsbladet väsentligt har förändrats.

Genom förordning kan stadgas om undantag från skyldigheten att utarbeta och överlämna skyddsinformationsblad.

19 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning utfärdas närmare stadganden om överlåtelse, innehav och förvaring av en kemikalie, en kemikalies emballage, påskrifterna på emballaget, den informationsskyldighet som avses i 17 § 3 mom. och skyddsinformationsbladet. Genom förordning kan dessutom stadgas att social- och hälsovårdsministeriet skall meddela detaljerade föreskrifter om de varningspåskrifter som gäller kemikalier och om kemikaliernas emballage samt om klassificering av kemikalier.

5 kap.

Anmälan om ett nytt ämne

20 §
Anmälningssyldighet

Tillverkaren eller importören skall göra anmälan om ett nytt ämne till medicinalstyrelsen innan import eller försäljning eller annan överlåtelse av ämnet inleds. Anmälan skall även göras om ett nytt ämne som ingår i ett preparat.

Ett ämne anses som nytt, om det inte har varit i bruk innan denna lag träder i kraft. Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer närmare vilka ämnen anmälningsskyldigheten skall gälla. Ministeriet kan härvid bestämma att något ämne inte skall omfattas av anmälningsskyldigheten, om detta kan anses vara motiverat med beaktande av ämnets användning utomlands.

I anmälan skall lämnas uppgifter om det nya ämnet samt dess egenskaper och användning.

21 §
Begränsningar av överlåtelse

Ett nytt ämne eller ett preparat som innehåller ett nytt ämne får inte överlåtas förrän 45 dygn har förflutit från en anmälan enligt 20 §. Medicinalstyrelsen kan tillåta import eller försäljning eller annan överlåtelse före utgången av denna tid.

Har medicinalstyrelsen uppmanat anmälaren att komplettera en bristfällig anmälan, räknas den tid som avses i 1 mom. från det att den kompletterade anmälan kom medicinalstyrelsen till handa.

22 §
Ändringsanmälan

Tillverkaren eller importören skall göra en ändringsanmälan till medicinalstyrelsen, ifall han får nya uppgifter om ett ämne som avses i 20 § eller om dess verkningar på hälsan och miljön eller ifall användningssyftet eller tillverknings- och importmängderna i fråga om ämnet eller ett preparat som innehåller ämnet väsentligt har förändrats.

23 §
Tilläggsuppgifter

Medicinalstyrelsen kan ålägga den som tillverkar eller den som importerar ett nytt ämne eller ett preparat som innehåller ämnet att utöver de uppgifter som skall lämnas i anmälan ge behövliga upplysningar om ämnet och dess egenskaper och verkningar samt att göra nya undersökningar av dessa omständigheter, om det anses nödvändigt för bedömning av den risk som ämnet medför.

24 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning utfärdas närmare stadganden om de anmälningar som skall göras om nya ämnen. I förordningen kan medges undantag från anmälningsskyldigheten samt stadgas att social- och hälsovårdsministeriet skall meddela närmare föreskrifter om anmälningarna.

6 kap.

Förhandsgodkännande av skyddskemikalier

25 §
Skyldighet att låta godkänna kemikalier

Importören eller tillverkaren skall inhämta vatten- och miljöstyrelsens godkännande (förhandsgodkännande) av en kemikalie som är avsedd att användas

1) för behandling av virke som skydd mot angrepp eller åverkan av skadliga organismer (träskyddskemikalie) eller

2) i kyl- och cirkulationsvattensystem för att förebygga slembildning och tilltäppning som kan uppstå då skadliga mikroorganismer växer, eller för att skydda cellulosa och trähaltig massa mot angrepp och åverkan av skadliga organismer (slembekämpningskemikalie).

En träskydds- eller slembekämpningskemikalie (skyddskemikalie) får inte tillverkas, importeras, överlåtas till försäljning eller användas utan förhandsgodkännande.

Godkända skyddskemikalier får användas endast för ett godkänt ändamål och med iakttagande av fastställda bruksanvisningar.

26 §
Anmälningsskyldighet

Om en träskyddskemikalie är avsedd att användas på samma sätt som målfärg, får den tillverkas och importeras utan förhandsgodkännande. Den som tillverkar eller importerar en sådan kemikalie skall göra anmälan till vatten- och miljöstyrelsen 45 dygn innan den överlåts till försäljning eller tas i bruk.

En skyddskemikalie får tillverkas och överlåtas utan förhandsgodkännande, om den är avsedd enbart för export. Om tillverkningen av en sådan kemikalie skall göras anmälan till vatten- och miljöstyrelsen.

På motsvarande sätt får med en skyddskemikalie utan förhandsgodkännande utföras prov för utredande av dess egenskaper, verkningar och användbarhet. Anmälan om proven skall göras till vatten- och miljöstyrelsen, om det inte är fråga om ett laboratorieprov eller något annat motsvarande mindre prov.

27 §
Förutsättningar för förhandsgodkännande

En kemikalie skall godkännas som skyddskemikalie, om den är lämplig för sitt ändamål och om kemikalien eller de produkter som har behandlats med den inte orsakar uppenbar hälso- eller miljöskada när kemikalien används enligt anvisningarna.

Då vatten- och miljöstyrelsen godkänner en skyddskemikalie, fastställer den användningssyftet och bruksanvisningarna för kemikalien. Till beslutet om godkännande kan samtidigt fogas behövliga villkor och anvisningar. Beslutet kan meddelas för en bestämd tid.

28 §
Återkallande av förhandsgodkännande

Vatten- och miljöstyrelsen kan återkalla ett förhandsgodkännande eller ändra villkoren i det, om det efter beslutet om godkännande visar sig att skyddskemikalien inte längre motsvarar förutsättningarna för godkännande enligt 27 § 1 mom. eller de villkor som har fogats till beslutet om godkännande.

29 §
Behandling av anmälan

Vatten- och miljöstyrelsen kan sedan den fått en anmälan som avses i 26 § 1 eller 3 mom. meddela sådana föreskrifter och anvisningar om skyddskemikalien som behövs för förebyggande av hälso- och miljöskador.

Vad 28 § stadgar om återkallande av förhandsgodkännande gäller i tillämpliga delar förbud mot och begränsning av användningen av en träskyddskemikalie som avses i 26 § 1 mom.

30 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden om förhandsgodkännande och användning av skyddskemikalier. Genom förordning kan också beviljas undantag från skyldigheten att låta godkänna en kemikalie och från anmälningsskyldigheten samt stadgas att miljöministeriet kan meddela närmare föreskrifter om dem.

7 kap.

Industriell hantering och upplagring samt överlåtelse av hälso- och miljöfarliga kemikalier

Industriell hantering och upplagring
31 §
Allmänna krav

En verksamhetsidkare skall vid industriell hantering och upplagring av kemikalier iaktta den omsorg och försiktighet som rimligen kan förutsättas med hänsyn till kemikaliernas mängd och farlighet samt hanteringsförhållandena.

Vid förläggningen av anläggningar där kemikalier hanteras och lagras industriellt skall beaktas faran för person-, miljö- och egendomsskador på grund av olyckor.

Då anläggningar, upplag, byggnader och anordningar planeras och byggs skall beaktas de krav som bör ställas på konstruktioner och annan teknik för att skador skall kunna förhindras.

Då anläggningar och upplag begagnas skall konstuktionernas och anordningarnas skick skötas så att i dem under användningen inte kan ske förändringar som ökar risken för person-, miljö- eller egendomsskador.

32 §
Tillståndsberoende och anmälningsskyldighet

Omfattande industriell hantering och upplagring av hälso- och miljöfarliga kemikalier får endast bedrivas med tillstånd av tekniska kontrollcentralen.

Medelstor industriell hantering av hälso- och miljöfarliga kemikalier får bedrivas endast med tillstånd av tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå och upplagring endast efter anmälan därom till distriktsbyrån innan verksamheten inleds.

En verksamhetsidkare skall göra anmälan till tillsynsmyndigheten om väsentliga förändringar i den verksamhet som avses i 1 och 2 mom.

33 §
Förutsättningar för beviljande av tillstånd och behandling av anmälan

En förutsättning för tillstånd enligt 32 § är att kraven enligt 31 § har beaktats i verksamheten. Till tillståndet kan fogas de villkor som är nödvändiga för att dessa krav skall uppfyllas. När tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå har fått en anmälan som avses i 32 § 2 mom. kan den meddela de föreskrifter om verksamheten som behövs för att kraven enligt 31 § skall uppfyllas.

Tekniska kontrollcentralen eller distriktsbyrån kan för viss tid eller helt och hållet återkalla ett tillstånd till industriell hantering eller upplagring som den har beviljat, om verksamheten inte uppfyller kraven enligt 31 § eller i tillståndsvillkoren eller om någon i sin verksamhet annars handlar väsentligt i strid med denna lag eller de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

34 §
Tillsyn över industriell hantering och upplagring i liten skala

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten utövar tillsyn över industriell hantering och upplagring i liten skala av hälso- och miljöfarliga kemikalier i kommunen. Myndigheten kan meddela sådana föreskrifter om verksamheten som behövs för att kraven enligt 31 § skall uppfyllas.

35 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om industriell hantering och upplagring av hälso- och miljöfarliga kemikalier, fastställande av tillståndsberoende och anmälningsskyldighet enligt 32 §, tillstånds- och anmälningsförfarande samt kontroller i samband därmed utfärdas genom förordning.

Genom förordning kan stadgas att handels- och industriministeriet kan meddela närmare föreskrifter om industriell hantering och upplagring av kemikalier. Likaså kan genom förordning stadgas att tekniska kontrollcentralen kan meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av ministeriets beslut och bestämma att en standard skall iakttas vid tillämpningen av det, eller meddela en anvisning.

Genom förordning kan även stadgas

1) om undantag från tillståndsberoendet och anmälningsskyldigheten enligt 32 §,

2) om skyldighet för den som idkar verksamhet enligt 32 § att i sin tjänst ha en sådan övervakare av industriell hantering och upplagring som uppfyller nödvändiga behörighetsvillkor,

3) om skyldighet för den som idkar verksamhet enligt 32 § att föra bok över sin verksamhet,

4) om anmälningar som skall göras om olyckssituationer i samband med industriell hantering och upplagring samt

5) om varningspåskrifter på förvaringsutrymmen, cisterner och anordningar som innehåller hälso- och miljöfarliga kemikalier.

Tillverkning och import av hälsofarliga kemikalier för försäljning
36 §
Anmälningsskyldighet

En tillverkare och en importör som överlåter en hälsofarlig kemikalie till försäljning skall innan verksamheten inleds göra anmälan till den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten. Anmälan skall även göras om väsentliga förändringar i verksamheten. Anmälan behöver inte göras, om verksamhetsidkaren har beviljats ett tillstånd som avses i 32 § 1 eller 2 mom. eller om han har gjort en anmälan enligt 32 § 2 mom.

Sedan den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten fått en anmälan om en verksamhet som avses i 1 mom. kan den meddela verksamhetsidkaren de föreskrifter som behövs för iakttagandet av denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

37 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om den anmälan som avses i 36 § och kontrollerna på grund av den utfärdas genom förordning.

Genom förordning kan även stadgas om

1) undantag från anmälningsskyldigheten enligt 36 §,

2) skyldighet för en verksamhetsidkare som avses i 36 § att i sin tjänst ha en av länsstyrelsen godkänd försäljningsövervakare som uppfyller nödvändiga behörighetsvillkor samt om

3) skyldighet för en verksamhetsidkare att föra bok över försäljningen inom sin verksamhet.

Överlåtelse av en hälsofarlig kemikalie till minutförsäljning
38 §
Överlåtelse till minutförsäljning

En hälsofarlig kemikalie får överlåtas till minutförsäljning endast i ett färdigt emballage.

39 §
Anmälningsskyldighet

En tillverkare eller importör som överlåter en giftig eller mycket giftig kemikalie till minutförsäljning skall göra anmälan om kemikalien till medicinalstyrelsen innan den börjar distribueras.

Försäljning av en giftig eller mycket giftig kemikalie på apotek är tillåten utan anmälan enligt 1 mom.

40 §
Överlåtelseförbud och överlåtelsebegränsningar

Medicinalstyrelsen kan förbjuda överlåtelse av en giftig eller mycket giftig kemikalie till minutförsäljning, om kemikalien på grund av sina egenskaper eller sättet för dess användning eller av någon annan särskild orsak kan medföra betydande men för hälsan.

Medicinalstyrelsen kan av de skäl som nämns i 1 mom. i stället för förbud uppställa villkor i fråga om överlåtelse av en giftig eller mycket giftig kemikalie till minutförsäljning.

41 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden om den anmälningsskyldighet som avses i 39 § samt om överlåtelse av hälsofarliga kemikalier till minutförsäljning. Genom förordning kan även stadgas

1) om undantag från den överlåtelsebegränsning som avses i 38 § och från den anmälningsskyldighet som avses i 39 §,

2) om förutsättningarna för överlåtelse av hälsofarliga kemikalier från apotek,

3) om medicinalstyrelsens rätt att bestämma vilka kemikalier som anses vara berusande samt

4) om skyldighet för den som tar emot en hälsofarlig kemikalie att lämna överlåtaren behövliga uppgifter om mottagaren och användaren samt om användningssyftet.

Överlåtelse av en kemikalie till export
42 §
Anmälningsskyldighet

Den som till export överlåter en kemikalie, vars hantering är förbjuden med stöd av 43 § eller något annat motsvarande stadgande för att skydda hälsan eller miljön, eller vars hantering har begränsats kraftigt, är skyldig att anmäla exporten till vatten- och miljöstyrelsen.

Vatten- och miljöstyrelsen publicerar på bestämda tider en förteckning över de kemikalier som enligt 1 mom. skall anses vara förbjudna eller i fråga om hanteringen kraftigt begränsade. Anmälan behöver inte göras, om kemikalien återställs till en tillverkare eller överlåtare i utlandet.

Om anmälningsförfarandet och anmälningsskyldigheten samt om undantag som gäller dessa stadgas närmare genom förordning.

8 kap.

Förbud och begränsningar

43 §
Förbud mot hantering av en kemikalie

Kan en kemikalie eller användning av den konstateras eller med fog bedömas orsaka betydande hälso- eller miljöskada, får statsrådet förbjuda tillverkning, import, överlåtelse, användning och annan därmed jämförlig hantering av kemikalien samt bestämma om begränsningar och villkor i fråga om verksamheten.

Om avvärjning av skador som avses i 1 mom. förutsätter snabba åtgärder, får medicinalstyrelsen i fråga om hälsoskador och vatten- och miljöstyrelsen i fråga om miljöskador tillfälligt utfärda nödvändiga förbud och begränsningar. Saken skall härvid utan dröjsmål hänskjutas till statsrådet för avgörande.

44 §
Förbud mot hantering av en produkt eller förnödenhet

Statsrådet får, då det utfärdar ett förbud eller en begränsning som avses i 43 §, förbjuda tillverkning, import, överlåtelse och användning av produkter och förnödenheter, som innehåller kemikalien i fråga och som har behandlats med den, och annan därmed jämförbar hantering av produkter och förnödenheter samt bestämma om begränsningar och villkor som gäller verksamheten.

45 §
Tillsynsmyndighetens förbud och begränsningar

Om någon vid tillverkning, import, upplagring, överlåtelse eller användning av en kemikalie eller i någon annan kemikaliehantering enligt denna lag bryter mot lagen eller stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den, kan tillsynsmyndigheten förbjuda verksamhetsidkaren att fortsätta med eller upprepa det förfarande som strider mot stadgandena eller bestämmelserna och bestämma att verksamhetsidkaren i övrigt skall fullgöra sina skyldigheter enligt lagen. Ett förbud kan på motsvarande sätt utfärdas för den som bryter mot det förbud eller den begränsning som har fastställts med stöd av 43 eller 44 §.

46 §
Tillfälliga åtgärder i fråga om kemikalier

Om en verksamhetsidkare eller någon annan inte med stöd av denna lag har rätt att tillverka, importera, upplagra, överlåta eller använda eller på något annat sätt som avses i lagen hantera en kemikalie, och om han inte överlåter kemikalien till någon som har denna rätt eller överlåter den för export, får tillsynsmyndigheten bestämma om tillfälliga åtgärder beträffande kemikalien. Kostnaderna för åtgärderna skall betalas av verksamhetsidkaren.

9 kap.

Tillsyn

47 §
Rätt att få uppgifter och företa kontroller

En tillsynsmyndighet har rätt att för tillsynen över iakttagandet av denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den få de uppgifter som den behöver av verksamhetsidkaren, den som äger kemikalien och den som har förpliktelser enligt denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

Tillsynsmyndigheten får, utom i bostadslägenheter, företa kontroller som behövs för tillsynen över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den blir iakttagna.

48 §
Rätt att få prov och undersökningsrätt

Om tillsynsmyndigheten inte annars får tillgång till uppgifter om en kemikalie, har den rätt att av verksamhetsidkaren utan ersättning få ett sådant prov av kemikalien som behövs för att undersöka om den är farlig och vars kvantitet är skälig. När kemikaliens beskaffenhet eller sammansättning eller någon annan egenskap hos den undersöks, skall verksamhetsidkaren betala skäliga kostnader för undersökningarna.

Innan undersökningarna inleds skall verksamhetsidkaren beredas tillfälle att bli hörd. Undersökningsresultaten skall delges honom.

49 §
Rätt att få uppgifter av andra myndigheter

De myndigheter som med stöd av denna lag eller andra författningar utövar tillsyn över kemikalier har rätt att för övervakningen få behövliga upplysningar av varandra och använda varandras prov vid behövliga undersökningar.

Den myndighet som har mottagit en uppgift har samma tystnadsplikt som den som uppgiftslämnaren har enligt 59 §.

50 §
Handräckning

Polisen och, i fråga om import och export av kemikalier, tullverket skall ge handräckning för tillsyn över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den blir iakttagna samt för verkställigheten av dem.

10 kap.

Tvångsmedel och påföljder

51 §
Vite och hot om tvångsutförande

Tillsynsmyndigheten kan i samband med förbud eller bestämmelser som meddelas med stöd av denna lag utsätta vite eller äventyret att den försummade åtgärden utförs på den försumliges bekostnad.

Vitet döms ut av länsstyrelsen.

Kostnaderna för en åtgärd som tillsynsmyndigheten har låtit vidta betalas i förskott av statens medel eller, om åtgärden har vidtagits på grund av en kommunal myndighets beslut, av kommunens medel. Kostnaderna får utan dom eller beslut uppbäras hos den försumlige i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

52 §
Straff

Den som

1) tillverkar, importerar, exporterar, upplagrar, överlåter, innehar, förvarar, testar eller använder en kemikalie eller utövar annan verksamhet, som avses i denna lag, i strid med lagen eller de stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den,

2) försummar att ansöka om förhandsgodkännande som avses i 25 §, att ansöka om tillstånd som avses i 32 §, att göra en anmälan som avses i 20, 26, 32, 36 eller 39 § eller att utarbeta och distribuera ett skyddsinformationsblad som avses i 18 §, eller som

3) bryter mot ett förbud eller en bestämmelse som meddelas med stöd av 43 § eller mot föreskrifter som tillsynsmyndigheten meddelar med stöd av 33 eller 34 § eller 36 § 2 mom.,

skall för kemikalieförseelse dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om det inte stadgas strängare straff för gärningen i någon annan lag.

Har en gärning som avses i 1 mom. begåtts uppsåtligen eller av grov vårdslöshet eller har gärningen orsakat betydande hälso- eller miljöskada, skall gärningsmannen för kemikaliebrott dömas till böter eller fängelse i högst två år, om det inte stadgas strängare straff för gärningen i någon annan lag.

Den som bryter mot ett förbud enligt 59 § skall för brott mot tystnadsplikt som gäller kemikalietillsyn dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott som avses i 3 mom., om inte målsäganden anmäler brottet till åtal.

Den som bryter mot ett förbud eller en förpliktelse enligt denna lag som har förenats med vite, kan inte dömas till straff för samma gärning.

53 §
Förverkandepåföljder

En hälso- eller miljöfarlig kemikalie, som har tillverkats, importerats, exporterats, upplagrats, överlåtits, innehafts, förvarats eller annars använts i strid med denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den, kan helt eller delvis dömas förverkad till staten. Om det inte är möjligt att döma kemikalien förverkad, kan dess värde i motsvarande mån dömas helt eller delvis förverkat.

När ekonomisk fördel av brott som avses i 52 § och ett föremål eller någon annan egendom som använts för att begå brottet döms att förverkas, skall i övrigt iakttas 2 kap. 16 § strafflagen.

54 §
Meddelande om domstols beslut

Har en verksamhetsidkare som avses i 32 eller 36 § dömts till straff med stöd av 52 §, skall domstolen sedan utslaget vunnit laga kraft underrätta den myndighet som har givit tillståndet eller mottagit anmälan.

11 kap.

Ändringssökande och verkställighet av beslut

55 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som en kommunal myndighet har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos länsrätten i enlighet med lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Besvär får inte anföras över tillfälliga förbud eller begränsningar som medicinalstyrelsen eller vatten- och miljöstyrelsen har meddelat enligt 43 § 2 mom. Över ett beslut om föreläggande av vite som tillsynsmyndigheten har fattat med stöd av 51 § får inte anföras särskilda besvär.

56 §
Verkställighet

I ett beslut som fattas med stöd av 28 eller 29 §, 33 § 2 mom., 36 § 2 mom., 40, 45 eller 46 §, 66 § 1 mom., 67 § 3 mom. eller 68 § 3 mom. kan det bestämmas att beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

12 kap.

Särskilda stadganden

57 §
Testlaboratorier

Sådan undersökning av kemikaliers fysikaliska och kemiska egenskaper samt verkningar på hälsan och miljön, som förutsätts i denna lag samt de stadganden och bestämmelser vilka utfärdas med stöd av den, och vars resultat tillställs myndigheterna skall vara utförd i ett laboratorium som medicinalstyrelsen har godkänt såsom ett auktoriserat testlaboratorium eller som i övrigt iakttar god laboratoriepraxis. Laboratoriepersonalen skall vara behörig samt lokaliteterna och anordningarna lämpade för sitt ändamål.

Medicinalstyrelsen kan foga villkor, begränsningar och anvisningar till sitt godkännande av ett laboratorium.

Ett auktoriserat testlaboratorium skall underrätta medicinalstyrelsen om väsentliga ändringar i sin verksamhet.

Medicinalstyrelsen kan återkalla godkännandet av ett testlaboratorium, om laboratoriet inte längre motsvarar förutsättningarna för godkännandet eller inte iakttar de villkor, begränsningar eller anvisningar som gäller dess verksamhet.

58 §
Kemikalieregistret

Tillsynsmyndigheterna skall föra ett register (kemikalieregistret) över anmälningar, tillståndsansökningar och ansökningar om godkännande vilka skall göras enligt denna lag samt över de beslut som fattas med anledning av dem. I kemikalieregistret kan även införas uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över iakttagandet av denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

Närmare stadganden om kemikalieregistret och dess användning utfärdas genom förordning.

59 §
Tystnadsplikt

Den som vid tillsynen över att denna lag iakttas, vid fullgörandet av en undersökningsuppgift som har samband med tillsynen eller någon annan assistansuppgift har fått kännedom om någons ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemligheter eller om någons personliga förhållanden, får inte utan samtycke av den som saken gäller röja de uppgifter som han har erhållit på detta sätt eller använda dem till sin enskilda fördel.

Vad som stadgas i 1 mom. utgör inte hinder för att uppgifter lämnas i enlighet med 49 § eller att upplysningar ges en åklagar- eller polismyndighet för utredning av ett brott.

60 §
Avgifter

För myndigheternas kostnader för behandlingen av skyddsinformationsblad, anmälan om ett nytt ämne, ansökan om förhandsgodkännande av en skyddskemikalie, anmälan om en skyddskemikalie, tillståndsansökan och anmälan som gäller omfattande och medelstor industriell hantering och upplagring av hälso- och miljöfarliga kemikalier samt anmälan om överlåtelse av en giftig eller mycket giftig kemikalie till minutförsäljning får uppbäras en avgift, vars storlek bestäms i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

En avgift behöver inte bäras upp eller också får den bäras upp till ett lägre belopp, om detta är skäligt med hänsyn till kemikaliens ringa användning eller av någon annan orsak.

61 §
Statsandel till kommunerna

På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas, om inte något annat stadgas genom lag, vad lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82) stadgar om social- och hälsovård.

62 §
Allmänt bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Genom förordning som ges med stöd av denna lag kan stadgas att respektive ministerium får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag och tillämpningen av den förordning som ges med stöd av den.

13 kap.

Ikraftträdande och övergångsstaganden

63 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1990. Stadgandena i 12, 17, 18 och 32-35 §§ om skyldigheter som gäller miljöfarliga kemikalier träder dock i kraft först vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen den 16 maj 1969 om gifter (309/69) jämte senare ändringar. Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förteckningen över gifter samt om märkning och klassificering av gifter, vilka har utfärdats med stöd av förordningen om gifter (492/80), skall alltjämt iakttas tills något annat stadgas eller bestäms med stöd av denna lag.

64 §
Tillämpning av stadganden som gäller gifter samt giftiga ämnen och preparat

Vad som i författningar som utfärdats innan denna lag har trätt i kraft stadgas om gifter eller giftiga ämnen eller preparat gäller efter ikraftträdandet hälsofarliga kemikalier som avses i denna lag.

Vad denna lag stadgar om hälsofarliga kemikalier gäller efter det lagen trätt i kraft även gifter eller giftiga ämnen och preparat som avses i stadganden som har utfärdats före ikraftträdandet.

65 §
Stadgande av skyddsinformationsblad

En kemikalietillverkare eller kemikalieimportör som när denna lag träder i kraft tillverkar eller importerar en kemikalie skall sända in skyddsinformationsblad enligt 18 § inom en tid som anges i förordning och som är minst ett år lång, räknat från ikraftträdandet, om inte arbetarskyddsstyrelsen har tillställts skyddsinformation enligt 40 a § lagen om skydd i arbete.

66 §
Förhandsgodkännande av en skyddskemikalie

En kemikalie som med stöd av lagen om gifter har förklarats för gift för skyddande av trävara får alltjämt överlåtas och användas utan förhandsgodkännande eller anmälan som avses i 26 § 1 mom. i denna lag. I fråga om dylika gifter för skyddande av trävara gäller i övrigt vad denna lag stadgar om skyddskemikalier. Vatten- och miljöstyrelsen kan dock kräva att en skyddskemikalie skall godkännas på nytt.

Den som när denna lag träder i kraft tillverkar eller importerar någon kemikalie som förutsätter godkännande och som inte avses i 1 mom., skall ansöka om förhandsgodkännande inom ett år från ikraftträdandet. Detsamma gäller en anmälan om skyddskemikalier som avses i 26 §. Sådana skyddskemikalier kan alltjämt tillverkas, importeras, överlåtas och användas tills ett beslut har fattats på grund av ansökan eller anmälan.

67 §
Anmälan om tillverkning och import av en hälsofarlig kemikalie för försäljning

Den som när denna lag träder i kraft har rätt att saluföra gift av första eller andra klass eller har tillstånd att tillverka gift får tillverka och importera sådana kemikalier till försäljning utan anmälan enligt 36 §.

En verksamhetsidkare som inte har ett tillstånd enligt 1 mom. skall för verksamhet enligt 36 § som har inletts innan denna lag trätt i kraft göra anmälan till den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten inom ett år från ikraftträdandet.

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten kan av särskilda skäl bestämma att anmälan enligt 2 mom. skall göras samt meddela andra behövliga föreskrifter för en verksamhetsidkare som avses i 1 mom., om detta är nödvändigt för att förebygga men för hälsan.

68 §
Tillstånd och anmälan som gäller industriell hantering och upplagring

Tillstånd för industriell hantering och upplagring enligt 32 § behöver inte sökas eller anmälan enligt paragrafen göras av den som för verksamheten har tillstånd att tillverka gift enligt lagen om gifter eller tillstånd för tillverkning, teknisk användning, upplagring eller hantering av en brännbar vätska enligt förordningen om brännbara vätskor (921/76), eller vars verksamhet på det sätt som anges i nämnda förordning har godkänts vid brandmyndighetens besiktning.

En verksamhetsidkare som inte har tillstånd eller godkännande enligt 1 mom. skall för industriell hantering och upplagring enligt 32 § som inletts innan denna lag har trätt i kraft göra en anmälan till tekniska kontrollcentralen eller dess distriktsbyrå inom ett år från ikraftträdandet.

Tekniska kontrollcentralen eller dess distriktsbyrå kan bestämma om villkor eller begränsningar för industriell hantering och upplagring som avses i 1 och 2 mom., om verksamheten konstateras medföra betydande risk för hälso- eller miljöskador.

69 §
Giftiga och mycket giftiga kemikalier i minuthandeln

En anmälan enligt 39 § skall inom ett år från det lagen trätt i kraft göras om mycket giftiga och giftiga kemikalier som redan saluförs. Härvid kan en kemikalie som avses i 39 § alltjämt saluföras.

70 §
Behandling av anhängiga ärenden

Ett ärende, som när denna lag träder i kraft med stöd av lagen om gifter har gjorts anhängigt och fortfarande är anhängigt vid medicinalstyrelsen, tekniska kontrollcentralen, länsstyrelsen eller hälsovårdsnämnden, handläggs och avgörs enligt lagen om gifter.

Regeringens proposition 93/88
Ekonomiutsk. bet. 3/89
Stora utsk. bet. 65/89

Helsingfors den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.