743/1989

Utfärdat i Helsingfors den 30 juni 1989

Inrikesministeriets beslut om en partiell ändring i kommunindelningen mellan Ranua och Pudasjärvi kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Gränsen mellan Ranua och Pudasjärvi kommuner ändras partiellt som följer:

Första gången avviker den nya kommungränsen från den gamla gränsen vid Kivisuo, där den tidigare kommungränsen mellan rösena 13 och 12 skär rån för skiftet Kivisuo av lägenheten Ihme 36:4 i Simojärvi by i Ranua kommun. Vid denna punkt vänder den nya kommungränsen mot nordost och löper längs rån mellan lägenheten Ihme och den statsägda marken till röset 12. Här vänder gränsen mot sydost och löper till röset 15 och vidare mot sydväst till röset 28. Vid röset 28 vänder den nya kommungränsen mot sydost och fortsätter längs rån mellan lägenheten Nikkilä 50:4 i Simojärvi by och den statsägda marken först till röset 27 och vidare via rösena 26, 25 och 24 till röset 14 på rån för lägenheten Ihme. Vid röset 14 vänder den nya gränsen mot nordväst och fortsätter längs rån mellan lägenheten Ihme och den statsägda marken till den punkt, där rån mellan rösena 14 och 13 skär den gamla kommungränsen.

Andra gången avviker den nya kommungränsen från den gamla gränsen invid Isokangas vid den punkt, där kommunens gräns skär rån mellan rösena 9 och 101 för skiftet Isokankaanloma av lägenheten Rytilä 43:6 i Simojärvi by. Från denna punkt fortsätter den nya gränsen längs rån mellan lägenheten Rytilä och den statsägda marken först mot öster till röset 101 och fortsätter härifrån mot söder till röset 11 och västerut mot röset 12, tills den möter den gamla kommungränsen.

Tredje gången avviker den nya kommungränsen från den gamla gränsen invid Mämmioja vid röset 10, där den nya gränsen vänder mot norr längs rån mellan lägenheten Saraharju 1:41 i Sarajärvi by och lägenheten Kotikorpi 187 i Ranua by och löper först norrut till röset 5 och följer sedan sagda rå via rösena 4, 3, 2, 1 och 139 till det på den tidigare rån belägna röset 144, där den förenar sig med den gamla kommungränsen.

Fjärde gången avviker den nya kommungränsen från den gamla gränsen invid Nuorunkaoja vid röset 9, där den vänder mot norr och följer rån mellan lägenheten Sarala 1:29 i Sarajärvi by och lägenheten Kotikorpi 187 i Ranua by samt löper via rösena 133, 134, 135 och 136 till röset 161. Härifrån fortsätter den nya gränsen längs rån mellan lägenheten Sarala och lägenheten Lisäkoivu 6:36 i Simojärvi by mot sydväst till röset 137 och vänder sedan mot sydost till röset 10, där gränsen förenar sig med den gamla kommungränsen.

Femte gången avviker den nya kommungränsen från den gamla gränsen invid Impiölammensuo på rån mellan lägenheten Impiönlamminsuo 113:1 och den statsägda marken vid röset 11. Vid detta röse vänder den nya gränsen mot sydost och fortsätter längs rån mellan å ena sidan lägenheten Impiönlamminsuo, lägenheten Ketola 11:40 och lägenheten Harju 11:46 och å andra sidan den statsägda marken först till röset 111 och vidare via rösena 112, 113, 114 och 5 till röset 12, där den förenar sig med den gamla kommungränsen.

Sjätte gången avviker den nya kommungränsen från den gamla gränsen invid Mustankengänsuo vid en punkt, där rån mellan lägenheterna Ketola 11:40 och Kotiaho 11:45 skär kommungränsen. Vid denna punkt vänder den nya gränsen mot nordväst och fortsätter längs rån mellan å ena sidan den statsägda marken och å andra sidan lägenheterna Ketola 11:40 och Harjula 9:25 till en punkt, där fortsättningen på den gamla kommungränsen som löper från sydväst möter rån för lägenheten Harjula. Vid denna punkt vänder den nya kommungränsen mot sydväst och fortsätter längs nämnda fortsättning på rån till röset 24 vid den gamla gränsen.

Sjunde gången avviker den nya kommungränsen från den gamla gränsen invid Reposuo vid en punkt, där den gamla kommungränsen mellan rösena 7 och 8 skär rån för lägenheten Metsäkelakoski 39:1 i Ranua by i Ranua kommun. Vid denna punkt vänder den nya gränsen mot söder och fortsätter längs rån mellan å ena sidan den statsägda marken och å andra sidan lägenheterna Metsäkelakoski 39:1 och Kuusisto 21 först till röset 7 och vidare via rösena 6 och 5 till röset 5 vid det sydvästra hörnet av lägenheten Kuusisto. Här vänder gränsen mot norr och löper till den punkt där den gamla kommungränsen skär rån mellan rösena 5 och 6.

Åttonde gången avviker den nya kommungränsen från den gamla gränsen invid Hanhilampi vid röset 24. Här vänder kommungränsen mot sydost och fortsätter längs rån mellan å ena sidan den statsägda marken och å andra sidan lägenheterna Hanhiaho 42:1 och Hanhilampi 42:2 först till röset 25, därifrån den fortsätter mot sydväst till röset 26 och vidare mot nordväst till röset 27, där den förenar sig med den gamla kommungränsen.

Nionde gången avviker den nya kommungränsen från den gamla gränsen invid Hanhioja vid den punkt där den gamla kommungränsen skär den östra rån för skiftet Hanhioja inom lägenheten Rinne 8:30 i Ranua by i Ranua kommun. Vid denna punkt vänder den nya kommungränsen och fortsätter längs rån mellan lägenheten Rinne och den statsägda marken först till röset 18 och vidare via rösena 17, 16 och 15 till röset 9, där den förenar sig med den gamla kommungränsen.

Tionde gången avviker den nya kommungränsen från den gamla gränsen invid Kokkokylä vid röset 5 på rån mellan lägenheten Haarahiltunen 7:28 i Ranua by i Ranua kommun och lägenheten Kuoppala 55:2 i Siurua by i Pudasjärvi kommun. Här vänder den nya kommungränsen mot söder och fortsätter längs rån mellan å ena sidan lägenheterna Haarahiltunen 7:28, Koivuketo 7:12 och Aittala 7:19 i Ranua by i Ranua kommun och å andra sidan lägenheterna Kuoppala 55:2, Laitala 36:4 och den statsägda marken i Siurua by i Pudasjärvi kommun via röset 4 till röset 9 på rån mot lägenheten Aho 39:8 i Siurua by. Vid denna punkt vänder den nya gränsen mot nordväst och fortsätter längs rån mellan lägenheten Aho och lägenheten Aittala till röset 8 på stranden av Siuruanjoki, därifrån över Siuruanjoki till röset 7 och vidare längs rån mellan lägenheterna Onnela 39:5 och Aho 39:8 i Siurua by i Pudasjärvi kommun samt lägenheten Haarahiltunen till röset 7 på den gamla kommungränsen.

Elfte gången avviker den nya kommungränsen från den gamla gränsen invid Korpijärvi vid röset 344 och därifrån fortsätter den nya gränsen mot väster längs rån mellan den statsägda marken och lägenheten Korpivaara 200:2 i Ranua by i Ranua kommun först till röset 345, där den vänder mot norr och löper vidare tills den möter den gamla kommungränsen.

2 §

Från Pudasjärvi kommun överförs till Ranua kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) i Ranua by lägenheterna Aittala 7:19 och Isoniemi 11:22 i sin helhet samt av lägenheten Koivuketo 7:12 skiftet Kotipalsta, av lägenheten Haarahiltunen 7:28 en del av skiftet Kotipalsta, av lägenheten Rinne 8:30 en del av skiftet Hanhioja, av lägenheten Ketola 11:40 skiftet Impiölammenpalsta, av lägenheten Harju 11:46 skiftet Impiölammenpalsta, av lägenheten Kuusisto 21 en del av skiftet Kotipalsta, av lägenheten Metsäkelakoski 39:1 en del av skiftet Kotipalsta, av lägenheten Hanhiaho 42:1 en del av skiftet Kotipalsta, av lägenheten Hanhilampi 42:2 en del av skiftet Kotipalsta, av lägenheten Impiönlamminsuo 113:1 en del av skiftet Impiölamminsuonpalsta och av lägenheten Korpivaara 200:2 en del av skiftet Korpivaara,

2) i Simojärvi by av lägenheten Ihme 36:4 en del av skiftet Kivisuo, av lägenheten Rytilä 43:6 en del av ängsskiftet Isokankaanloma och av lägenheten Nikkilä 50:4 skiftet Kivisuo, samt

3) inom ovan nämnda lägenheters och lägenhetsdelars område skifteslaget Kelahaaras samfällda vattenområde i Impiölampi och i Impiölammenoja, skifteslaget Haarahiltunens samfällda vattenområde i Hanhioja och i Siuruanjoki samt övriga allmänna och samfällda områden.

3 §

Från Ranua kommun överförs till Pudasjärvi kommun följande lägenhetsdelar och områden:

1) i Sarajärvi by av lägenheten Sarala 1:29 en del av skiftet Kolmikanta och av lägenheten Saraharju 1:41 en del av skiftet Navettakangas, samt

2) inom ovan nämnda lägenhetsdelars område skifteslaget Sarajärvis samfällda vattenområde i Mämmioja och Nuorunkaoja, den del av den statsägda marken i Mustankengänsuo som är belägen mellan den tidigare kommungränsen och den nu fastställda nya kommungränsen samt övriga allmänna och samfällda områden.

4 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 30 juni 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.