733/1989

Given i Nådendal den 28 juli 1989

Lag om ändring av lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1984 om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1011/84) 1 § 2 mom., 2 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 2 mom., 3 § 3 mom., 4 § 1 mom. 1 punkten, 4 § 5 mom., 5 §, 6 § 2 mom., 8 § 1 mom. och 15 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § 2 mom. och 15 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 6 mars 1987 (239/87) samt 2 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 2 mom., 4 § 1 mom. 1 punkten, 4 § 5 mom., 5 §, 6 § 2 mom. och 8 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 31 december 1987 (1314/87), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 6 mars 1987, ett nytt 3 mom., till 3 § ett nytt 4 mom., till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 31 december 1987, ett nytt 5 mom., till 12 § nya 2 och 3 mom. och till 13 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 31 december 1987 (1337/87), ett nytt 5 mom. samt till lagen nya 4 a och 4 b §§ som följer:

1 §

Denna lag tillämpas inte på nötboskapsföretag med nötköttsproduktion som grundar sig enbart på dikor.

När denna lag tillämpas skall vid beräkningen av det krav på självförsörjningsgrad för foder som nämns i 4 § beaktas all svin- och fjäderfähushållning som bedrivs inom företaget samt mjölkkor och andra över åtta månader gamla nötkreatur än dikor.

2 §

Utan tillstånd av lantbruksdistriktet får ingen börja driva eller utvidga

1) nötboskapsföretag med mer än 30 andra över åtta månader gamla nötkreatur än mjölk- eller dikor,


Tillstånd får likväl inte beviljas för drivande av nötboskaps-, svinhushållnings- eller hönshushållningsföretag med mer än 120 i 1 mom. nämnda nötkreatur eller mer än 400 i 1 mom. nämnda svin eller mer än 4 000 värphönor i produktiv ålder.


3 §

En enskild odlare och sammanslutning kan endast beviljas tillstånd för drivande av ett enda företag. Företaget kan omfatta en eller flera produktionsinriktningar. På gårdsbruksenheten får inte utan tillstånd startas eller utvidgas ett annat husdjursföretag så att produktionen tillsammans med den lagliga omfattningen hos det tidigare företaget på gårdsbruksenheten skulle förutsätta tillstånd enligt 2 § 1 mom.

Med gårdsbruksenhet avses i denna lag åker som består av en eller flera lägenheter, lägenhetsdelar eller områden och ett gårdsbrukskomplex som omfattar en husdjursbyggnad eller husdjursbyggnader och som innehas

1) av en enskild odlare,

2) av makar tillsammans eller till dess olika delar,

3) av föräldrar eller den ena föräldern och ett eller flera barn tillsammans eller till dess olika delar, eller

4) av andra personer eller ett samfund för gemensam räkning.

4 §

Tillstånd kan beviljas endast för drivande av sådant i 2 § nämnt företag som i huvudsak sköts genom en enskild odlares och hans familjs arbete på en gårdsbruksenhet på vilken odlaren bor och vilken kan tillgodose minst två tredjedelar av företagets foderbehov, då det är fråga om

1) nötboskapsföretag med högst 60 i 2 § 1 mom. nämnda nötkreatur,


Utan hinder av det i 1 mom. nämnda kravet i fråga om lägenhetsstorleken och anlitandet av arbetskraft samt de i 1, 2 och 3 mom. nämnda kraven i fråga om fodertillgång och det i 2 § 2 mom. nämnda förbudet kan lantbruksdistriktet, om lägenhetens ringa åkerareal eller en betydande minskning i den eller andra härmed jämförbara skäl inte påkallar något annat, bevilja tillstånd för fortsättande av ett lagligen drivet företag på gårdsbruksenheten i tidigare omfattning, då en ny företagare träder till. Avsteg kan dock göras från kravet på lägenhetsstorlek och anlitande av arbetskraft endast då det är fråga om generationsväxling eller en därmed jämförbar överlåtelse.

4 a §

Den som driver ett husdjursföretag som nämns i 2 § 1 mom. och som inte beviljats tillstånd eller i beslut som meddelats i ett tillståndsärende inte konstaterats ha behörig rättighet, har rätt att på ansökan få ett avgörande av lantbruksdistriktet om i vilken omfattning företaget lagligen får drivas. Kan omfattningen inte fastställas tillförlitligt på grundval av de handlingar som gäller beskattningen, lantbruksavbytarverksamheten och bokföringen samt andra tillgängliga utredningar och uppgifter, kan lantbruksdistriktet fastställa omfattningen med beaktande av förhållandena i företaget i enlighet med vad som bedöms vara skäligt.

Lantbruksdistriktet kan också vid behov på eget initiativ och efter att ha hört sakägaren fastställa företagets lagliga omfattning på det sätt som avses i 1 mom. Lantbruksdistriktet skall alltid fastställa omfattningen i fråga om aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag.

4 b §

När den lagliga omfattningen i fråga om ett bolag eller andelslag har fastställts med stöd av 4 a § och därefter över hälften av ett aktiebolags aktier har bytt ägare på grund av något annat fång än arv eller testamente, eller över hälften av bolagsmännen i ett kommanditbolag eller öppet bolag eller medlemmarna i ett andelslag har växlat, förutsätts för att det av samfundet drivna husdjursföretaget skall få fortsätta i fastställd omfattning att lantbruksdistriktet beviljar tillstånd på ansökan av företaget. Bolaget eller andelslaget skall vid ansökan om tillstånd och även annars på begäran lämna lantbruksdistriktet upplysningar om delägarskapen och ändringar i dem.

Tillstånd som nämns i 1 mom. skall utan hinder av vad som stadgas på något annat ställe i denna lag beviljas, om

1) företaget i huvudsak sköts genom fysiska personers eller familjemedlemmars arbete, såvida de är delägare, bolagsmän eller medlemmar, samt

2) om åtminstone någon av dem som deltar i skötseln av företaget på det sätt som avses i 1 punkten, bor på den plats där företaget finns eller i dess närhet samt ensam eller tillsammans med medlemmar av sin familj och andra personer, som deltar i arbetet på det sätt som avses ovan och som även bor på nämnda sätt, äger minst en tredjedel av bolagets aktier, eller på motsvarande sätt ensam eller tillsammans med de personer som avses ovan företräder minst en tredjedel av bolagsandelarna eller antalet medlemmar i andelslaget.

Om bolaget eller andelslaget upplöses, förutsätts för att företaget skall få fortsätta att den nya företagaren beviljas tillstånd enligt denna lag. Ett fortsatt företag som grundas genom en tidigare delägares försorg kan härvid i tillämpliga delar beviljas tillstånd på de villkor som stadgas i 2 mom.

5 §

I denna lag nämnda tillstånd att starta eller utvidga nötboskaps-, svinhushållnings- eller fjäderfähushållningsföretag får lantbruksdistriktet före den 1 januari 1991 bevilja endast

1) en företagares döds- eller konkursbo,

2) den som genom arvsrättsligt fång blivit ägare till företaget,

3) då företaget köps av säljarens make eller av någon som enligt 2 kap. ärvdabalken (40/65) kunde ärva säljaren eller säljarens adoptivbarn, eller av ett fosterbarn eller make till någon av dem, eller

4) då det är fråga om generationsväxling som avses i 6 b § 7 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.

Tillstånd kan i de fall som nämns i 1 mom. beviljas för fortsättande av företaget i högst samma omfattning som tidigare.

Utan hinder av 1 och 2 mom. kan tillstånd beviljas

1) för att driva eller utvidga sådana svinhushållningsföretag där det kommer att finnas högst 20 suggor och samtidigt högst ett annat över tolv veckor gammalt svin per sugga, under förutsättning att på lägenheten inte idkas annan husdjursproduktion som avses i denna lag i större omfattning än för husbehov,

2) för att starta eller utvidga företag som omfattar högst 60 i 2 § 1 mom. nämnda nötkreatur inom det i 74 § 2 mom. lagen om gårdsbruksenheter nämnda byggnadsbidragsområdet, samt

3) av särskilda skäl för att högst i tidigare omfattning fortsätta med företag som lagligen bedrivs på gårdsbruksenheten sedan ett ombyte har skett i fråga om den som bedriver företagsverksamheten i andra fall än de som nämns i 1 mom.

Statsrådet skall årligen före utgången av januari fatta beslut om när ett i denna lag nämnt tillstånd att starta eller utvidga nötboskaps-, svinhushållnings- eller fjäderfähushållningsföretag kan beviljas före den 1 januari 1991 i andra fall än de som nämns i 1 och 3 mom. Statsrådet skall härvid beakta husdjursproduktionens utveckling och marknadsläget. Statsrådet kan samtidigt bestämma att endast ett visst totalantal tillstånd kan beviljas i andra fall än de som nämns i 1 och 3 mom. Statsrådet bestämmer också de grunder på vilka producenten kan beviljas tillstånd att ändra produktionsinriktning och de grunder som för självförsörjningsgraden för foder utgör ett villkor för beviljande av tillstånd vid byte av produktionsinriktning. Tillstånd kan beviljas att ändra produktionsinriktning helt eller delvis. Tillståndet beviljas av lantbruksdistriktet. Statsrådet kan dock bestämma att tillstånd att ändra produktionsinriktningen skall beviljas av jordbruksstyrelsen i de fall som statsrådet fastställer särskilt.

6 §

En enskild odlare anses uppfylla det i 4 § 1 mom. stadgade kravet på boende på gårdsbruksenheten även då han bor i dess omedelbara närhet eller då han tillfälligt vistas någon annanstans. Beträffande sammanslutningar anses det i 4 § 4 mom. nämnda kravet på boende vara uppfyllt då åtminstone en av delägarna bor i omedelbar närhet av företagets verksamhetsplats eller sin gårdsbruksenhet och de övriga delägarna så nära företaget att de kan delta i arbetet där, eller då delägaren tillfälligt vistas någon annanstans. När det beräknas om den del av företagets foderbehov som avses i 4 § 1, 2 och 3 mom. kan tillgodoses från odlarens gårdsbruksenhet eller delägarnas gårdsbruksenheter, anses åker som innehas med stöd av legoavtal och vars återstående legotid när tillstånd söks är kortare än tre år inte höra till gårdsbruksenheten.

8 §

En representant för lantbruksdistriktet och jordbruksstyrelsen samt kommunens lantbrukssekreterare och lantbruksnämndens ordförande har rätt att granska produktionsinrättningarna. De skall på uppmaning ges de uppgifter som behövs för tillsynen över att denna lag och de med stöd av den utfärdade stadgandena och bestämmelserna iakttas.


Om den skyldighet att ge uppgifter som stadgas i 1 eller 2 mom. inte iakttas, kan jordbruksstyrelsen ålägga den som saken gäller att vid vite fullgöra skyldigheten. I beslut som gäller föreläggande av vite får ändring inte sökas genom särskilda besvär.

12 §

Anmälan om att en överträdelse som nämns i 1 mom. skall bli föremål för åtalsprövning görs av jordbruksstyrelsen. Jordbruksstyrelsen kan avstå från att göra anmälan på grund av en sådan överträdelse som i sin helhet skall anses vara uppenbart ringa.

Den fördel som överträdelsen medfört får inte dömas förverkad, om detta inte har yrkats inom fem år från det fördelen uppkom.

13 §

Tillstånd återkallas av lantbruksdistriktet. Tillstånd som avses i 2 § 3 mom. återkallas dock av jordbruksstyrelsen.

15 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och gäller till utgången av 1991. Genom denna lag upphävs lagen den 30 december 1981 om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1080/81) jämte senare ändringar.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 1989.

Om den som drivit ett nötkreatursföretag före ikraftträdandet har beviljats tillstånd för ett visst antal andra nötkreatur än mjölk- eller dikor eller om han har haft rätt att utan särskilt beviljat tillstånd hålla ett visst antal sådana djur, gäller det beviljade tillståndet och rättigheten efter ikraftträdandet samma antal över åtta månader gamla motsvarande nötkreatur.

Den lagliga omfattning i fråga om samfund som avses i 4 a § 2 mom. skall fastställas inom en tid om vilken >stadgas närmare genom förordning.

Stadgandena i 12 § 2 och 3 mom. tillämpas också på överträdelser som ägt rum eller påbörjats före ikraftträdandet eller under giltighetstiden för de tidigare lagarna om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (996/79 och 1080/81) och om styrning av svin- och hönshushållningsproduktionen i vissa fall (302/75).

Regeringens proposition 67/89
Statsutsk. bet. 40/89
Stora utsk. bet. 98/89

Nådendal den 28 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.