729/1989

Given i Nådendal den 28 juli 1989

Lag om ändring av 1 och 8 §§ lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 och 2 mom. samt 8 § 2 mom. lagen den 11 juli 1986 om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/86) som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Om den behörighet för offentlig tjänst eller befattning som förvärvas genom högskolestudier utomlands stadgas i denna lag.

Genom förordning kan stadgas att denna lag skall tillämpas även på studier som har bedrivits utomlands vid någon annan läroinrättning än en högskola, om motsvarande studier i Finland är högskolestudier.


8 §
Beslut om jämställande

Ansökan kan göras av den som har avlagt högskoleexamen utomlands eller fullgjort en studieprestation vid en utländsk högskola. Sökanden skall tillställa undervisningsministeriet den utredning om studierna som behövs för behandlingen av ansökan.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 6/89
Andra lagutsk. bet. 6/89
Stora utsk. bet. 105/89

Nådendal den 28 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.