700/1989

Utfärdat i Helsingfors den 30 juni 1989

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Kuopio stad och Kaavi, Juankoski, Polvijärvi, Siilinjärvi, Tuusniemi och Vehmersalmi kommuner samt mellan dessa kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Sträckningen av gränsen mellan Juankoski och Kaavi kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I viken Hirvilahti i sjön Vuotjärvi bestäms den förut inte fastställda gränsen mellan Juankoski och Kaavi kommuner så, att den följer gränsen på kartan över den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 14 september 1981 godkända förrättningen nr 106353, så att den börjar vid röset nr 40 på rån mellan lägenheten Lahdenpohja 1:16 i Hirvisaari by i Juankoski kommun och lägenheten Särkilahti 7:8 i Hirvisaari by i Kaavi kommun och fortsätter på Hirvisaari skifteslags vattenområde i samma riktning som ovan nämnda rå 20 meter till punkt A, och därifran 198 meter direkt mot sydväst till mynningen av en bäck som utmynnar i Heinälampi träsk, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla kommungränsen.

2 §

Sträckningen av gränsen mellan Kuopio stad och Siilinjärvi kommun fastställs till vissa delar som följer:

I Karpjärvi bestäms den förut inte fastställda gränsen mellan Kuopio stad och Siilinjärvi kommun så, att den följer gränsen på kartan över den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 14 september 1981 godkända förrättningen nr 106348, så att den börjar vid röset nr 10 på rån mellan lägenheten Rajaharju 6:24 i Toivala by i Kuopio stad och lägenheten Karpinranta 1:113 i Hakkarala by i Siilinjärvi kommun och fortsätter på Toivala skifteslags vattenområde 270,5 meter mot ostnordost till det på rån mellan lägenheten Karppi 14:4 i Toivala by i Kuopio stad och expropriationsenheten 1:134 i Hakkarala by i Siilinjärvi kommun belägna röset nr 17, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla kommungränsen.

3 §

Sträckningen av gränsen mellan Kuopio stad och Tuusniemi kommun fastställs till vissa delar som följer:

I viken Karvolanlahti i sjön Navasjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuopio stad och Tuusniemi kommun så, att den följer gränsen på kartan över den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 14 september 1981 godkända förrättningen nr 106350, så att den börjar vid röset 4 på rån mellan lägenheten Navasjärvi 17:3 i Riistavesi by i Kuopio stad och lägenheten Pajarinne 2:1 i Riistavesi by i Tuusniemi kommun och fortsätter på Västinniemi skifteslags vattenområde 781 meter mot ostsydost till det mellan skifteslagen Västinniemi och Melaniemi belägna vattenomkretsråröset nr 1, som bestämts vid den av häradsrätten den 27 mars 1913 fastställda vattenomkretsrågångsförrättningen nr 9441, och vid detta röse förenar sig den föreslagna nya gränsen med den gamla kommungränsen.

I Tuusjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kuopio stad och Tuusniemi kommun vid röset nr 8 på rån mellan lägenheten Lippola 8:16 i Syrjänsaari by i Kuopio stad och lägenheten Kankaanranta 1:95 i Tuusjärvi by i Tuusniemi kommun och fortsätter via hörnpunkterna 132, 131 och 130 för vattenomkretsrån mellan skifteslagen Savola och Tuusjärvi, som fastställts vid den av häradsrätten den 27 mars 1913 fastställda vattenomkretsrågången nr 9441, till det för ovan nämnda skifteslag och Melaniemi skifteslag gemensamma vattenomkretsråröset nr 129, och därifrån över Savola skifteslags vattenområde 866 meter mot västnordväst till det på rån mellan lägenheten Järventaus 8:5 i Syrjänsaari by i Kuopio stad och lägenheten Pellonniemi 9:6 i Syrjänsaari by i Tuusniemi kommun belägna röset nr 4, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla kommungränsen.

4 §

Sträckningen av gränsen mellan Kuopio stad och Vehmersalmi kommun fastställs till vissa delar som följer:

I viken Särkilahti i Kallavesi bestäms den förut inte fastställda gränsen mellan Kuopio stad och Vehmersalmi kommun så, att den löper som en förlängning av rålinjen 44-43 för den av häradsrätten den 25 februari 1907 fastställda vattenomkretsrån för skifteslagen Antikkala och Holoppala från röset nr 43 mot norr till punkt A, där den skär förlängningen av den nordvästra rån 3-12 för lägenheten Siltasalo 4:8 i Ritoniemi by i Vehmersalmi kommun. Från punkt A löper gränsen till det ovan nämnda råröset nr 12, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla kommungränsen.

Gränsen mellan Kuopio stad och Vehmersalmi kommun börjar vid råröset nr 15 för lägenheten Honkala 5:16 i Ritoniemi by i Kuopio stad och löper mot sydväst i samma riktning som rålinjen 3-15 för nämnda lägenhet, tills den skär rån mellan lägenheterna Antikkala och Holoppala i punkt B, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla kommungränsen.

I Kaijanjärvi bestäms den förut inte fastställda gränsen mellan Kuopio stad och Vehmersalmi kommun så, att den löper från råröset nr 9 för lägenheten Kaitamäki 7:11 i Ritoniemi by i Kuopio stad över sjön Kaijanjärvi mot norr till råröset nr 16 för lägenheten Vehmala 7:9 i Ritoniemi by i Kuopio stad, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla kommungränsen.

I Kohmanvesi bestäms den förut inte fastställda gränsen mellan Kuopio stad och Vehmersalmi kommun så, att den följer gränsen på kartan över den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 14 september 1981 godkända förrättningen nr 106354, så att den börjar vid röset nr 3 på rån mellan lägenheten Viitaharju 16:57 i Riistavesi by i Kuopio stad och lägenheten Kotiranta 17:60 i Riistavesi by i Vehmersalmi kommun och fortsätter i samma riktning som ovan nämnda rå 20 meter till punkt A, och därifrån vidare på Lanninsalo skifteslags vattenområde först 89 meter mot nordväst, sedan 220 meter mot sydväst, därefter 792 meter mot sydost och vidare 500 meter mot sydsydväst till det mellan skifteslagen Lanninsalo och Ohtaanniemi belägna vattenomkretsråröset nr 122, som bestämts vid den av häradsrätten den 2 september 1912 fastställda vattenomkretsrågångsförrättningen nr 9122, och vid detta röse förenar sig den föreslagna nya gränsen med den gamla kommungränsen.

5 §

Sträckningen av gränsen mellan Tuusniemi och Vehmersalmi kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Pahkalampi, i Ala-Siikajärvi och i viken Siikalahti i Kohmanvesi och mellan dessa bestäms den förut inte fastställda gränsen mellan Tuusniemi och Vehmersalmi kommuner så, att den löper från röset 2 på rån mellan lägenheten Kaunisniemi 2:30 i Litmaniemi by i Tuusniemi kommun och lägenheten Virrankorva 4:51 i Litmaniemi by i Vehmersalmi kommun 20 meter i samma riktning som ovan nämnda rå och vidare på det sätt som framgår av kartan över den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 24 september 1981 godkända förrättningen nr 106552 mot sydväst till Pahkajoki åmynning och längs mittlinjen i Pahkajoki till Ala-Siikajärvi, där den löper 112 meter mot sydväst till den på rån mellan skifteslagen Ohtaanniemi och Roppa belägna punkten B. Från punkt B fortsätter gränsen längs den av häradsrätten den 2 september 1912 fastställda vattenrån mellan skifteslagen Ohtaanniemi och Roppa till Siikajoki åmynning, och därifrån vidare längs mittlinjen i Siikajoki till det mellan skifteslagen Ohtaanniemi och Roppa belägna, vid förrättningen nr 9122 bestämda vattenomkretsråröset nr 179, och därifrån via hörnpunkterna nr 141 och 142 för vattenomkretsrån mellan ovan nämnda skifteslag till punkt C, och därifrån mot nordost till det på rån mellan lägenheten Siikaranta 2:28 i Litmaniemi by i Tuusniemi kommun och lägenheten Rantaharju 3:33 i Litmaniemi by i Vehmersalmi kommun belägna röset nr 20, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla kommungränsen.

I Hirvijärvi och Vehmasjoki bestäms den förut inte fastställda gränsen mellan Tuusniemi och Vehmersalmi kommuner så, att den följer gränsen på kartan över den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 24 september 1981 godkända förrättningen nr 106352, så att den börjar vid röset nr 126 på rån mellan lägenheten Autiohovi 21:2 i Tuusniemi by i Tuusniemi kommun och lägenheten Metsä-Hoikanmäki 1:17 i Horsmastenlahti by i Vehmersalmi kommun och fortsätter på Tuusniemi skifteslags vattenområde 701 meter mot sydväst till Vehmasjoki åmynning, och därifrån vidare längs mittlinjen i Vehmasjoki till det på rån mellan lägenheten Vehmasmäki 14:65 i Tuusniemi by i Tuusniemi kommun och lägenheten Kallainmäki 7:32 i Vehmersalmi by i Vehmersalmi kommun belägna röset nr 132, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla kommungränsen.

I viken Ukonlahti i Suvasvesi bestäms den förut inte fastställda gränsen mellan Tuusniemi och Vehmersalmi kommuner så, att den följer gränsen på kartan över den av lantmäterikontoret i Kuopio län den 29 september 1981 godkända förrättningen nr 106346, så att den börjar vid röset nr 12 på rån mellan lägenheten Rajanotko 1:52 i Kartansalo by i Tuusniemi kommun och lägenheten Harjula 2:43 i Enonsalo by i Vehmersalmi kommun och fortsätter på Kartansalo skifteslags vattenområde i samma riktning som ovan nämnda rå 150 meter till punkt A och därifrån 403 meter mot västsydväst till röset nr 209 för vattenomkretsrån mellan skifteslagen Kartansalo och Ukonlahti, som bestämts vid den av häradsrätten den 27 mars 1913 fastställda vattenomkretsrågångsförrättningen nr 9441, och vid detta röse förenar sig den föreslagna nya gränsen med den gamla kommungränsen.

I Suurijoki, Pieni Matolampi, Hoikkajoki och Iso Matolampi bestäms den förut inte faststställda gränsen mellan Tuusniemi och Vehmersalmi kommuner så, att den börjar vid det intill Suurijoki åmynning belägna röset nr 214 för vattenomkretsrån mellan skifteslagen Kartansalo och Ukonlahti, som bestämts vid den av häradsrätten den 27 mars 1913 fastställda vattenomkretsrågångsförrättningen nr 9441, och fortsätter längs mittlinjen i Suurijoki till Pieni Matolampi, där den löper längs vattenomkretsrån mellan ovan nämnda skifteslag till vattenomkretsråröset nr 215, och därifrån vidare på Ukonlahti skifteslags vattenområde mot sydost till Hoikkajoki åmynning, och därifrån vidare längs mittlinjen i Hoikkajoki till den ovan nämnda mynningen i Iso Matolampi, varifrån gränsen fortsätter över Iso Matolampi mot sydost till det på rån mellan lägenheten Riihiranta 7:71 i Ukonlahti by i Tuusniemi kommun och lägenheten Vetoniemi 5:45 i Ukonlahti by i Vehmersalmi kommun belägna röset nr 64, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla kommungränsen.

I Suvasvesi bestäms den förut inte fastställda gränsen mellan Tuusniemi och Vehmersalmi kommuner så, att den börjar vid röset nr 66 på rån mellan lägenheten Riihiranta 7:71 i Ukonlahti by i Tuusniemi kommun och lägenheten Kariranta 5:21 i Ukonlahti by i Vehmersalmi kommun och fortsätter på Ukonlahti skifteslags vattenområde mot nordost till punkt K, som är belägen på förlängningen på den av rösena nr 48 och 47 bestämda rån, och därifrån vidare längs förlängningen av ovan nämnda rå 210 meter mot sydost till punkt H, och därifrån 140 meter rakt mot sydväst till punkt G, och därifrån 680 meter mot västnordväst till punkt F. Från punkt F fortsätter gränsen först 1060 meter mot sydsydost till punkt E, som är belägen 130 meter från den nordligaste udden av ön Paimensaaris nordvästliga spets, sedan 370 meter mot västsydväst till punkt D, därefter 190 meter mot sydväst till punkt C, och därifrån 750 meter vinkelrätt mot sydost till punkt B, som är belägen 110 meter från nordöstra stranden av Tervosaari. Från punkt B fortsätter gränsen 210 meter mot sydsydost till punkt A, som är belägen mitt emellan ett skär på västra stranden av Tervosaari och Pieni Metsosalo, och därifrån mot sydsydväst till röset nr 174 för vattenomkretsrån mellan skifteslagen Ukonlahti och Roppola, som bestämts vid den av häradsrätten den 4 mars 1912 fastställda vattenomkretsrågångsförrättningen nr 94457, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla kommungränsen.

6 §

Sträckningen av gränsen mellan Kaavi och Polvijärvi kommuner fastställs till vissa delar som följer:

I Kylyjärvi börjar den förut inte fastställda gränsen mellan Kaavi och Polvijärvi kommuner vid röset nr 674 på rån mellan lägenheten Kylynlampi 50:3 i Maarianvaara by i Kaavi kommun och lägenheten Kalliola 8:6 i Saarivaara by i Polvijärvi kommun och fortsätter som en förlängning av den av rösena nr 2 och 674 bestämda rån mellan lägenheterna mot sydväst till punkt A, som är belägen i skärningspunkten för den ovan nämnda rån och den av rösena nr 675 och 636 bestämda rån mellan ifrågavarande lägenheter. Från punkt A fortsätter gränsen mot sydost till det på rån mellan nämnda lägenheter belägna röset nr 636, där den föreslagna nya gränsen förenar sig med den gamla kommungränsen.

7 §

Detta beslut föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 30 juni 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.