683/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Förordning om ändring av förordningen om bildkonstläroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 10 februari 1989 om bildkonstläroanstalter (147/89) 34 § 1 mom. och 35 § 4 mom. samt

fogas till 37 § en ny 5 a punkt som följer:

34 §

Av innehavaren av en tjänst eller befattning som rektor eller lärare krävs att han har fått sin skolbildning på läroanstaltens undervisningsspråk samt, om högskoleexamen är behörighetsvillkor, avlagt skriftligt mogenhetsprov på detta språk eller fått sin lärarutbildning på läroanstaltens undervisningsspråk eller visat sig fullständigt behärska läroanstaltens undervisningsspråk enligt vad som därom stadgas särskilt. Den som i Sverige har fått lärarutbildning och som enbart på svenska har fullgjort de till utbildningen hörande undervisningsövningarna anses fullständigt behärska undervisningsspråket i svenskspråkig läroanstalt.


35 §

Behörig för den lektorstjänst eller lektorsbefattning som avses i 2 mom. 2-4 punkten är också den som undervisningsministeriet har gett ett behörighetsintyg på grund av lärarutbildning som han har fått i Danmark, Island, Norge eller Sverige.


37 §

Utöver de lektioner, som fastställs genom arbetsfördelningen mellan lärarna, och till lektionerna anslutna uppgifter skall en lärare i huvudsyssla


5 a) delta i lärarutbildning i enlighet med vad undervisningsministeriet föreskriver,Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.