682/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för huslig ekonomi

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 30 april 1987 om läroanstalter för huslig ekonomi (494/87) 34 § 1 mom. och 49 § 1 mom. samt

fogas till 35 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 17 juni 1988 (549/88), ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4, 5 och 6 mom. blir 5, 6 och 7 mom., som följer:

34 §

Av innehavaren av en tjänst eller befattning som rektor eller lärare krävs att han har fått sin skolbildning på läroanstaltens undervisningsspråk samt, om högskoleexamen är behörighetsvillkor, avlagt skriftligt mogenhetsprov på detta språk eller fått sin lärarutbildning på läroanstaltens undervisningsspråk eller visat sig fullständigt behärska läroanstaltens undervisningsspråk enligt vad som därom stadgas särskilt. Den som i Sverige har fått lärarutbildning och som enbart på svenska har fullgjort de till utbildningen hörande undervisningsövningarna anses fullständigt behärska undervisningsspråket i svenskspråkig läroanstalt.


35 §

Behörig för den lektorstjänst eller lektorsbefattning som avses i 2 mom. 4-6 punkten är också den som undervisningsministeriet har gett ett behörighetsintyg på grund av lärarutbildning som han har fått i Danmark, Island, Norge eller Sverige.


49 §

En läroanstalt kan med tillstånd av yrkesutbildningsstyrelsen och i enlighet med ett försöksprogram som yrkesutbildningsstyrelsen har godkänt anordna försöksverksamhet som behövs för utvecklande av yrkesutbildningen. Med tillstånd av undervisningsministeriet kan vid försöksverksamheten undantag göras från stadgandena i lagen om yrkesläroanstalter och i denna förordning och från bestämmelser som har utfärdats med stöd av dem samt från bestämmelserna i det utvecklingsprogram som avses i 9 § lagen om utvecklande av utbildningen på mellanstadiet (474/78).Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.