678/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Förordning om ändring av 1 § förordningen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde fogas till 1 § förordningen den 5 december 1985 om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 10 juli 1987 (648/87), ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Stadgandena i ovan i 1 mom. avsedda lagens 4, 5, 7 och 7 a §§ tillämpas på kursverksamhet som anordnas av en specialläroanstalt, om inte eleven erhåller dessa förmåner med stöd av någon annan lag eller på andra grunder.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.