677/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Förordning om specialyrkesläroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87):

1 §

I specialyrkesläroanstalterna ges grundläggande yrkesutbildning inom de branscher som är företrädda vid respektive läroanstalt.

I en läroanstalt kan dessutom ordnas yrkesinriktad tilläggsutbildning, förberedande och rehabiliterande undervisning och handledning samt annan utbildningsverksamhet.

För att främja studerandenas totalrehabilitering skall en läroanstalt under utbildningens gång ordna behövlig rehabilitering samt samarbeta med serviceproducenterna inom hälso- och socialvården och arbetskraftsmyndigheterna.

I en läroanstalt kan också ordnas utvecklings-, forsknings-, service- och arbetsverksamhet.

En läroanstalt kan dessutom med yrkesutbildningsstyrelsens tillstånd verka som en läroanstalt som utvecklar den yrkesinriktade specialundervisningens innehåll, undervisningsmetoder och läromedel samt ger sakkunnighjälp åt andra läroanstalter.

2 §

Specialyrkesläroanstalter är sådana

1) yrkesundervisningsanstalter,

2) handelsläroanstalter och

3) läroanstalter inom lantbruksbranschen

som av statsrådet förordnats därtill.

Om specialyrkesläroanstalterna gäller i tillämpliga delar, med i det följande stadgade undantag, vad som stadgas om respektive läroanstalt i förordningen om yrkesundervisningsanstalter (491/87), förordningen om handelsläroanstalter (493/87) och förordningen om läroanstalter inom lantbruksbranschen (496/87).

3 §

Undervisningen vid en specialyrkesläroanstalt skall vid behov anpassas så, att studerandena i så stor utsträckning som möjligt uppnår samma kompetens som studerande inom övrig yrkesutbildning.

I den yrkesinriktade specialundervisningen kan man vid behov uppgöra individuella läro- och rehabiliteringsplaner. En individuell läroplan fastställs av rektor.

4 §

I en specialyrkesläroanstalt får man på grunder som yrkesutbildningsstyrelsen bestämmer avvika från stadgandena om elevantagning, utbildningens längd, arbetstidens längd, undervisningsgruppens storlek och elevbedömning.

5 §

Vid en statlig specialyrkesläroanstalt kan finnas en rektors- eller föreståndartjänst och en biträdande rektors- eller biträdande föreståndartjänst samt tjänster som lärare i yrkesämnen, lärare i allmänna ämnen, speciallärare, lärare, yrkeslärare och arbetslärare. Om föreståndare, biträdande föreståndare och lärare gäller för övrigt vad som i de förordningar som nämns i 2 § stadgas om rektor, biträdande rektor och lektorer. Vid läroanstalten kan dessutom finnas timlärare i tjänsteförhållande samt andra nödvändiga tjänster, tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Vid en privat läroanstalt kan finnas en rektorsbefattning och lektorsbefattningar. Dessutom kan vid läroanstalten finnas timlärare och annan behövlig personal i arbetsavtalsförhållande.

6 §

Utöver vad som stadgas om behörighetsvillkoren för lärartjänster och lärarbefattningar i de förordningar som nämns i 2 § krävs av speciallärare och lärare speciallärarexamen och förtrogenhet med undervisningsämnet.

För tjänster eller befattningar som rektor, biträdande rektor, direktör för vuxenutbildningsavdelning samt lektor och lärare vid specialyrkesläroanstalt krävs utöver den behörighet som annars fordras speciallärarutbildning som godkänts av undervisningsministeriet.

7 §

Utöver vad som i 2 § stadgas om en lärares uppgifter skall en lärare vid en specialyrkesläroanstalt delta i rehabiliteringssamarbetet.

8 §

Om antalet handikappade studerande vid en specialyrkesläroanstalt bestående utgör mindre än hälften av läroanstaltens nybörjarplatser, skall yrkesutbildningsstyrelsen föra frågan, om och under vilka förutsättningar läroanstaltens verksamhet som specialyrkesläroanstalt kan fortsätta, till statsrådet för prövning.

9 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av undervisningsministeriet.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989 och genom den upphävs förordningen den 21 januari 1972 om yrkesskolor för handikappade (60/72) jämte i den senare företagna ändringar.

Rektor, föreståndare, biträdande rektor, biträdande föreståndare, lärare i yrkesämnen, lärare i allmänna ämnen, speciallärare, lärare, yrkeslärare och arbetslärare, som har utnämnts till sin tjänst innan denna förordning träder i kraft och som har uppfyllt behörighetsvillkoren enligt tidigare gällande stadganden, är fortfarande behörig för sin tjänst och kan utan hinder av stadgandena i denna förordning utnämnas till annan motsvarande tjänst. Likaså är en timlärare i huvudsyssla som har anställts för sin uppgift innan denna förordning träder i kraft och som har uppfyllt de på gällande behörighetsvillkoren för motsvarande lärartjänst fortfarande behörig och kan utan hinder av stadgandena i denna förordning utnämnas till en motsvarande tjänst.

En person som innan denna förordning träder i kraft har fullgjort lärarutbildning för specialyrkesläroanstalter och som i övrigt uppfyller behörighetsvillkoren enligt tidigare gällände stadganden bibehåller sin behörighet för tjänster som motsvarar denna förordning. Samma behörighet har likaså de som fullgör sin lärarutbildning och i övrigt uppfyller de tidigare gällande behörighetsvillkoren och som när denna förordning träder i kraft genomgår lärarutbildning eller som innan denna förordning träder i kraft har godkänts till lärarutbildning.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.