676/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Lag om ändring av 22 § lagen om service och stöd på grund av handikapp

Enligt riksdagens beslut ändras 22 § 3 mom. lagen den 3 april 1987 om service och stöd på grund av handikapp (380/87) som följer:

22 §
Stadganden som upphävs

På invalidvård som ges vid sådana yrkesläroanstalter för invalider som är underställda yrkesutbildningsstyrelsen och på ersättningar till anstalterna av statens medel tillämpas 1 § 1 mom. samt 2-4, 9, 13, 14, 16, 17, 25 a, 25 c, 25 d, 26 och 27 §§ lagen om invalidvård, av dem 14, 25 a, 25 c, 25 d, 26 och 27 §§ sådana de lydde den 31 december 1983 och de övriga lagrummen sådana de lyder när denna lag träder i kraft, till och med den 31 december 1989.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 44/89
Kulturutsk. bet. 9/89
Stora utsk. bet. 91/89

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.