675/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Lag om ändring av lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 juni 1983 om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83) 2 § 1 och 2 mom.,

sådana dessa lagrum lyder i lag av den 10 april 1987 (490/87), samt

fogas till lagen en ny 7 a § som följer:

2 §

Denna lag tillämpas på de yrkesläroanstalter som avses i 1 § 1 mom. lagen om yrkesläroanstalter (487/87), med undantag av särskilda yrkesläroanstalter.

Lagen tillämpas inte på kursverksamhet som anordnas av en läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning, om inte något annat stadgas genom förordning.


Elevernas studiesociala förmåner
7 a §

En elev vid en specialyrkesläroanstalt kan, om inte eleven erhåller dessa förmåner med stöd av någon annan lag eller på andra grunder, utöver vad som stadgas i 4-7 §§ gratis beviljas läroböcker och annat läromaterial, behövliga hemresor varje vecka, vid behov helpension på elevhemmet eller annan inkvartering som läroanstalten ordnar, vid behov dispositionsmedel enligt vad yrkesutbildningsstyrelsen bestämmer, hälso- och sjukvård i samarbete med dem som tillhandahåller dessa tjänster samt personliga arbetsredskap.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Utan hinder av 22 § 3 mom. lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/87) skall upprätthållaren av en läroanstalt till en handikappad elev som har erhållit sociala förmåner enligt det nämnda lagrummet ge honom minst samma förmåner så länge eleven studerar vid läroanstalten.

Regeringens proposition 44/89
Kulturutsk. bet. 9/89
Stora utsk. bet. 91/89

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.