666/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Lag om ändring av övningsskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i övningsskolelagen av den 31 januari 1985 (143/ 85) 5 §, 10 § 1 mom., 12 §, 5 kap. och 22 § 2 mom. samt

fogas till lagen en ny 5 a §, till 11 § ett nytt 3 mom. och till 22 § ett nytt 3 mom. som följer:

5 §

Varje övningsskola skall ha en direktion med minst sju och högst fjorton medlemmar.

Direktionens medlemmar väljs på följande sätt:

1) högskolan väljer minst fyra och högst sex medlemmar så att över hälften av dem väljs bland elevernas vårdnadshavare och en bland andra lärare vid lärarutbildningsenheten än övningsskolans lärare,

2) högskolan väljer utöver de medlemmar som avses i 1 punkten en medlem bland dem som föreslås av den kommun där skolan är belägen,

3) lärarkåren väljer inom sig en medlem från varje skolstadium och den övriga personalen inom sig en medlem,

4) gymnasieeleverna väljer bland sig två medlemmar som skall ha fyllt femton år, och

5) högstadieeleverna väljer bland sig en medlem.

I en skola som inte har något gymnasium skall högstadieeleverna bland sig välja två medlemmar till direktionen.

De medlemmar som företräder högstadieeleverna har yttranderätt men inte rösträtt vid direktionens sammanträden.

5 a §

De medlemmar som nämns i 5 § 2 mom. 1 och 3 punkten väljs för fyra och de medlemmar som nämns i 4 och 5 punkten för ett läsår i sänder.

De medlemmar som nämns i 5 § 2 mom. 2 punkten väljs för en tid som motsvarar kommunstyrelsens mandattid. Uppdraget som medlem av direktionen fortgår dock tills någon annan har valts till uppdraget.

10 §

På lågstadiet i en övningsskola får för undervisningen i de läroämnen som har fastställts i läroplanen användas 31,5 timmar per vecka för varje lektorstjänst vars innehavare är klasslärare, dock inte till den del antalet lektorstjänster överstiger antalet basgrupper på lågstadiet, ökat med ett.


11 §

En övningsskola kan enligt vad som stadgas genom förordning berättigas att meddela stödundervisning utöver det timantal som avses i 10 §.

12 §

Fullgörande av lärokursen på en övningsskolas grundskolestadium medför samma behörighet som fullgörande av grundskolans lärokurs, och fullgörande av lärokursen i en övningsskolas gymnasium samma behörighet som fullgörande av lärokursen i ett kommunalt gymnasium.

5 kap.

Stadganden om personalen och undervisningspraktikanterna vid en övningsskola

16 §

Om inte något annat stadgas, bestäms eller avtalas, gäller beträffande anställningsvillkoren för den som är anställd vid en övningsskola i tillämpliga delar vad som stadgas, bestäms eller avtalas om anställningsvillkoren för den som står i något annat motsvarande anställningsförhållande till staten.

I lagen om lärarutbildning (844/71) stadgas om den rätt och skyldighet till tjänstledighet för studier som en rektor eller lektor vid en övningsskola har.

17 §

För den som är anställd vid en övningsskola är skolmåltiderna avgiftsfria då han har till uppgift att övervaka elevernas måltider genom att själv ta del i dem.

För en undervisningspraktikant är skolmåltiderna avgiftsfria då det ingår i hans praktik att övervaka elevernas måltider genom att själv ta del i dem.

22 §

Ändring i andra beslut än de som avses i 13 § 1 mom. och 14 § 2 mom. och som har fattats enligt denna lag och verkställighetsförordningen får inte sökas genom besvär, om inte något annat stadgas genom förordning.

I skolstyrelsens beslut i ärenden som avses i 1 mom. eller i 13 § 1 och 2 mom. får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 50/89
Kulturutsk. bet. 7/89
Stora utsk. bet. 81/89

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.