665/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Lag om ändring av 1 kap. 3 § och 21 kap. 5 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 1 kap. 3 § 2 mom. strafflagen, sådant det lyder ändrat genom lagar av den 20 december 1974 och den 14 januari 1983 (987/74 och 46/83) en ny 2 a-punkt och till 21 kap. 5 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 14 juli 1969 och den 16 maj 1975 (491/69 och 320/75) ett nytt 3 mom. som följer:

1 kap.

Om tillämpningsområdet för finsk straffrätt

3 §

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat kan utlänning dömas enligt finsk lag även när hans brott icke är straffbart enligt lagen på gärningsorten, om brottet är:


2 a) misshandel, grov misshandel, försök till misshandel eller grov misshandel eller något annat brott som definieras som tortyr i Förenta Nationernas konvention av den 10 december 1984 mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,


21 kap.

Om brott mot liv och hälsa

5 §

Försök är straffbart.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1989.

Regeringens proposition 36/89
Lagutsk. bet. 8/89
Stora utsk. bet. 71/89

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.