661/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) 6 § 1 mom. 1 b-punkten, sådan den lyder i lag av den 20 december 1985 (1038/85),

ändras 5 § 5 punkten, 6 § 1 mom. 1 och 1 a-punkten, 8 § 2 och 4 punkten, 15 §, 28 § 2 mom., 29 § 1 mom., 41 §, 42 § 2 mom., 46 § 1 och 2 mom. samt 51, 52 och 52 a §§,

av dessa lagrum 5 § 5 punkten och 29 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 23 december 1977 (1001/77), 6 § 1 mom. 1 och 1 a-punkten, 8 § 2 punkten och 42 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 20 december 1985, 8 § 4 punkten sådan den lyder i lag av den 30 april 1982 (302/82), 28 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 31 december 1985 (1112/85), 41 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 20 december 1985, 46 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 3 november 1978 (821/78), 52 § sådan den lyder i lag av den 29 december 1976 (1094/76) och 52 a § sådan den lyder i lag av den 28 december 1978 (1090/78), samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 3 november 1978 och den 20 december 1985 samt genom lagar av den 4 november 1983 och den 13 februari 1987 (825/83 och 130/87), ett nytt 4 mom., till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 23 december 1977, den 30 april 1982 och den 20 december 1985 samt genom lagar av den 18 juni 1971 och den 21 november 1986 (525/71 och 824/86), en ny 4 a-punkt samt till lagen nya 51 a, 51 b, 51 c och 51 d §§ som följer:

5 §

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga näringsinkomster äro bland andra:


5) vinster på finansieringstillgångar samt


6 §

Skattepliktig inkomst äro icke:

1) 40 procent av överlåtelsepriserna och övriga vederlag för fastigheter och värdepapper som hör till anläggningstillgångarna, om den skattskyldige har ägt fastigheten minst 10 och värdepapperet minst 5 år, dock så att återvunnen avskrivning, som tidigare har gjorts på anskaffningsutgiften för värdepapper och godkänts vid beskattningen med stöd av 42 § 1 mom., utgör skattepliktig inkomst också efter nämnda 5-årstid,

1 a) 40 procent av överlåtelsepriset eller annat vederlag för en fastighet som hör till anläggningstillgångarna och som den skattskyldige inte har förvärvat i uppenbart spekulationssyfte, om fastigheten har överlåtits genom ett förfarande enligt lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77) eller genom något annat därmed jämförligt förfarande eller om fastigheten, utan att ett ovan nämnt förfarande har inletts, genom köp eller annars sedan förfarandet inletts frivilligt har överlåtits för ett ändamål för vilket mottagaren har rätt att lösa in fast egendom eller förvärva varaktig nyttjanderätt till egendomen genom nämnda förfarande, eller om den skattskyldige för uppdämning eller reglering av vattendrag till en kraftverksägare som drar nytta av åtgärden frivilligt har överlåtit fastigheten för ett ändamål för vilket staten har givits inlösningsrätt,


Såsom överlåtelse anses inte utbyte av ett i 5 kap. 1 § lagen om aktiebolag (734/78) nämnt konvertibelt skuldebrev mot aktier i bolaget eller utnyttjande av rätten att teckna aktier i anslutning till ett i nämnda lagrum angivet optionslån. När sådana aktier överlåts räknas den i 1 mom. 1 punkten angivna ägotiden från fånget av det konvertibla skuldebrevet eller rätten att teckna aktierna.

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


2) utgifter för anskaffning av anläggningstillgångar, dock så att om det överlåtelsepris som erhållits för egendomen enligt 6 § 1 mom. 1 eller 1 a-punkten endast delvis är skattepliktigt, får av anskaffningsutgiften för värdepapper och av den oavskrivna delen av anskaffningsutgiften för andra tillgångar endast det skattepliktiga beloppet av överlåtelsepriset respektive den del som överstiger hela överlåtelsepriset dras av. Har den skattskyldige för anskaffning av nyttigheten erhållit understöd av ett offentligt samfund eller har någon annan i sin näringsverksamhet deltagit i anskaffningsutgiften, skall till den avdragbara anskaffningsutgiften inte räknas understödet eller den del av utgiften som motsvarar den andres andel,


4) löner till personer som har arbetat i näringsverksamheten, deras och deras anhörigas pensioner och på arbetsförhållandet baserade understöd samt försäkringspremier och andra sådana avgifter för ordnande av de anställdas och deras anhörigas pensions-, sjukersättnings-, invalidersättnings- och andra med dem jämförliga rättigheter och förmåner, dock så att premierna till en självständig pensionsanstalt eller pensionsstiftelse som arbetsgivaren har grundat är avdragbara endast till det belopp som enligt försäkringstekniska grunder krävs för täckande av det ansvar som följer av stiftelsens eller anstaltens pensionsförbindelser eller övriga motsvarande förbindelser,

4 a) rörelseidkares eller yrkesutövares olycksfallsförsäkringspremier samt obligatoriska premier som grundar sig på lagen om pension för företagare (468/69), lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) eller 1 a § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden,


15 §

Såsom avdragbar anskaffningsutgift för finansierings-, omsättnings-, investerings- och anläggningstillgångar, vilka erhållits i arv, som gåva eller genom ett annat därmed jämförligt fång utan vederlag, anses det sannolika överlåtelsepriset för nyttigheten vid tidpunkten för fånget eller ett lägre, sannolikt överlåtelsepris vid den tidpunkt då nyttigheten tas i bruk i näringsverksamheten. Har den skattskyldige erhållit hela rörelsen eller yrkesverksamheten utan vederlag, avdras dock anskaffningsutgiften för erhållna finansierings-, omsättnings-, investerings- eller anläggningstillgångar, som om den skulle ha dragits av från fångesmannens inkomster.

28 §

Såsom kostnad för skatteåret betraktas dessutom på den skattskyldiges yrkande högst 30 procent av den del av anskaffningsutgiften som inte enligt 1 mom. har ansetts som kostnad. För en skattskyldig, som under skatteåret med stöd av 46 a § har gjort en driftsreservering eller som har tidigare gjorda, oupplösta driftsreserveringar, betraktas såsom kostnad för skatteåret dock högst 25 procent av ovan nämnda del av anskaffningsutgiften. Med avvikelse från vad som här stadgas om de maximala procenttalen är kostnad för skatteåret högst 10 procent

1) av anskaffningsutgiften för andra värdepapper än aktier i bostadsaktiebolag och för andra sådana bolagsaktier som berättigar till besittning av en viss lokalitet i en byggnad som bolaget äger, samt

2) av anskaffningsutgiften för sådana standardiserade optioner som gäller värdepapper eller prestationer som beräknas på grundvalen av ett index som beskriver utvecklingen av värdepapperspriserna.


29 §

Anskaffningsutgiften för investeringstillgångar samt uppskrivning som avses i 5 § 6 punkten utgör kostnad för det skatteår under vilket investeringstillgångarna har överlåtits eller gått förlorade. Anskaffningsutgiften för de investeringstillgångar som en penninginrättning eller en försäkrings- eller pensionsanstalt innehar vid skatteårets utgång samt uppskrivningen utgör dock kostnad för skatteåret till den del med vilken de överstiger den sannolika utgiften för anskaffning av motsvarande investeringstillgångar vid skatteårets utgång eller det överlåtelsepris som vid samma tidpunkt sannolikt skulle erhållas för investeringstillgångarna i fråga. På den skattskyldiges yrkande betraktas såsom kostnad för skatteåret ytterligare högst 5 procent av den del av anskaffningsutgiften eller uppskrivningen som enligt denna paragraf inte har betraktats såsom kostnad.


41 §

Skattepliktiga överlåtelsepriser och andra vederlag, som har erhållits för annan än i 30 eller 31 § nämnd, förslitning underkastad anläggningstillgång som har överlåtits, förstörts eller gått förlorad genom stöld eller av någon annan orsak, betraktas såsom intäkt och den avdragbara, oavskrivna delen av anskaffningsutgiften dras av under det skatteår då anläggningstillgången har överlåtits eller förlusten har konstaterats.

42 §

Den avdragbara anskaffningsutgiften för ett markområde samt den avdragbara del av anskaffningsutgiften för värdepapper eller annan förslitning icke underkastad anläggningstillgång, som inte har avskrivits enligt 1 mom., avskrivs under det skatteår då markområdet, värdepapperet eller anläggningstillgången har överlåtits.

46 §

En skattskyldig, med undantag för penninginrättningar samt försäkrings- och pensionsanstalter, får dra av en under skatteåret gjord kreditförlustreservering, om summan av kreditförlustreserveringarna inte överstiger 2 procent av summan av affärsfordringarna eller den sannolika större risk för kreditförluster som den skattskyldige visar.

En penninginrättning samt en försäkrings- och pensionsanstalt får dra av en under skatteåret gjord kreditförlustreservering på högst 0,6 procent av summan av inrättningens eller anstaltens fordringar vid skatteårets utgång, dock så att inrättningens eller anstaltens under skatteåret eller tidigare gjorda, oupplösta kreditförlustreserveringar inte sammanlagt får överstiga 5 procent av summan av inrättningens eller anstaltens fordringar vid skatteårets utgång och att 1 mom. skall tillämpas på försäkringsanstaltens försäkringspremiefordringar. Likaså får en garantianstalt, vars enda syfte är att ge penninginrättningar samt försäkrings- och pensionsanstalter garantiförbindelser till säkerhet för krediter som deras kunder givits för sin affärsverksamhet, utöver det avdrag som enligt 1 mom. beviljas för affärsfordringar, från det sammanlagda beloppet av sitt garantiansvar vid skatteårets utgång dra av en kreditförlustreservering, som beräknas på det sätt som anges i detta moment.


51 §

En nyttighet överförs inom en näringsförvärvskälla från ett slag av tillgångar till ett annat på följande sätt:

1) från finansierings- eller omsättningstillgångarna till ett belopp som motsvarar den ursprungliga anskaffningsutgiften eller ett lägre, sannolikt överlåtelsepris,

2) från investeringstillgångarna till ett belopp som motsvarar det sammanlagda beloppet av den ursprungliga anskaffningsutgiften och den i 5 § 6 punkten nämnda uppskrivningen eller ett lägre, sannolikt överlåtelsepris, dock så att en byggnad som hör till investeringstillgångarna överförs enligt beloppet av anskaffningsutgiften och det vid beskattningen oavskrivna beloppet av den uppskrivning som nämns i 5 § 6 punkten och som svarar mot anskaffningsutgiften och

3) från anläggningstillgångarna till ett belopp som motsvarar den vid beskattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften.

51 a §

Såsom det skattepliktiga överlåtelsepriset för finansierings-, omsättnings- och investeringstillgångar som den skattskyldige överför från en näringsförvärvskälla till en annan förvärvskälla betraktas den ursprungliga anskaffningsutgiften för tillgången eller ett lägre, sannolikt överlåtelsepris, och såsom det skattepliktiga överlåtelsepriset för anläggningstillgångar den vid beskattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften. Om uttag av tillgångar för den skattskyldiges privata hushåll stadgas i 51 b §.

Såsom anskaffningsutgift för tillgångar som den skattskyldige överför från en annan förvärvskälla till en näringsförvärvskälla betraktas den vid beskattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften eller det högre belopp som skall betraktas såsom skattepliktigt överlåtelsepris i den andra förvärvskällan. Såsom anskaffningsutgift för nyttigheter som den skattskyldige har överfört från sin privata hushållning betraktas den ursprungliga anskaffningsutgiften eller det lägre, sannolika överlåtelsepriset på nyttigheten vid tidpunkten för överföringen. Såsom anskaffningsutgift för produkter som överförts från gårdsbruk betraktas det sannolika överlåtelsepriset på produkterna vid tidpunkten för överföringen.

51 b §

När den skattskyldige från sin rörelse eller sin yrkesverksamhet till sin privata hushållning eller en delägare i en sammanslutning från den tar ut omsättnings- eller anläggningstillgångar eller annan egendom, tjänster eller andra förmåner eller rättigheter, anses ett belopp som motsvarar den ursprungliga anskaffningsutgiften för den uttagna rättigheten eller förmånen eller ett lägre, sannolikt överlåtelsepris utgöra överlåtelsepris.

51 c §

Vid ändringar av företagsform skall iakttas vad lagen om skatt på inkomst och förmögenhet stadgar om ändringar av verksamhetsformen.

51 d §

Vid beskattningen av ett samfund som upplöses anses ett belopp som motsvarar det sannolika överlåtelsepriset för omsättnings-, investerings- och anläggningstillgångarna och annan egendom utgöra överlåtelsepris. Vid beskattningen av öppna bolag och kommanditbolag som upplöses anses såsom överlåtelsepris på omsättnings-, investerings- och anläggningstillgångar samt annan egendom ett belopp som motsvarar den ursprungliga anskaffningsutgiften för tillgångarna eller ett lägre, sannolikt överlåtelsepris.

52 §

Vinst som har uppkommit när samfund eller sammanslutningar fusioneras utgör inte skattepliktig inkomst, och förlust som uppkommit inte avdragbar utgift, med de undantag som gäller samfund och som framgår av 2 och 3 mom.

Om aktier eller andelar i det överlåtande samfundet har ingått i det övertagande samfundets omsättnings- eller investeringstillgångar, utgör det belopp skattepliktig inkomst för det övertagande samfundet med vilket skillnaden mellan det överlåtande samfundets tillgångar och skulder överstiger den vid beskattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften för det överlåtande samfundets aktier eller andelar. Vid beräkningen av tillgångarna används såsom värde på tillgångarna den vid beskattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften. Har en större vinstutdelning än normalt företagits i syfte att minska beloppet av de tillgångar som överförs, eller har ett koncernbidrag enligt lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/86) betalts eller har andra dylika åtgärder vidtagits, skall nämnda poster, liksom också en sådan förlust för det överlåtande samfundet som det övertagande samfundet enligt 7 § lagen om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen har rätt att dra av från sina beskattningsbara inkomster, läggas till de överförda tillgångarna när den skattepliktiga inkomsten beräknas.

För det övertagande samfundet utgör den oavskrivna anskaffningsutgiften för aktier eller andelar i det överlåtande samfundet avdragbar utgift, till den del anskaffningsutgiften överstiger skillnaden mellan de tillgångar och skulder som vid fusionen överförs från det överlåtande samfundet. Vid beräkningen av tillgångarna används såsom värde på egendomen den vid beskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften, dock så att såsom värde på fastigheter och värdepapper som hör till anläggningstillgångarna används de sannolika överlåtelsepriserna. Har i syfte att minska de tillgångar som skall överföras en större vinstutdelning än normalt verkställts, har ett koncernbidrag enligt lagen om koncernbidrag vid beskattningen betalts eller har andra dylika åtgärder vidtagits, skall nämnda poster, liksom också en sådan förlust för det överlåtande samfundet som det övertagande samfundet enligt 7 § lagen om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen har rätt att dra av från sina beskattningsbara inkomster, läggas till de överlåtna tillgångarna när den avdragbara delen av anskaffningsutgiften bestäms. Den avdragbara delen av anskaffningsutgiften avskrivs i lika stora årliga poster under dess sannolika verkningstid, dock under högst 10 skatteår.

Det överlåtande samfundet eller den överlåtande sammanslutningen anses vid beskattningen inte bli upplöst. Det överlåtande samfundets eller den överlåtande sammanslutningens avdragbara utgifter, som inte har dragits av vid beskattningen, dras av från det övertagande samfundets eller den övertagande sammanslutningens inkomster som om de hade dragits av från det överlåtande samfundets eller den överlåtande sammanslutningens inkomster. Vid överlåtelsen av de tillgångar som övergår vid fusionen räknas de i 6 § 1 mom. 1 punkten nämnda ägotiderna från det överlåtande samfundets eller den överlåtande sammanslutningens fång.

De överlåtande och övertagande samfunden eller sammanslutningarna behandlas vid beskattningen separat till dess fusionen har trätt i kraft.

52 a §

När ett samfund överför en del av sin verksamhet till ett dottersamfund som avses i 3 § 1 eller 2 mom. lagen om koncernbidrag vid beskattningen och som har grundats för att fortsätta den överförda verksamheten, eller när två eller flera samfund grundar ett nytt samfund för att fortsätta verksamhet som överförs från dem, anses vid beskattningen av det samfund som överlåter tillgångarna såsom skattepliktigt överlåtelsepris på finansierings-, omsättnings- och investeringstillgångar, som har satts in som apportegendom i det övertagande samfundet eller som annars hör till den överförda verksamheten, den ursprungliga anskaffningsutgiften för egendomen eller ett lägre, sannolikt överlåtelsepris, och såsom överlåtelsepris på anläggningstillgångar den vid beskattningen oavskrivna delen av anskaffningsutgiften eller det apportvärde eller verkliga överlåtelsepris för egendomen som använts vid överlåtelsen och som är högre än de ovan angivna överlåtelsepriserna. Sätts omsättningstillgångar in såsom apportegendom, när ett samfund grundas, i det samfund som har grundats för att fortsätta överförd verksamhet och vars aktier det samfund som överlåter tillgångarna äger, betraktas dock såsom skattepliktigt överlåtelsepris på omsättningstillgångarna deras vid beskattningen icke avdragna anskaffningsutgift eller det högre värde som har använts vid apporten.

Såsom avdragbar utgift på grund av anskaffningen av de överförda tillgångarna betraktas vid beskattningen av det övertagande samfundet samma belopp som skall anses som överlåtelsepris för det samfund som överlåter egendomen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1990, med nedan angivna undantag.

Vid beskattningen för 1990 har den skattskyldige rätt att enligt 28 § 2 mom. såsom kostnad beakta ett lika stort belopp som under det föregående skatteåret. Kostnaden får dock inte överstiga de relativa maximibelopp som gällde vid beskattningen året innan.

Vid beskattningen för 1990 har den skattskyldige rätt att enligt 46 § 1 mom. såsom kostnad beakta ett lika stort belopp som under det föregående skatteåret. Kostnadens belopp får dock inte överstiga det relativa maximibelopp som gällde vid beskattningen året innan.

På överlåtelser av fastigheter och värdepapper samt andra överlåtelser som har skett före den 1 januari 1989 skall tillämpas de stadganden som gällde före nämnda dag.

Om överlåtaren vid försäljning och andra överlåtelser av fastigheter och värdepapper är en mottagare som avses i 6 § 1 mom. 1 b-punkten lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 december 1985 (1038/85), och han överlåter egendom som avses i lagrummet och som han har erhållit före den 1 januari 1989, innan fem år har förflutit från fånget, skall till det skattepliktiga överlåtelsepriset fogas skillnaden mellan det belopp som överlåtarens fångesman med stöd av nämnda lagrum inte hade behövt räkna som skattepliktig inkomst och den anskaffningsutgift som före överlåtelsen inte har avskrivts vid fångesmannens beskattning.

På samfundsfusioner för vilka anmälan om registrering av fusionsavtalet gjorts eller, om det inte har stadgats om registreringsskyldighet, tillstånd till fusion har sökts hos en domstol eller myndighet före den 1 januari 1989, skall de stadganden som gällde före den 1 januari 1989 tillämpas. Stadgandena tillämpas även vid beskattningen av ett samfund som upplöses, om anmälan om dess försättande i likvidation har inlämnats för registrering före den 1 januari 1989.

Har ett öppet bolag eller kommanditbolag upplösts och dess egendom före den 1 januari 1989 på det sätt som stadgas i 52 a § lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) överförts till ett aktiebolag som har bildats för att fortsätta verksamheten, skall de stadganden som gällde före den 1 januari 1989 tillämpas på ändringen av verksamhetsformen.

Regeringens proposition 25/89
Statsutsk. bet. 37/89
Stora utsk. bet. 96/89

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.