Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

654/1989

Given i Nådendal den 14 juli 1989

Lag om ändring av lagen om accis på livsmedelsprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 mom. och 9 § 1 mom. lagen den 7 december 1979 om accis på livsmedelsprodukter samt de punkter som gäller tulltariffpositionerna 20.04 och 20.05 i den till lagen anslutna accistabellen,

sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lag av den 20 december 1985 (1026/85), 9 § 1 mom. i lag av den 23 december 1982 (1015/82) och de nämnda punkterna i accistabellen i lag av den 10 juli 1987 (668/87), samt

fogas till lagen en ny 4 a § som följer:

4 a §

Finansministeriet fastställer en förteckning över råvaror och halvfabrikat eller motsvarande lantbruksprodukter som avses i denna lag, grunderna för beräkning av skillnaden mellan deras inhemska pris och världsmarknadspris samt de grunder som tillämpas vid fastställandet av de mängder råvaror, halvfabrikat eller motsvarande lantbruksprodukter som används för tillverkning av produkter som nämns i den till lagen anslutna accistabellen.

Som det inhemska priset på en råvara, ett halvfabrikat eller en motsvarande lantbruksprodukt anses det representativa pris som den inhemska livsmedelsindustrin betalar, och som världsmarknadspris ett sådant motsvarande representativt pris som normalt kan fås på den internationella marknaden eller något annat representativt internationellt pris.

Ett företag som säljer eller köper råvaror, halvfabrikat eller motsvarande lantbruksprodukter som avses i denna lag och en organisation som representerar ett sådant företag samt berörda inrättning skall i enlighet med vad finansministeriet föreskriver meddela de uppgifter om de inhemska priserna som behövs för beräkning av den prisskillnad som gäller råvaror, halvfabrikat eller motsvarande lantbruksprodukter.

5 §

Har skillnaden mellan det inhemska priset och världsmarknadspriset på råvarorna, halvfabrikaten eller motsvarande lantbruksprodukter som används vid tillverkningen av någon i accistabellen nämnd produkt under de två första månaderna och de tio första dagarna av den tredje månaden av ett som jämförelseperiod betraktat kalenderkvartal eller någon annan av finansministeriet fastställd jämförelseperiod av motsvarande längd på grund av förändrade priser eller prisgrunder för råvarorna, halvfabrikaten eller motsvarande lantbruksprodukter eller på grund av förändringar i de inbördes förhållandena mellan dem varit större eller mindre än den i accistabellen nämnda accisen, skall finansministeriet på framställning av tullstyrelsen i motsvarande mån ändra accisbeloppet räknat från ingången av den kalendermånad som följer på jämförelseperioden.


9 §

En inhemsk tillverkare får vid beskattningen såsom avdrag beakta skillnaden mellan det inhemska priset och världsmarknadspriset på en råvara, ett halvfabrikat eller en motsvarande lantbruksprodukt som han använt vid tillverkningen av accisbelagda livsmedelsprodukter. Finansministeriet fastställer prisskillnaden på framställning av tullstyrelsen.Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Regeringens proposition 24/89
Statsutsk. bet. 19/89
Stora utsk. bet. 63/89

Nådendal den 14 juli 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

ACCISTABELL

Tulltariffposition Varuslag Produktgrupp Accis på livsmedelsprodukter, mk/kg enligt nettovikt
ur 20.04 Andra köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta:
- grönsaksbiffar, innehållande minst 5 % mjölkfett 116. 3,85
- potatismosprodukter och andra produkter tillverkade av potatis i form av finmalet eller grovt mjöl, pulver eller flingor 117. 6,45
ur 20.05 Andra köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta:
- grönsaksbiffar, innehållande minst 5 % mjölkfett 118. 3,85
- potatismosprodukter och andra produkter tillverkade av potatis i form av finmalet eller grovt mjöl, pulver eller flingor 119. 6,45

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.