635/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Lag om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

Utländska försäkringsbolag har rätt att driva försäkringsrörelse i Finland i enlighet med denna lag. Lagen tillämpas inte på återförsäkringsrörelse.

Vad lagen stadgar om utländska försäkringsbolag gäller på motsvarande sätt andra med dem jämförbara utländska försäkringssammanslutningar.

2 §

Ett utländskt försäkringsbolag får inte utan koncession av statsrådet driva försäkringsrörelse i Finland.

För sin verksamhet i Finland skall bolaget här grunda en representation som leds av en generalagent som social- och hälsovårdsministeriet har godkänt. Om generalagenten är ett finskt försäkringsbolag, skall det kontor som bolaget har angett betraktas som representation.

3 §

Ett utländskt försäkringsbolag som har fått koncession i Finland får inte här idka annan näring än försäkringsrörelse. Ett bolag som driver liv- och pensionsförsäkringsrörelse får inte driva annan försäkringsrörelse än personförsäkring och återförsäkring av personförsäkring.

Ett utländskt försäkringsbolag som har fått koncession i Finland får inte utan social- och hälsovårdsministeriets tillstånd äga en större del av aktiekapitalet i ett finskt aktiebolag, som idkar annan näring än försäkringsrörelse, än ett belopp som motsvarar 20 procent av bolagets aktiekapital och av röstetalet för alla aktier, om bolagets verksamhet inte kan anses ansluta sig till försäkringsrörelsen och vara ändamålsenlig för denna eller bolaget inte utgör ett bostads- eller fastighetsföretag. Vad som ovan sägs om aktier och röstetal tillämpas även på motsvarande bestämmanderätt i andra finska företag. Har ett utländskt försäkringsbolag mer än hälften av det röstetal som aktierna medför i ett sådant finskt aktiebolag eller motsvarande bestämmanderätt i ett sådant annat finskt företag, som idkar annan näring än försäkringsrörelse, kallas nämnda aktiebolag eller företag i denna lag sidobolag.

När begränsningen enligt 2 mom. tillämpas på ett utländskt försäkringsbolag, beaktas även de aktier och den bestämmanderätt som innehas av bolagets sidobolag samt en pensionsstiftelse som grundats av bolaget och dess sidobolag. Hör ett utländskt försäkringsbolag till samma koncern som ett annat försäkringsbolag som har fått koncession i Finland, skall på motsvarande sätt beaktas de aktier och den bestämmanderätt som innehas av detta andra försäkringsbolag och dess sidobolag samt av en pensionsstiftelse som de har grundat.

4 §

På rättsförhållanden som hänför sig till ett utländskt försäkringsbolags verksamhet i Finland skall finsk lag tillämpas.

Bolaget är också skyldigt att svara inför finsk domstol och att rätta sig efter finska myndigheters beslut och föreskrifter.

Tillsynen över bolaget utövas i Finland av social- och hälsovårdsministeriet.

Koncession
5 §

Statsrådet beviljar på ansökan utländska försäkringsbolag koncession, om det bedöms att den planerade försäkringsrörelsen inte äventyrar en sund utveckling av försäkringsväsendet och om det inte heller finns något annat skäl som talar emot att koncession beviljas.

Koncessionen kan gälla högst en lika omfattande försäkringsrörelse som den som bolaget lagligen driver i sitt hemland. Koncessionen kan av särskilda skäl begränsas till en viss försäkringsform eller kundgrupp. Då saken prövas skall arten och omfattningen av den tilltänkta försäkringsrörelsen samt rörelsens inverkan på utvecklingen av försäkringsväsendet beaktas. Om rätten att bedriva lagstadgad försäkringsrörelse gäller vad som stadgas särskilt.

Koncession kan beviljas för en bestämd tid, dock högst 10 år, eller tills vidare. Statsrådet kan på ansökan förlänga en koncession som beviljats för viss tid, besluta att koncessionen skall gälla tills vidare eller utvidga eller på annat sätt ändra koncessionen så att den omfattar sådan försäkringsrörelse som inte nämns i den gällande koncessionen.

6 §

Ett utländskt försäkringsbolag skall till sin koncessionsansökan foga följande handlingar och utredningar:

1) sin bolagsordning eller sina stadgar,

2) ett intyg om att bolaget i sitt hemland driver sådan försäkringsrörelse som avses i ansökan och om hur länge bolaget har bedrivit den,

3) boksluten, styrelsens verksamhetsberättelser och revisorernas utlåtanden för de tre senaste räkenskapsperioderna,

4) ett besked av en myndighet i bolagets hemland som motsvarar försäkringsinspektionen om myndigheten under de tre senaste åren har tilldelat bolaget anmärkning med anledning av dess verksamhet och vad en eventuell anmärkning har inneburit,

5) en plan för verksamheten i Finland (verksamhetsplan),

6) en sådan ansökan om godkännande av en generalagent som nämns i 10 §,

7) en utredning om att de handlingar som inlämnas på bolagets vägnar är uppgjorda enligt lagarna i bolagets hemland och att de har utfärdats av en behörig person,

8) ett intyg om att en i 13 § nämnd säkerhet har ställts och

9) en ansökan om att de grunder som avses i 14 och 18 §§ skall fastställas.

Bolaget skall på uppmaning av social- och hälsovårdsministeriet sända in tilläggsutredningar. Ministeriet kan av särskilda skäl bevilja undantag från kraven enligt 1 mom.

Om ansökan avser förlängning av en koncession som har beviljats för viss tid, eller utvidgning eller annan ändring av koncessionen, skall till ansökan fogas de utredningar som ministeriet bestämmer.

7 §

Av ett utländskt försäkringsbolags verksamhetsplan skall framgå

1) vilka försäkringsformer verksamheten skall omfatta,

2) en utredning om de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren för försäkringar som erbjuds med standardvillkor och om premietabellerna för dem,

3) en kalkyl över resultatet under de tre första verksamhetsåren, av vilken skall framgå premieinkomsterna och skadekostnaderna, placeringsverksamhetens avkastning och kostnader, driftskostnaderna samt förändringar i premie- och ersättningsansvaret,

4) en kalkyl över anläggningskostnaderna och en utredning om att de behövliga medlen finns tillgängliga i Finland,

5) en utredning om hur återförsäkringen har ordnats samt

6) en utredning om hur verksamheten i övrigt har ordnats.

Generalagenten
8 §

Ett utländskt försäkringsbolags rörelse i Finland skall ledas och skötas av en generalagent som också representerar bolaget i alla de rättsförhållanden som hänför sig till rörelsen. Generalagenten har rätt att hos bolaget anställa ombud som behövs i verksamheten och som handlar under hans ledning och på hans ansvar.

9 §

Generalagenten skall vara bosatt i Finland. Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara generalagent. Generalagenten skall ha sådan förtrogenhet med försäkringsverksamhet som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet behövs för att sköta uppdraget.

Också ett finskt försäkringsbolag kan vara generalagent. I så fall svarar den verkställande direktören och styrelsemedlemmarna i det finska bolaget för att generalagentens skyldigheter fullgörs.

10 §

Social- och hälsovårdsministeriet godkänner på det utländska försäkringsbolagets ansökan den generalagent som bolaget har befullmäktigat. Till ansökan skall fogas generalagentens fullmakt och en utredning om att han uppfyller kraven enligt 9 §.

11 §

Ett utländskt försäkringsbolag har rätt att för sin generalagent befullmäktiga en ställföreträdare för att sköta generalagentens uppgifter när denne har förhinder. Vad denna lag stadgar om generalagenten skall på motsvarande sätt tillämpas på hans ställföreträdare.

12 §

Finns inte i Finland en sådan generalagent eller en sådan ställföreträdare för honom som uppfyller kraven enligt 9 §, skall social- och hälsovårdsministeriet för det utländska försäkringsbolaget interimistiskt förordna en generalagent för att sköta sysslan tills bolaget har befullmäktigat en ny generalagent som ministeriet har godkänt eller tills den ordinarie generalagentens förhinder har upphört. Till den interimistiskt förordnade generalagenten skall bolaget betala ett arvode som ministeriet har godkänt.

Kapital
13 §

Ett utländskt försäkringsbolag skall i en finsk bank som social- och hälsovårdsministeriet godkänner deponera en säkerhet på de villkor som ministeriet bestämmer. Medan verksamheten pågår skall säkerhetens belopp justeras enligt vad som stadgas i denna paragraf.

Säkerhetens värde skall uppgå till minst

1) 12 000 000 mark för liv- eller pensionsförsäkringsrörelse,

2) 12 000 000 mark för kredit-, ansvars- eller avbrottsförsäkringsrörelse,

3) 10 000 000 mark för brand- eller sjöförsäkringsrörelse och

4) 6 000 000 mark för annan försäkringsrörelse.

När bolaget har varit verksamt i Finland i tre år kan ministeriet på ansökan, med beaktande av rörelsens omfattning och art, godkänna en mindre säkerhet än den som anges i 2 mom. Värdet av säkerheten måste likväl vara minst hälften av det belopp som anges i lagrummet. Ministeriet kan återkalla eller ändra sitt godkännande.

Medan verksamheten pågår skall säkerhetens värde dock alltid utgöra minst 40 procent av den årliga premieinkomsten från bolagets direktförsäkringsrörelse i Finland.

Säkerheten skall bestå av sådana värdepapper eller förbindelser som ministeriet har godkänt som säkerhet. Bolaget kan enligt vad ministeriet bestämmer byta dem eller få dem tillbaka. Bolaget skall se till att säkerhetens värde inte underskrider de minimibelopp som nämns ovan.

De belopp som nämns i 2 mom. kan genom förordning ändras så att de motsvarar utvecklingen av den allmänna prisnivån.

14 §

Ett utländskt försäkringsbolag skall beräkna ansvarsskulden för sin direktförsäkringsrörelse i Finland. Ansvarsskulden består av premieansvaret och ersättningsansvaret, i enlighet med lagen om försäkringsbolag (1062/79).

När ansvarsskulden beräknas skall de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt iakttas.

15 §

Ansvarsskulden skall täckas och täckningen bokföras i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter. Den bokförda täckningen skall bestå av värdepapper eller förbindelser eller annan egendom som ministeriet godkänner. Med den bokförda täckningen jämställs

1) en finsk återförsäkrares ansvar för den ansvarsskuld som nämns i 14 §, om inte återförsäkraren har trätt i likvidation eller råkat i en sådan ställning som avses i 14 kap. 6 § lagen om försäkringsbolag,

2) en utländsk återförsäkrares ansvar, högst till det belopp som ministeriet har godkänt och

3) de delar av utestående premier som då premieansvaret beräknades antogs vara betalda.

Den egendom som utgör den bokförda täckningen skall förvaras i Finland enligt vad ministeriet närmare bestämmer.

16 §

De tillgångar som utgör säkerhet får användas endast för betalning av sådana på försäkringsavtal grundade skulder som hänför sig till bolagets direktförsäkringsrörelse i Finland.

Försäkringstagarna och andra som har fordringar på grund av försäkringsavtal har samma förmånsrätt till den egendom vilken utgör bokförd täckning som innehavaren av en handpant. Vad som stadgas här gäller inte återförsäkring.

En förmånsrätt enligt 2 mom. försämrar inte den rätt till intecknad egendom som en inteckningshavare har till egendomen.

Försäkringsverksamheten
17 §

Ett utländskt försäkringsbolag som statsrådet har beviljat koncession får inte inleda sin verksamhet i Finland förrän social- och hälsovårdsministeriet har godkänt en generalagent och fastställt de grunder som avses i 14 och 18 §§.

Generalagenten skall utan dröjsmål underrätta social- och hälsovårdsministeriet om att verksamheten har inletts och om representationens adress.

Har verksamheten inte inletts inom två år efter det koncessionen beviljades, kan statsrådet återkalla den.

18 §

På ett utländskt försäkringsbolag tillämpas vad lagen om försäkringsbolag stadgar om de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer, om inte något annat följer av denna lag.

19 §

För uppgörande av försäkringstekniska beräkningar och utredningar skall ett utländskt försäkringsbolag ha en försäkringsmatematiker som uppfyller behörighetsvillkoren enligt lagen om försäkringsbolag.

Social- och hälsovårdsministeriet skall utan dröjsmål underrättas, när en försäkringsmatematiker har anställts eller avgått.

20 §

Ett utländskt försäkringsbolag skall i sin försäkringsverksamhet i Finland iaktta god försäkringssed.

21 §

Ett utländskt försäkringsbolag skall i sin marknadsföring nämna sitt hemland och sin bolagsform.

Tillsynen över försäkringsbolagen
22 §

Ett utländskt försäkringsbolag skall enligt ett av social- och hälsovårdsministeriet fastställt formulär årligen utarbeta en berättelse över sin verksamhet och ställning i Finland samt enligt ministeriets föreskrifter en redogörelse för beräknandet av ansvarsskulden och, om det är fråga om ett liv- eller pensionsförsäkringsbolag, utföra en undersökning av försäkringsrörelsen. Till berättelsen skall fogas ett intyg om att säkerheten och täckningen motsvarar kraven i 13 och 15 §§. Generalagenten skall inom den tid som ministeriet bestämmer tillställa ministeriet de handlingar som avses här.

Ministeriet har utan hinder av vad som stadgas i någon annan lag rätt att meddela de föreskrifter om bolagets bokföring som försäkringsverksamhetens speciella karaktär kräver.

23 §

Generalagenten skall utan dröjsmål tillställa social- och hälsovårdsministeriet

1) meddelande om ändringar av bolagets namn, bolagsordning eller stadgar,

2) en kopia av bolagets bokslut för varje räkenskapsperiod,

3) meddelande om anmärkningar som bolaget har tilldelats av den myndighet i bolagets hemland som motsvarar försäkringsinspektionen,

4) de försäkringsvillkor och premietabeller som nämns i 7 § 2 punkten och ändringar i dem,

5) meddelande om väsentliga ändringar i de utredningar som avses i 7 § 5 och 6 punkten samt

6) meddelande om ändringar i fråga om representationens adress samt generalagentens namn, nationalitet och hemort.

Generalagenten skall också ge ministeriet annan information som behövs för tillsynen över bolaget och dess verksamhet i Finland.

24 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan vid vite ålägga generalagenten att tillställa ministeriet de handlingar, utredningar och uppgifter som avses i 17 § 2 mom. samt i 22 och 23 §§.

Vitet döms ut av länsstyrelsen i Nylands län.

25 §

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att granska ett utländskt försäkringsbolags och dess sidobolags rörelse och övriga verksamhet. För granskningen kan ministeriet förordna en särskild sakkunnig. Dennes arvode fastställs av ministeriet och betalas av bolagets medel på det sätt som ministeriet bestämmer.

Av särskilda skäl kan ministeriet omhänderta handlingar som skall granskas. Bolaget skall på begäran gratis få kopior av dem.

26 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan tilldela ett utländskt försäkringsbolag anmärkning, uppmana bolaget att inom en viss tid rätta till ett sakförhållande eller förbjuda bolaget att fortsätta med ett förfarande som ministeriet anser vara felaktigt,

1) om bolaget inte följer lag, koncessionen, bolagsordningen eller stadgarna, de grunder som har fastställts för försäkring eller stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av denna lag,

2) om den säkerhet som bolaget har ställt eller täckningen eller någon annan grund för bolagets verksamhet inte längre stämmer överens med denna lag eller

3) om det har yppats missbruk i bolagets verksamhet.

Rättar sig bolaget inte efter en uppmaning eller ett förbud som avses ovan, kan ministeriet förbjuda bolaget att bevilja nya försäkringar tills saken har rättats till. Statsrådet kan också begränsa eller återkalla bolagets koncession.

Bedriver bolaget försäkringsrörelse i avsevärt mindre omfattning än koncessionen medger eller har väsentliga förändringar skett i de förhållanden som rådde när koncessionen beviljades, kan statsrådet begränsa eller återkalla bolagets koncession.

Ministeriet kan till en uppmaning eller ett förbud som avses i 1 mom. foga vite. Vitet döms ut av länsstyrelsen i Nylands län.

27 §

Har ett utländskt försäkringsbolag inte rättat sig efter en sådan uppmaning att komplettera sin säkerhet eller täckning som social- och hälsovårdsministeriet har givit med stöd av denna lag, kan ministeriet av bolagets egendom i Finland omhänderta en andel som motsvarar det bristande beloppet. Ministeriet kan också förbjuda bolaget att överlåta eller pantsätta egendom som bolaget besitter i Finland.

28 §

Om utländska försäkringsbolags skyldighet att betala avgift för att täcka kostnaderna för tillsynen över försäkringsanstalterna stadgas särskilt.

Avslutande av verksamheten
29 §

Ämnar ett utländskt försäkringsbolag upphöra med sin försäkringsrörelse i Finland, skall det ansöka om att statsrådet återkallar koncessionen.

30 §

Har ett utländskt försäkringsbolags koncession återkallats eller annars upphört, skall bolaget utan dröjsmål sätta en likvidator i generalagentens ställe för att sköta likvidationen av bolagets försäkringsrörelse här. Social- och hälsovårdsministeriet har dessutom rätt att förordna en likvidator. Ministeriet får också förordna en likvidator interimistiskt tills bolaget har tillsatt en likvidator.

Om likvidatorer och interimistiskt förordnade likvidatorer gäller i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om generalagenter och interimistiskt förordnade generalagenter.

Har likvidatorerna inte inom två år efter det koncessionen upphörde fått till stånd ett avtal om överlåtelse enligt 35 § av bolagets försäkringsbestånd eller har försäkringsrörelsen annars inte likviderats inom denna tid, kan ministeriet bestämma vid vilken tidpunkt bolagets försäkringar skall upphöra att vara i kraft. I övrigt gäller i tillämpliga delar 15 kap. 14 § lagen om försäkringsbolag.

31 §

Efter fullgjort uppdrag skall likvidatorerna utan dröjsmål utarbeta en berättelse över likvidationen och sända den till social- och hälsovårdsministeriet.

När bolaget visar att det har uppfyllt sina förpliktelser enligt 16 § eller annars lagligen har befriats från dem, har det rätt att få tillbaka de tillgångar som nämns i 13 §.

32 §

Ett utländskt försäkringsbolags egendom kan överlämnas till konkurs i Finland genom beslut av generalagenten eller, när bolagets koncession har återkallats eller annars upphört, av likvidatorerna.

Under konkursen representeras bolaget såsom konkursgäldenär av generalagenten eller av de likvidatorer som har tillsatts före konkursens början. Under konkursen kan likväl godkännas en ny generalagent eller nya likvidatorer.

När bolagets egendom har överlämnats till konkurs skall domstolen utan dröjsmål underrätta social- och hälsovårdsministeriet om detta och om inställelsedagen. Domstolen skall likaså, om ministeriet gör framställning därom, till god man och syssloman förordna en av ministeriet föreslagen person utöver de valda.

33 §

Vad 16 § stadgar om användning av tillgångar som utgör säkerhet och om förmånsrätt till egendom som utgör bokförd täckning skall iakttas även om det utländska försäkringsbolagets egendom har överlämnats till konkurs. Social- och hälsovårdsministeriet skall dock bestämma att den egendom som utgör säkerhet och bokförd täckning för ansvarsskulden skall avskiljas till ett särskilt administrationsbo. Till boet skall också utan dröjsmål överföras så mycket av bolagets övriga egendom att administrationsboets egendom motsvarar den ansvarsskuld som avses i 14 § samt de beräknade likvidationskostnaderna.

Ministeriet skall samtidigt utse en eller flera förrättningsmän att förvalta administrationsboet. Av boets medel skall till förrättningsmännen betalas ett arvode som ministeriet har godkänt. Om förrättningsmännen gäller i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om likvidatorer.

När likvidationen av administrationsboet har slutförts skall den återstående egendomen överlåtas till konkursboet.

34 §

Ett utländskt försäkringsbolag vars koncession har återkallats eller annars upphört eller vars egendom har överlämnats till konkurs får inte bevilja nya försäkringar här.

35 §

Ett utländskt försäkringsbolag (överlåtande bolag) kan med social- och hälsovårdsministeriets samtycke helt eller delvis överlåta det försäkringsbestånd som hänför sig till bolagets försäkringsrörelse i Finland till ett finskt försäkringsbolag eller till ett utländskt försäkringsbolag (övertagande bolag) som har koncession att driva sådan försäkringsrörelse i Finland.

Vad 16 kap. 3 och 5 §§ lagen om försäkringsbolag stadgar om överlåtelse av försäkringsbeståndet gäller i tillämpliga delar sådan total eller partiell överlåtelse av försäkringsbeståndet som avses i 1 mom. Det överlåtande bolaget skall dock inte förpliktas att underrätta delägarna i bolaget om kungörelsen på det sätt som sägs i 16 kap. 3 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag. Vad 16 kap. 5 § 2 mom. i nämnda lag stadgar om det överlåtande bolagets hemort skall tillämpas på den ort där bolaget har sin representation.

Om det övertagande bolaget är ett finskt försäkringsbolag, gäller om detta dessutom i tillämpliga delar 16 kap. 1 § lagen om försäkringsbolag.

De handlingar som gäller total eller partiell överlåtelse av försäkringsbeståndet skall hållas tillgängliga i ministeriet till utgången av den tid som nämns i 16 kap. 3 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

Särskilda stadganden
36 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall på utländska försäkringsbolags bekostnad i Officiella tidningen publicera en kungörelse om

1) att koncession har beviljats, utvidgats eller ändrats på något annat sätt samt om att koncessionen upphört,

2) att en generalagent, likvidator eller förrättningsman har godkänts eller utsetts,

3) förbud mot att bevilja nya försäkringar och

4) förbud mot att överlåta eller pantsätta egendom som bolaget besitter i Finland.

37 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall föra ett register över utländska försäkringsbolag som har fått koncession här. För varje sådant bolag antecknas i registret

1) bolagets namn och hemland,

2) generalagentens fullständiga namn, nationalitet och hemort,

3) representationens adress,

4) datum för koncessionen och koncessionens giltighetstid,

5) den försäkringsrörelse som koncessionen omfattar samt

6) återkallande och begränsning av koncessionen, med uppgift om orsaken och tidpunkten.

Var och en har rätt att få uppgifter om registeranteckningarna och de handlingar som hänför sig till dem.

38 §

Har en handling eller utredning som enligt denna lag skall lämnas till statsrådet eller social- och hälsovårdsministeriet avfattats på något annat språk än finska eller svenska, skall den på yrkande av ministeriet åtföljas av en laggill översättning till finska.

39 §

Om offentlighet i fråga om ovan i denna lag nämnda handlingar som en myndighet innehar gäller vad som stadgas om allmänna handlingars offentlighet. Utan hinder av vad som stadgas om hemlighållande av handlingar kan social- och hälsovårdsministeriet publicera statistik som på enhetliga grunder har uppgjorts över alla i Finland etablerade utländska försäkringsbolags verksamhet, ställning och utveckling.

40 §

Ett utländskt försäkringsbolags generalagent är skyldig att ersätta den skada som han i sitt uppdrag uppsåtligen eller genom oaktsamhet har vållat bolaget. Detsamma gäller skada som han genom att bryta mot denna lag, bolagsordningen eller stadgarna eller de grunder som har fastställts för försäkringarna har orsakat försäkringstagare, försäkrade eller andra.

Om jämkning av skadestånd och om fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/74). Skadeståndet kan dock jämkas endast om skadevållaren kan tillräknas lindrig oaktsamhet.

Talan för bolagets räkning som inte grundas på en straffbar gärning kan ej väckas sedan tre år har förflutit från utgången av det kalenderår under vilket det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs som talan avser.

41 §

Utan hinder av vad som stadgas i någon annan lag kan ett tvistemål som gäller ett utländskt försäkringsbolags försäkringsrörelse i Finland och där bolaget är svarande behandlas vid domstolen på den ort där bolaget har sin representation. Om bolaget inte har någon representation i Finland, kan tvistemålet behandlas vid Helsingfors rådstuvurätt.

En stämning anses ha tillställts bolaget när den har delgivits generalagenten. Är ett finskt försäkringsbolag generalagent, anses stämningen på motsvarande sätt ha blivit överlämnad när den har delgivits det finska försäkringsbolagets verkställande direktör eller någon av medlemmarna i dess styrelse.

42 §

Har social- och hälsovårdsministeriet skäl att anta att någon för ett utländskt försäkringsbolags räkning i Finland bedriver verksamhet som enligt denna lag förutsätter koncession, skall ministeriet skaffa utredning om saken och vid behov uppmana den som saken gäller att inom en bestämd tid ansöka om koncession, att ändra sin verksamhet enligt ministeriets anvisningar eller att upphöra med verksamheten.

43 §

Den som

1) för ett utländskt försäkringsbolags räkning bedriver försäkringsrörelse i Finland utan koncession eller i strid med 3 § 1 mom. eller

2) i strid med 34 § eller ett förbud som social- och hälsovårdsministeriet meddelat enligt 26 § 2 mom. beviljar nya försäkringar,

skall dömas enligt vad lagen om försäkringsbolag stadgar om olovligt bedrivande av försäkringsrörelse.

Allmän åklagare skall innan han väcker åtal för olovligt bedrivande av försäkringsrörelse inhämta utlåtande av social- och hälsovårdsministeriet. När domstolen behandlar brottmålet skall den bereda ministeriet tillfälle att bli hört.

44 §

Den som

1) ger social- och hälsovårdsministeriet oriktiga upplysningar i en handling som skall lämnas in enligt denna lag,

2) bryter mot denna lag vid uppgörande av likvidationsberättelse eller

3) i strid med förbud som ministeriet har meddelat enligt 27 § överlåter eller pantsätter egendom som bolaget besitter i Finland,

skall dömas enligt vad lagen om försäkringsbolag stadgar om försäkringsbolagsbrott.

45 §

Den som i fall som avses i 3 § 2 mom. underlåter att ansöka om social- och hälsovårdsministeriets tillstånd skall dömas enligt vad lagen om försäkringsbolag stadgar om försäkringsbolagsförseelse.

46 §

Den som olovligen röjer vad han vid fullgörande av uppgifter som nämns i denna lag har fått veta om ett utländskt försäkringsbolags eller någon annans ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet eller om någons hälsotillstånd, skall dömas enligt vad lagen om försäkringsbolag stadgar om olovligt yppande av försäkringshemlighet.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott som avses i 1 mom., om inte målsäganden har anmält brottet till åtal.

47 §

Ändring i beslut eller förordnande som statsrådet eller social- och hälsovårdsministeriet har givit med stöd av denna lag får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Ett beslut eller förordnande som statsrådet eller social- och hälsovårdsministeriet har givit med stöd av 17 § 3 mom., 23 eller 25 §, 26 § 1-3 mom. eller 27 § kan verkställas trots besvär.

48 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden
49 §

Denna lag, nedan den nya lagen, träder i kraft den 1 oktober 1989. Genom den upphävs lagen den 27 maj 1933 om utländsk försäkringsanstalts rätt att driva försäkringsrörelse i Finland (175/33), nedan den gamla lagen, jämte ändringar. På ett utländskt försäkringsbolag som innan den nya lagen trätt i kraft har beviljats tillstånd att driva försäkringsrörelse i Finland tillämpas efter nämnda tidpunkt den nya lagen, om inte något annat följer av vad som stadgas nedan.

Ett bolag som är verksamt när den nya lagen träder i kraft har rätt att driva försäkringsrörelse i Finland med stöd av tillstånd som det har beviljats enligt den gamla lagen. Om det uppkommer oenighet om tillståndets innebörd, avgörs saken av statsrådet.

En koncessionsansökan som är anhängig när den nya lagen träder i kraft skall kompletteras i enlighet med 6 §.

50 §

När den nya lagen har trätt i kraft skall ett utländskt försäkringsbolag som är verksamt i Finland

1) utan dröjsmål meddela social- och hälsovårdsministeriet adressen för sin representation och lämna ministeriet de försäkringsvillkor och premietabeller som avses i 7 § 2 punkten,

2) inom ett år efter att den nya lagen har trätt i kraft ställa sådan säkerhet som anges i 13 §, hos ministeriet ansöka om fastställelse av de grunder som avses i 14 och 18 §§ samt anställa en sådan försäkringsmatematiker som avses i 19 §, och

3) senast med den berättelse som skall uppgöras för kalenderåret efter det då den nya lagen trätt i kraft lämna ministeriet ett intyg om att täckningen för ansvarsskulden motsvarar kraven enligt 15 §.

Utan hinder av 3 § 2 och 3 mom. får ett bolag även i fortsättningen äga de aktier eller andelar som det lagenligt fick äga medan den gamla lagen var i kraft. Om de aktier eller andelar som bolaget äger eller den bestämmanderätt som avses i den nya lagen, när lagen träder i kraft, överskrider den övre gräns som stadgas i den nya lagen, får bolagets relativa andel av aktierna, andelarna eller bestämmanderätten i det företag som skall ägas inte stiga över den nivå som gäller vid ikraftträdandet. Har bolagets andel sedan den nya lagen trätt i kraft sjunkit, men överskrider den fortfarande den övre gräns som stadgas i lagen, får bolagets relativa ägoandel inte senare stiga över den sålunda sänkta nivån. Ministeriet kan på ansökan medge undantag från detta moment.

Tills bolaget har ställt sådan säkerhet som anges i 13 § anses det belopp utgöra säkerhet som bolaget enligt den gamla lagen har deponerat i Finlands Bank.

På berättelsen för det räkenskapsår som börjat innan den nya lagen har trätt i kraft får den gamla lagen tillämpas.

Regeringens proposition 231/88
Andra lagutsk. bet. 5/89
Stora utsk. bet. 54/89

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.