631/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Lag om ändring av 3 § arbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 1 och 2 mom. arbetstidslagen av den 2 augusti 1946 (604/46),

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lag av den 11 februari 1955 (89/55) och 3 § 2 mom. i lag av den 29 december 1988 (1351/88), som följer:

3 §

Denna lag skall inte tillämpas på arbete som utförs av ett företags verkställande direktör eller av en person i ledande ställning som direkt underställd verkställande direktören deltar i ledningen av företaget, rörelsen eller inrättningen.

Lagen skall, frånsett 10 och 13 §§, tillämpas på en arbetstagare i ledande ställning som inte avses i 1 mom. och på en arbetstagare vars huvudsakliga uppgift är att direkt leda eller övervaka arbete och som inte alls eller endast tillfälligt deltar i arbete som utförs av de arbetstagare som står under hans ledning eller uppsikt.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1989.

Regeringens proposition 45/89
Socialutsk. bet. 11/89
Stora utsk. bet. 68/89

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.