626/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Förordning om auktoriserade translatorer

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 23 december 1988 om auktoriserade translatorer (1148/88):

Translatorsexamensnämnden
1 §

Undervisningsministeriet förordnar ordföranden, vice ordföranden och sju andra medlemmar i translatorsexamensnämnden. För var och och en av dem förordnas en personlig suppleant.

I nämnden skall sakkunskap i finska, svenska, engelska, franska, ryska, spanska och tyska språken samt i översättningsfrågor vara representerad. En av medlemmarna i nämnden och hans personliga suppleant skall ha avlagt juris kandidatexamen.

De medlemmar i nämnden som representerar de språk som nämns i 2 mom. skall vara högskolelärare i respektive språk, yrkesverksamma translatorer eller andra för uppgiften lämpliga personer som behärskar språket. Varje suppleant skall ha nämnda behörighet i samma språk som den vars suppleant han är.

Nämndens mandattid är högst fem år.

2 §

Undervisningsministeriet förordnar ett behövligt antal permanenta adjungerade medlemmar i nämnden i den ordning som stadgas nedan. De permanenta adjungerade medlemmarna förordnas för nämndens mandattid.

Undervisningsministeriet förordnar vid behov, på framställning av nämnden, en adjungerad medlem som avses i 9 § 3 mom. lagen om auktoriserade translatorer (1148/88).

Nämnden kan vid behov för någon viss uppgift anta tillfälliga adjungerade medlemmar.

Nämnden kan anlita sakkunniga för utarbetande och bedömning av prov.

3 §

Permanenta adjungerade medlemmar skall förordnas för sådana språk som inte nämns i 1 § men i vilka examina avläggs ofta. En permanent adjungerad medlem skall dock alltid förordnas för samiska.

Skall examen anordnas i ett språk som inte är representerat i nämnden och för vilket inte heller någon permanent adjungerad medlem har förordnats, antar nämnden för denna examen en tillfällig adjungerad medlem.

Om adjungerade medlemmars behörighet gäller vad 1 § 3 mom. stadgar om medlemmars behörighet.

4 §

Då nämndens medlemmar och permanenta adjungerade medlemmar förordnas samt då tillfälliga adjungerade medlemmar antas, skall särskilt beaktas den sakkunskap som har förvärvats inom översättningsområdet.

Den som har fyllt 70 år får inte förordnas till medlem i nämnden. Utan särskilda skäl får ingen förordnas till medlem för en mandattid under vilken han fyller 70 år.

Examina för auktoriserade translatorer
5 §

Examina anordnas minst en gång om året vid de tidpunkter som translatorsexamensnämnden fastställer. Examina skall ordnas i olika delar av landet på de orter som nämnden bestämmer.

6 §

Examen avläggs i form av översättning från ett språk till ett annat. Det ena av dessa språk skall vara finska, svenska eller samiska.

Examen omfattar två uppgifter. Den ena skall utvisa allmänspråklig förmåga, och den andra språkkunskap på ett ämnesområde som examinanden själv har valt. Nämnden beslutar om de ämnesområden mellan vilka val kan ske.

7 §

Examen godkänns av examensnämnden. Godkännande förutsätter att båda uppgifterna har fullgjorts på ett sätt som kan godkännas vid samma provtillfälle. Översättningarna skall vara språkligt korrekta och till sitt innehåll noggrant motsvara den text som skall översättas.

Proven granskas och bedöms preliminärt av minst två personer. Dessa skall vara medlemmar eller adjungerade medlemmar i nämnden eller sakkunniga.

8 §

Närmare föreskrifter om hur prov skall anordnas och om de allmänna bedömningsgrunder som skall iakttas meddelar undervisningsministeriet genom beslut.

Genom undervisningsministeriets beslut kan även bestämmas att nämnden får begränsa rätten att delta i examen för den som i tidigare examina har underkänts minst två gånger i följd.

Auktorisation av translatorer
9 §

Om rätt att vara verksam som auktoriserad translator skall ansökas skriftligen hos translatorsexamensnämnden. Ansökan skall göras på en blankett för vilken nämnden har fastställt formuläret.

Till ansökan skall fogas en translatorsförsäkran som sökanden egenhändigt har undertecknat samt ämbetsbevis.

Till den som godkänts i examen, skall nämnden under uppgiven adress, sända behövliga blanketter samt anvisningar om hur han skall förfara för att få rätt att vara verksam som auktoriserad translator.

10 §

Translatorsförsäkran skall avges enligt följande formulär:

"Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete att jag i min verksamhet som auktoriserad translator samvetsgrant och efter bästa förmåga skall utföra mig anförtrodda uppdrag och inte till egen fördel utnyttja eller olovligen yppa vad jag får vetskap om i denna verksamhet."

11 §

Den i 4 § 2 mom. lagen om auktoriserade translatorer nämnda tidsbestämda rätten att vara verksam som auktoriserad translator beviljas så att den upphör vid utgången av ett kalenderår.

En auktoriserad translator skall för den rätt som avses i 1 mom. avlägga examen under det sista kalenderår då hans rätt att vara verksam som auktoriserad translator är i kraft.

12 §

Examensnämnden för en förteckning över de auktoriserade translatorerna, i vilken införs varje translators namn och personbeteckning, hans adress, uppgifter om intyg som givits honom enligt 3 § 2 mom. lagen om auktoriserade translatorer samt andra behövliga uppgifter.

13 §

Om en auktoriserad translator flyttar till annan ort eller upphör med sin verksamhet, skall han inom en månad meddela examensnämnden detta.

14 §

Återkallar examensnämnden någons rätt att vara verksam som auktoriserad translator, skall nämnden kungöra detta i den officiella tidningen.

Handläggning av ärenden i examensnämnden
15 §

Om handläggningen av ärenden i translatorsexamensnämnden gäller lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

16 §

Examensnämnden sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden.

Nämnden är beslutför då mötets ordförande och minst fem andra medlemmar är närvarande.

När en examen för auktoriserade translatorer godkänns skall den medlem, suppleant eller adjungerade medlem som företräder respektive språk vara närvarande. Härvid deltar en adjungerad medlem även i beslutsfattandet.

17 §

I examensnämnden avgörs ärendena genom majoritetsbeslut. Faller rösterna lika, fattas beslutet enligt den åsikt som mötets ordförande har understött.

18 §

Rättelseyrkande som avses i 9 § 3 mom. lagen om auktoriserade translatorer skall tillställas examensnämnden inom trettio dagar från den dag då den som blivit underkänd i examen fick del av beslutet. I beslutet skall anges hur rättelse kan sökas.

Om sökande av ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande gäller 9 § 1 och 2 mom. lagen om auktoriserade translatorer.

Särskilda stadganden
19 §

Translatorsexamensnämnden arbetar i anslutning till forskningscentralen för de inhemska språken.

Sekreterare i nämnden är en tjänsteman vid forskningscentralen som denna har förordnat.

20 §

Följande beslut av examensnämnden delges i enlighet med lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66)

1) beslut om att en examen för auktoriserade translatorer har godkänts eller underkänts,

2) beslut med anledning av rättelseyrkande som avses i 9 § 3 mom. lagen om auktoriserade translatorer,

3) beslut som gäller rätten att vara verksam som auktoriserad translator och

4) beslut enligt vilket någon har fråntagits rätten att vara verksam som auktoriserad translator.

21 §

Har någon dömts till straff med stöd av 10 § lagen om auktoriserade translatorer eller har en auktoriserad eller edsvuren translator dömts till straff för ett brott som han begått i sin verksamhet som translator, skall domstolen underrätta examensnämnden om sitt utslag.

22 §

Beträffande mötesarvoden samt resekostnadsersättning och dagtraktamente för examensnämndens ordförande samt dess övriga medlemmar, adjungerade medlemmar, sakkunniga och sekreterare gäller vad som föreskrivs om statens kommittéer.

Till nämndens ordförande kan utöver mötesarvode betalas ett månatligt arvode vars storlek fastställs av undervisningsministeriet.

23 §

För utarbetande av examensuppgifter för examina för auktoriserade translatorer samt för preliminär granskning och bedömning av prov betalas ett arvode vars storlek fastställs av undervisningsministeriet.

Ikraftträdande
24 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989.

Examensnämnden skall i den officiella tidningen och de största rikstidningarna informera om de rättigheter som edsvurna translatorer har enligt 13 § lagen om auktoriserade translatorer.

När denna förordning har trätt i kraft skall justitieministeriet till examensnämnden överlämna det kartotek som avses i 12 § 1 mom. förordningen om edsvurna translatorer (510/67).

25 §

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Den examensnämnd vars medlemmar förordnas för en mandattid som börjar den 1 augusti 1989 kan innan mandattiden begynner fatta beslut och göra framställningar samt utföra sådana uppgifter som hör till nämnden. Arvoden och ersättningar som avses i 22 § kan betalas även före mandatens början.

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.