624/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Förordning om skolan Anna Tapion koulu

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 23 december 1988 om skolan Anna Tapion koulu (1197/88):

1 §

Skolan Anna Tapion koulu skall ha ett reglemente och en läroplan som länsstyrelsen fastställer.

Skolan skall årligen tillställa länsstyrelsen sin arbetsplan.

2 §

I reglementet skall ingå bestämmelser om skolans förläggningsort samt om direktionens, lärarkårens och elevkårens åligganden, om anställning av rektor, lärare och övrig personal samt om deras rättigheter och åligganden ävensom om disciplinära åtgärder mot dem, grunderna för intagning av elever och hur med skolans egendom skall förfaras om skolans verksamhet upphör. I reglementet skall dessutom ingå bestämmelser om sådana ärenden som på grund av sin natur hör till reglementet eller som länsstyrelsen i övrigt anser vara nödvändiga.

3 §

Anser länsstyrelsen att den inte kan fastställa skolans reglemente eller läroplan, skall den återsända reglementet eller läroplanen jämte nödvändiga direktiv för ny behandling.

Anser länsstyrelsen att gällande reglemente eller läroplan inte är laglig eller ändamålsenlig, skall den kräva ändring däri.

4 §

Angående skolans direktion, lärarkår och elevkår gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om skolor som ersätter grundskolan.

5 §

Angående behörighetsvillkoren för rektor och lärare gäller vad som stadgas eller bestäms om behörighetsvillkoren för lärare i grundskolans högstadium och för lärare inom yrkesutbildningen. Angående behörighetsvillkoren för elevhemsföreståndare gäller vad som stadgas om behörighetsvillkoren för grundskolans elevhemsföreståndare.

Om inom den undervisning i ett ämne i vilket inte undervisas i grundskolan eller inom yrkesutbildningen, kan undervisningsministeriet av särskilda skäl fastställa behörighetsvillkoren för läraren i detta ämne.

6 §

Direktionen väljer biträdande rektor bland skolans ordinarie lärare för tre år i sänder.

7 §

Direktionen intar eleverna, om inte annat bestäms i reglementet.

8 §

Elevernas skolarbete inleds i augusti och avslutas senast den 20 juni. Skolstyrelsen kan av särskilda skäl bevilja skolan tillstånd att avvika från antalet arbetsdagar för eleverna. Läsåret kan dessutom innefatta en högst fyra veckor lång sommararbetsperiod. Direktionen fastställer begynnelse- och avslutningsdagen för skolarbetet samt lovdagarna.

9 §

I arbetsveckan för en elev får ingå högst 35 timmar i obligatoriska ämnen. Dessutom kan eleven delta i frivilliga ämnen och stödundervisning.

10 §

För undervisning i de läroämnen som har fastställts i läroplanen och för elevhandledning i klass samt för stödundervisning får under skolans arbetsveckor användas högst 35 timmar per vecka för varje årskurs samt högst två timmar per vecka för varje elev. Finns i en årskurs endast en basgrupp, får dock sammanlagt 65 timmar per vecka användas för årskursen.

11 §

Eleverna får bo i skolans elevhem även under veckosluten.

Elevhemmets ordningsregler fastställs av direktionen sedan den har hört elevkåren och lärarkåren. I ordningsreglerna skall skolans övergripande mål beaktas.

12 §

I elevhemmet finns så många elevhemsföreståndare och övervakare som det bestäms i reglementet. Deras sammanlagda antal får högst uppgå till antalet elevhemsföreståndare i grundskolan.

13 §

Till driftskostnader som berättigar till statsunderstöd hänförs följande faktiska kostnader:

1) kostnader för avlöning av rektor och lärare, socialskyddsavgifter och vid behov pensionsförsäkringsavgifter för dessa,

2) kostnader för grundskolans läroböcker, övriga skoltillbehör och nödvändigt arbetsmaterial samt för skolresor, för elevhemmet och för avlöning av elevhemsföreståndare och övervakare samt socialskyddsavgifter för dessa,

3) kostnader för elevernas skolmåltider samt för skötsel och underhåll av skolfastigheten, samt

4) övriga av skolstyrelsen och yrkesutbildningsstyrelsen godkända behövliga och skäliga kostnader till vilka dock inte hänförs kostnader för uppförande av byggnad, grundförbättring eller till dessa hörande inredning till den del kostnaderna överstiger av undervisningsministeriet fastställt belopp.

14 §

Skolstyrelsen och yrkesutbildningsstyrelsen beviljar skolan i 13 § avsett statsunderstöd. För ovan i 13 § 1 och 3 punkten samt vid behov i 4 punkten avsedda kostnader beviljar skolstyrelsen och yrkesutbildningsstyrelsen statsunderstöd i förhållande till den grundskolundervisning och grundläggande yrkesutbildning som på basis av läroplanen meddelas i skolan. Yrkesutbildningsstyrelsen beviljar dock statsunderstödet för kostnader för skötsel och underhåll av byggnader som enbart eller huvudsakligen används för den grundläggande yrkesutbildningen samt för de pensionsförsäkringsavgifter som nämns i 13 § 1 punkten.

Till de övriga kostnader som avses i 13 § 4 punkten hänförs i enlighet med vad yrkesutbildningsstyrelsen bestämmer även kostnader som förorsakas av att eleverna deltar i undervisningen i boskapsskötsel och trädgårdsskötsel.

15 §

Förskott på den ersättning som elevens hemkommun betalar, vilket baserar sig på förskott på statsbidrag från skolstyrelsen och yrkesutbildningsstyrelsen, betalas i två poster enligt förhållande som råder den 20 januari och den 20 september. Den första posten betalas i februari och den andra i oktober.

16 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.