621/1989

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 1989

Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

ändrat § 9 i kapitel 3, § 7 i kapitel 6, § 3, 8 a, 10 och 11 i kapitel 7 och § 1 i kapitel 8 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), av dessa § 7 i kapitel 6 sådan den lyder i Finlands Banks beslut av den 13 maj 1987 (513/87), § 10 och 11 i kapitel 7 sådana de lyder i Finlands Banks beslut av den 21 juni 1988 (620/88) och § 9 i kapitel 3, § 3 och 8 a i kapitel 7 och § 1 i kapitel 8 sådana de lyder i Finlands Banks beslut av den 18 november 1988 (996/88), samt

fogat en ny § 7 a till kapitel 7 och ett nytt moment 3 till § 2 i kapitel 8 som följer:

Kapitel 3

Hemtagning av valuta

9 §

Hemtagningsskyldigheten gäller inte avkastningen eller försäljningsinkomsten i utlandet av en valutainlännings utländska investeringar nämnda i § 3 och 8 a av kapitel 7 eller banktillgodohavanden nämnda i § 1 och 2 av kapitel 8, ej heller betalningsmedel motsvarande högst 10 000 finska mark som en valutainlänning har i Finland.

Kapitel 6

Krediter och säkerheter

7 §

Företag som bedriver affärsverksamhet får bevilja valutautlänningar krediter på över ett år. Om kreditgivaren är ett företag inom finansierings- eller försäkringssektorn, som Finlands Bank särskilt definierat, krävs Finlands Banks specialtillstånd för kreditgivningen.

I Finland bosatta fysiska personer får bevilja en valutautlänning en kredit, om krediten är avsedd för köp av en bostad i Finland för valutautlänningens eget bruk. En valutautlänning får beviljas en kredit för annat ändamål i Finland endast om lånebeloppet är högst 100 000 finska mark.

Att bevilja en utomlands bosatt nära släkting en kredit och att uppta en kredit från en utomlands bosatt nära släkting är tillåtet oberoende av användningssyfte, om lånebeloppet är högst 100 000 finska mark.

Kapitel 7

Portföljinvesteringar

3 §

En valutainlänning får investera i utländska värdepapper, i försäkringar som innehåller en sparandel och i varor som blir kvar i utlandet samt göra depositioner i utländska penninginrättningar i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser. För en investering i ett land som Finland har betalningsavtal med krävs dock Finlands Banks specialtillstånd.

7 a §

En valutainlänning får teckna värdepapper som en valutautlänning emitterat i Finland i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

8 a §

En valutainlänning får förvärva bostadslägenheter, delårsandelar i bostäder, bostadsfastigheter eller andra fastigheter i utlandet i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

10 §

Utländska värdepapper, varor som blir kvar i utlandet samt bostadslägenheter, andelar som berättigar köparen att disponera en bostad under en del av året och fastigheter i utlandet nämnda i detta kapitel får säljas till en valutautlänning, om de förvärvats i enlighet med valutabestämmelserna eller med Finlands Banks specialtillstånd.

11 §

En valutainlänning får i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser till en annan valutainlänning sälja i detta kapitel nämnda utländska värdepapper, varor som blir kvar i utlandet, bostadslägenheter, andelar som berättigar köparen att disponera en bostad under en del av året och fastigheter i utlandet, vilka kommit i valutainlänningens ägo i enlighet med valutabestämmelserna.

Kapitel 8

Valutainlänningars konton i utlandet och deras konvertibla konton i Finland

1 §

Till konton i utländska penninginrättningar får från Finland överföras medel för de ändamål som nämns i § 3 och 8 a av kapitel 7 och i moment 1 av § 2 i kapitel 8. Dessutom är det tillåtet att låta bli att hemta eller att till dylika konton från Finland överföra avkastning och försäljningsinkomst av sådana investeringar som nämns i § 3 och 8 a av kapitel 7 och medel i form av enskilda transaktioner motsvarande högst 10 000 finska mark samt för de ändamål som nämns i § 2 av kapitel 8. Medlen skall överföras i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser.

Kontomedlen får användas till sådana utländska investeringar som nämns i § 3 och 8 a av kapitel 7 samt för de ändamål som nämns i moment 1 av § 2 i kapitel 8 och till andra enskilda valutatransaktioner motsvarande högst 10 000 finska mark som är tillåtna enligt valutabestämmelserna.

2 §


Som kontodepositioner avsedda i § 3 av kapitel 7 betraktas depositioner på konvertibla konton i finländska valutabanker.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1989.

Helsingfors den 21 juni 1989

Suomen Pankki


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Pentti Uusivirta Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.