610/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Förordning om avgifter för data i justitieministeriets datasystem

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

Tillämpningsområde
1 §

För uppgifter ur justitieministeriets datasystem uppbärs avgifter enligt denna förordning, om det inte stadgas något annat.

Data i maskinläsbara register
2 §

För data i maskinläsbara register skall användaren betala följande avgifter:

1) Finlex-register 80 penni per meddelande och 80 penni per utdata; högskolor betalar likväl 45 penni per meddelande och utdata,

2) advokatregistret 2 mark 30 penni per meddelande och 2 mark 30 penni per utdata,

3) köpvittnesregistret 2 mark 30 penni per meddelande och 2 mark 30 penni per utdata,

4) registret över äktenskapsförordsärenden 11 mark 50 penni per meddelande och 11 mark 50 penni per utdata,

5) justitieförvaltningens adress- och telefonregister 80 penni per meddelande och 80 penni per utdata.

Den sammanlagda avgiften för användning av de register som nämns i denna paragraf är minst 80 mark per användningsmånad.

3 §

Avgiften för det maskinläsbara undervisningsprogrammet för Finlex-registren är 220 mark.

4 §

Avgiften för en handling som utskrivs ur ett i 2 § nämnt register och som justitieministeriet sänder till beställaren är 20 mark för den första sidan och 3 mark för varje följande sida.

5 §

För distribution som utförs regelbundet på grund av årsbeställning uppbärs avgift enligt sidantalet, så att avgiften för en årlig distribution av mer än 1 200 sidor är 1 200 mark om året och för distribution av mer än 500 sidor 600 mark om året. För distribution av mer än 150 sidor är avgiften 200 mark och för en mindre distribution 80 mark om året.

Utdrag ur näringsförbudsregistret
6 §

För utdrag ur näringsförbudsregistret skall andra än statliga myndigheter betala en avgift om 40 mark.

Förteckning ur föreningsregistret
7 §

För en förteckning över uppgifter ur föreningsregistret skall beställaren betala en 250 marks grundavgift och dessutom 4 mark för varje förening som ingår i förteckningen.

Uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistret
8 §

För utskrift av uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistrets maskinläsbara fil skall användaren betala en avgift vars storlek per fastighet är 15 mark för lagfartsuppgifter och 50 mark för inteckningsuppgifter.

9 §

För förteckningar som utskrivs ur lagfarts- och inteckningsregistret skall betalas en avgift vars storlek per fastighet är 1 mark 50 penni för lagfartsuppgifter och 5 mark för inteckningsuppgifter. För en förteckning över lagfartsuppgifter är avgiften minst 150 mark och för en förteckning över inteckningsuppgifter minst 500 mark.

Databehandlingsavgift
10 §

Utöver vad som stadgas i 2, 3, 8 och 9 §§ uppbärs i form av en databehandlingsavgift de avgifter som justitieministeriet måste betala för tjänster som ministeriet köper i och för dataöverföring.

Separat utförda prestationer
11 §

För andra än ovan nämnda förteckningar, statistiska tabeller och datakombinationer samt andra sådana prestationer som utförs separat med anlitande av ett register uppbärs en avgift som motsvarar de kostnader som prestationen åsamkar justitieministeriet, dvs. prestationens självkostnadsvärde.

12 §

De kostnader som hör till självkostnadsvärdet beräknas som följer:

1) Arbetskostnaderna beräknas enligt arbetets art och antalet arbetstimmar. Arbetskostnaderna per timme fås så, att månadslönen enligt följande löneklasser i I dyrortsklassen divideras med talet 150 och den sålunda erhållna kvoten ökas med 68 procent:

a) lednings-, övervaknings- och sakkunniguppdrag, planering, utarbetande och analys av statistik och forskning samt ADB-programmering A 24,

b) byråtjänster, för- och efterbehandling av uppdrag samt användning av dataterminal A 15.

2) Maskinkostnaderna beräknas enligt användningstiden och timpriset för de anläggningar som begagnas. Timpriset fås genom att de månatliga hyres- och servicekostnaderna för maskinerna och dataöverföringstjänsterna divideras med talet 130.

3) Övriga kostnader är de avgifter som justitieministeriet har betalt för tjänster som ministeriet har köpt hos andra för att kunna utföra prestationen och för anskaffningar som gjorts för prestationen samt resekostnader.

4) Såsom indirekta kostnader som avses i 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) debiteras ett belopp som motsvarar 44 procent av de enligt 1 punkten beräknade arbetskostnaderna.

Kopiering och expeditionsavgifter
13 §

Om avgift för ostyrkta kopior av handlingar gäller vad som stadgas särskilt.

För utdata som skickas som telekopior uppbärs i expeditionskostnader 8 mark per sida.

Post- och expeditionsavgifter uppbärs inte för handlingar som skickas per post.

Avgiftsfria data
14 §

Myndigheterna inom justitieministeriets förvaltningsområde är befriade från avgifter enligt denna förordning. Andra statliga myndigheter behöver inte betala avgift för sådana uppgifter som justitieministeriet eller domstolarna med stöd av lag eller förordning skall tillställa.

Myndigheter, anstalter eller samfund av vilkas data registret är uppbyggt är befriade från de avgifter som nämns i 2 §.

Kommunerna är befriade från avgift för uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistret.

Uppbörd av avgifter
15 §

En avgift skall betalas genast när prestationen överlämnas eller inom 14 dagar från den dag då räkningen har kommit mottagaren av prestationen till handa. En räkning som har skickats per post anses ha kommit den betalningsskyldige till handa den sjunde dagen efter att räkningen postades. Betalas avgiften inte senast på förfallodagen, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 % samt de indrivningskostnader som eventuellt åsamkas staten. Dröjsmålsränta om mindre än 20 mark uppbärs inte.

Förskottsbetalning kan uppbäras för prestationerna.

Avgifter kan indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

Närmare föreskrifter
16 §

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

Ikraftträdande
17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 januari 1988 om avgifter till justitieministeriets datasystemsenhet (97/88).

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.