608/1989

Given i Helsingfors den 16 juni 1989

Förordning om bostadsstyrelsen

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 4 § lagen om bostadsstyrelsen av den 29 april 1966 (251/66):

Bostadsstyrelsens uppgifter
1 §

Bostadsstyrelsen följer utvecklingen av bostadsförhållandena samt planerar, sköter och övervakar de statliga stödåtgärder som syftar till förbättring av bostadsförhållandena och till skäligare boendekostnader samt utför de övriga uppgifter som enligt stadganden och bestämmelser ankommer på den.

Bostadsstyrelsens organisation och avdelningarnas uppgifter
2 §

Vid bostadsstyrelsen finns en allmän avdelning, en forsknings- och planeringsavdelning, en finansieringsavdelning och en teknisk avdelning.

3 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som gäller lagstiftning och juridiska frågor, allmän förvaltning, dataförvaltning, ekonomiförvaltning, dispositionsplaner för anslag och betalning av bostadsbidrag. Allmänna avdelningen handlägger också de övriga ärenden inom bostadsstyrelsens verksamhetsområde som inte ankommer på andra avdelningar.

4 §

Forsknings- och planeringsavdelningen handlägger ärenden som gäller bostadsforskning och finansiering av forskningen, kommunernas bostadsprogram, statistik samt utredningar och allmänna utvecklingsplaner beträffande bostadsförhållandena och boende samt stödsystem för boende.

5 §

Finansieringsavdelningen handlägger ärenden som gäller finansieringsstöd för boende, användningen av bostäder som har fått statligt stöd, boendekostnader och fastighetsskötsel samt bostadsbidrag. Finansieringsavdelningen behandlar också besvär som ankommer på bostadsstyrelsen i dess egenskap av besvärsmyndighet.

6 §

Tekniska avdelningen handlägger ärenden som gäller styrning av kvaliteten, planeringen och den ekonomiska förmånligheten beträffande bostadsbyggande och grundlig förbättring med statligt stöd och därtill hörande annat byggande samt kostnadsövervakning. På tekniska avdelningen ankommer också frågor i anslutning till experimentellt byggande och utvecklingsprojekt.

7 §

Vid bostadsstyrelsens allmänna avdelning finns en administrativ byrå och en ekonomibyrå, vid forsknings- och planeringsavdelningen en forsknings- och statistikbyrå samt en planeringsbyrå, vid finansieringsavdelningen en lånebyrå och en byrå för fastighetsvård och vid tekniska avdelningen en byggnadsplaneringsbyrå, en byggnadsekonomisk byrå och en ombyggnadsbyrå.

Genom bestämmelser i arbetsordningen kan sektioner inrättas vid byråerna. I arbetsordningen kan också bestämmas om en enhet utanför avdelningarna, vilken har i uppgift att biträda generaldirektören i ärenden om vilka särskilt bestäms i arbetsordningen.

Personalen och dess uppgifter
8 §

Chef för bostadsstyrelsen är en generaldirektör. Generaldirektören biträds av en överdirektör.

Chef för allmänna avdelningen är överdirektören. De övriga avdelningarna leds av direktörer. Vid finansieringsavdelningen finns dessutom en biträdande avdelningschef.

Chef för varje byrå är en byråchef. Byråcheferna vid tekniska avdelningen har, beroende på de examina som de har avlagt, titeln överarkitekt eller överingenjör.

Vid bostadsstyrelsen finns dessutom tjänster som sektionschef, informationschef, överarkitekt, överingenjör, byråarkitekt, byråingenjör, överinspektör, forskare, planerare, överaktuarie, aktuarie, ekonomiinspektör, föredragande, kamrer, translator och ingenjör samt andra tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande.

9 §

Generaldirektören leder och övervakar bostadsstyrelsens verksamhet och utvecklandet av den. Generaldirektören skall följa utvecklingen i fråga om bostadsförhållandena, bostadsbyggandet och det ekonomiska livet samt ta initiativ och låta utarbeta planer för förbättring av bostadsförhållandena. Generaldirektören skall upprätthålla och utveckla kontakterna mellan bostadsförvaltningen och den övriga förvaltningen, likaså mellan bostadsförvaltningen och näringslivet samt organisationer och andra samfund. Generaldirektören skall dessutom upprätthålla och utveckla de internationella kontakterna.

10 §

Överdirektören biträder generaldirektören vid ledningen, övervakningen och utvecklandet av bostadsstyrelsens verksamhet samt vid kontakterna till samslutningarna i bostadsbranschen. Överdirektören skall särskilt följa den allmänna utvecklingen inom förvaltningen och främja effektiviteten i bostadsstyrelsens verksamhet.

11 §

Direktören för en avdelning har till uppgift att

1) leda och utveckla avdelningens verksamhet och följa den allmänna utvecklingen på avdelningens verksamhetsområde,

2) ansvara för planeringen av avdelningens verksamhet och ekonomi,

3) ansvara för att avdelningens personal och övriga resurser används på ett ändamålsenligt sätt,

4) ansvara för sådana interna och externa kontakter som avdelningens uppgifter förutsätter, och

5) ansvara för personalutvecklingen och arbetsförhållandena vid avdelningen.

Om uppgifterna för biträdande avdelningschefen, byråcheferna och de tjänstemän som är chef för en sektion gäller på motsvarande sätt vad som i 1 mom. stadgas om uppgifterna för avdelningens chef.

Avgörande av ärenden
12 §

De ärenden som ankommer på bostadsstyrelsen avgörs vid bostadsstyrelsens sammanträde eller av generaldirektören, överdirektören, en direktör eller en biträdande avdelningschef, byråchef eller någon annan tjänsteman som i arbetsordningen givits beslutanderätt.

Ärendena avgörs vid föredragning, om inte något annat bestäms i arbetsordningen beträffande vissa ärenden.

13 §

Vid bostadsstyrelsens sammanträde avgörs ärenden som gäller

1) bostadsstyrelsens målsättning och verksamhetsprinciper samt andra ärenden som är av betydelse för verksamheten,

2) budgetpropositionen, verksamhets- och ekonomiplanen samt dispositionsplaner för anslagen och de regionala målen för bostadsbyggandet,

3) framställningar och utlåtanden till andra myndigheter i principiella och vittbärande frågor,

4) grunderna för stödet till boende,

5) val av stödobjekt, beviljande av stöd till dem och anvisning av medel till kommunerna,

6) godkännande av byggnadsplaner och byggnadskostnader,

7) forskning och beviljande av forskningsanslag,

8) allmänna föreskrifter, anvisningar och rekommendationer samt

9) utnämning och uppsägning av i 20 § 1 mom. avsedda tjänstemän.

Vid sammanträde avgörs även besvär som anförts hos bostadsstyrelsen samt ärenden som generaldirektören bestämmer att skall behandlas vid sammanträde.

Avgörandet av de ärenden som nämns i 1 mom. under punkterna 5, 6 och 7 kan i arbetsordningen inom de gränser som bostadsstyrelsens sammanträde bestämmer anförtros den direktör för en avdelning, den biträdande avdelningschef eller den byråchef som saken gäller.

14 §

I bostadsstyrelsens sammanträde deltar generaldirektören som ordförande samt överdirektören och direktörerna som övriga medlemmar.

Bostadsstyrelsens sammanträde är beslutfört när ordföranden, överdirektören och den medlem till vars verksamhetsområde ärendet hör, dock minst tre medlemmar, är närvarande.

15 §

Om det vid bostadsstyrelsens sammanträde uppstår meningsskiljaktighet om hur ett ärende skall avgöras, fattas beslut genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som vid kollegial domstol.

Närmare bestämmelser om föredragning vid sammanträde, föredragningslistor, protokoll, expeditioner och motsvarande ärenden utfärdas i arbetsordningen.

16 §

Generaldirektören avgör de ärenden som inte behandlas vid bostadsstyrelsens sammanträde. Avgörandet av ett ärende som enligt denna förordning ankommer på generaldirektören kan i arbetsordningen överföras på överdirektören eller en direktör, biträdande avdelningschef, byråchef eller någon annan tjänsteman.

17 §

Generaldirektören, överdirektören, en direktör, biträdande avdelningschef eller byråchef kan i enskilda fall förbehålla sig avgörandet i ett ärende som annars skall avgöras av hans underlydande.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
18 §

Det allmänna behörighetsvillkoret för tjänster vid bostadsstyrelsen är sådan skicklighet och förmåga som behövs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. Dessutom krävs

1) av generaldirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med bostadsfrågor och administrativa uppgifter,

2) av överdirektören juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med bostadsfrågor och administrativa uppgifter,

3) av direktören för forsknings- och planeringsavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med bostadsfrågor och forskningsverksamhet,

4) av direktören och biträdande avdelningschefen vid finansieringsavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med ekonomi- och bostadsfinansieringsfrågor,

5) av direktören för tekniska avdelningen för tjänsten lämplig arkitekt- eller diplomingenjörsexamen och förtrogenhet med bostadsfrågor samt med bostadsplanering och bostadsbyggande,

6) av byråchefen vid administrativa byrån och byråchefen vid lånebyrån juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter inom respektive byrås verksamhetsområde,

7) av byråcheferna vid byggnadsplaneringsbyrån, byggnadsekonomiska byrån och ombyggnadsbyrån för tjänsten lämplig arkitekt- eller diplomingenjörsexamen och förtrogenhet med uppgifter inom respektive byrås verksamhetsområde,

8) av de övriga byråcheferna för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter inom byråns verksamhetsområde,

9) av sektionschef, informationschef, överarkitekt, byråarkitekt, överingenjör, byråingenjör, överinspektör, forskare, planerare, överaktuarie och aktuarie för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

10) av ekonomiinspektör, föredragande, kamrer och translator för tjänsten lämplig högskoleexamen och

11) av ingenjör för tjänsten lämplig ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen.

Utnämning av tjänstemän och anställning av annan personal
19 §

Generaldirektören, överdirektören och direktörerna utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten förklaras ledig att sökas. Överdirektören och direktörerna utnämns efter att generaldirektören gett sitt utlåtande i ärendet.

Biträdande avdelningschefen utnämns av statsrådet.

20 §

Byråchefer, sektionschefer, överarkitekter, överingenjörer och överinspektörer utnämns av bostadsstyrelsen.

Generaldirektören beslutar om utnämning till övriga tjänster och anställning i arbetsavtalsförhållande, om den lön som betalas för tjänsten eller uppgiften motsvarar minst den lön som vid bostadsstyrelsen betalas för en byråsekreterartjänst.

I andra fall än de som nämns i 1 och 2 mom. beslutar överdirektören om utnämning till tjänster och anställning i arbetsavtalsförhållande.

Tjänstledighet och interimistisk skötsel av tjänster
21 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av miljöministeriet. Överdirektören, direktörerna och biträdande avdelningschefen beviljas tjänstledighet av generaldirektören. Annan än sådan tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal och som varar längre tid än ett år beviljas dock generaldirektören, överdirektören och direktörerna av statsrådet och biträdande avdelningschefen av miljöministeriet.

Övriga tjänstemän vid bostadsstyrelsen beviljas tjänstledighet av generaldirektören. Då det är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal, eller om tjänstledighet för i 20 § 3 mom. avsedda tjänstemän, beviljas denna dock av överdirektören.

Om handhavandet av tjänsten under tjänstledighetstiden samt om interimistiskt handhavande av en ledigförklarad tjänst beslutar den som enligt 1 och 2 mom. beviljar annan än sådan tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal.

Ställföreträdare
22 §

Vid förhinder för generaldirektören är överdirektören hans ställföreträdare eller, om också han har förhinder, den direktör som är äldst i tjänsten, om inte miljöministeriet bestämmer annat.

Ställföreträdarna för överdirektören, direktörerna och biträdande avdelningschefen förordnas av generaldirektören. Ställföreträdare för byråchefer och andra tjänstemän förordnas av avdelningens chef.

Särskilda stadganden
23 §

Bostadsstyrelsens generaldirektör och överdirektör samt direktörer åtalas för tjänstefel vid Helsingfors hovrätt.

24 §

Bostadsstyrelsen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar och andra myndigheter i ärenden som berör bostadsstyrelsen, om inte annat stadgas.

Överdirektören och byråchefen vid administrativa byrån har rätt att på bostadsstyrelsens vägnar ta delgivning av stämning.

Överdirektören har rätt att personligen eller genom befullmäktigat ombud bevaka statens rätt och fördel vid domstolar och andra myndigheter i ärenden som gäller bostadsstyrelsen samt att vid dem företräda bostadsstyrelsen.

25 §

Vad som i 21 § stadgas om tjänstemän gäller i tillämpliga delar även personal i arbetsavtalsförhållande.

26 §

Närmare bestämmelser om den interna arbetsfördelningen och organiseringen av förvaltningen vid bostadsstyrelsen utfärdas i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av generaldirektören efter att överdirektören och direktörerna har hörts.

Ikraftträdande
27 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen om bostadsstyrelsen av den 27 maj 1976 (449/76) jämte senare ändringar.

Den arbetsordning som har fastställts enligt den förordning som upphävs skall i tillämpliga delar iakttas tills en arbetsordning har fastställts med stöd av denna förordning.

Åtgärder för verkställigheten av denna förordning kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

28 §

Vid besättande av en tjänst för vilken ansökningstiden har gått ut före den 1 september 1989 tillämpas de behörighetsvillkor som var i kraft vid ansökningstidens utgång.

Helsingfors den 16 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.