589/1989

Given i Helsingfors den 9 juni 1989

Lag om ändring av lagen om konstindustriella högskolan

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 19 januari 1973 om konstindustriella högskolan (52/73) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 23 november 1984 (804/84),

ändras 1, 5, 7 och 9 §§, av dem 7 § sådan den lyder i lag av den 11 juni 1982 (441/82), samt

fogas till 2 a §, sådan den lyder i nämnda lag av den 11 juni 1982, ett nytt 2 mom. och till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Konstindustriella högskolan har till uppgift att meddela högsta undervisning på det konstindustriella området, att bedriva forskning och produktutveckling inom detta område och att även annars främja utvecklingen på området.

Högskolan skall i sin verksamhet sträva efter att göra den studerande ungdomen skickad att tjäna fosterlandet och mänskligheten.

Vid högskolan kan i enlighet med statsbudgeten finnas särskilda undervisnings-, forsknings- och serviceinrättningar.

2 a §

Genom förordning stadgas om de förutsättningar under vilka någon kan bli antagen som studerande vid högskolan.

5 §

För att en sökande skall kunna få en tjänst som lärare vid högskolan fordras det att han på det sätt som stadgas genom förordning har visat att han tillräckligt väl behärskar finska. Beträffande den kunskap i svenska som fordras av lärare stadgas genom förordning.

En utlänning eller en finsk medborgare som inte är infödd kan utnämnas till en lärartjänst utan hinder av att han inte har visat att han har de språkkunskaper som avses i 1 mom.

Beträffande den språkkunskap som fordras för andra tjänster än lärartjänster gäller lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22).

6 §

Till medlem i det kollegiala förvaltningsorganet för en inrättning som nämns i 1 § 3 mom. kan, på det sätt som stadgas genom förordning, även förordnas någon som inte hör till högskolan.

7 §

Utan hinder av 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen (755/86) kan till en vakant professur på kallelse utnämnas en person vars kompetens är konstaterad och ostridig och som det med hänsyn till högskolans uppgift är ändamålsenligt att utnämna.

9 §

Om inrättande av en professur eller någon annan tjänst vid högskolan med medel som avses i 8 § stadgas i varje enskilt fall genom förordning.

Den som innehar en tjänst som avses i 1 mom. har i tillämpliga delar samma rättigheter och skyldigheter som den som innehar en annan motsvarande tjänst.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 235/89
Kulturutsk. bet. 1/89
Stora utsk. bet. 10/89

Helsingfors den 9 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.