587/1989

Given i Helsingfors den 9 juni 1989

Lag om ändring av lagen om Sibelius-Akademin

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1979 om Sibelius-Akademin (1068/79) 7 §,

ändras 10, 12 och 14 §§ samt

fogas till 6 § ett nytt 3 mom. och till 8 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom., som följer:

6 §

Till medlem i det kollegiala förvaltningsorganet för en särskild institution vid högskolan kan, på det sätt som stadgas genom förordning, även förordnas någon som inte hör till högskolan.

8 §

Ett annat språk än finska och svenska får vid behov användas som undervisningsspråk på det sätt som stadgas genom förordning.


10 §

För att en sökande skall kunna få en tjänst som lärare vid högskolan fordras det att han tillräckligt väl behärskar finska eller svenska. Av lärare krävs dessutom förmåga att förstå det andra inhemska språket. Om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska stadgas genom förordning.

En utlänning eller en finsk medborgare som inte är infödd kan utnämnas till en lärartjänst utan hinder av att han inte har visat att han har de språkkunskaper som avses i 1 mom.

Beträffande den språkkunskap som fordras för andra tjänster än lärartjänster gäller lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22).

12 §

Utan hinder av 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen (755/86) kan till en vakant professur på kallelse utnämnas en person vars kompetens är konstaterad och ostridig och som det med hänsyn till högskolans uppgift är ändamålsenligt att utnämna.

14 §

Om inrättande av en professur eller någon annan tjänst vid högskolan med medel som avses i 13 § stadgas i varje enskilt fall genom förordning.

Den som innehar en tjänst som avses i 1 mom. har i tillämpliga delar samma rättigheter och skyldigheter som den som innehar en motsvarande tjänst vid högskolan.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 235/89
Kulturutsk. bet. 1/89
Stora utsk. bet. 10/89

Helsingfors den 9 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.