556/1989

Given i Helsingfors den 9 juni 1989

Lag om riksomfattande personregister för hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med riksomfattande personregister för hälsovården avses i denna lag centralregister som berör hela landet och som innehåller uppgifter om någons hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp eller om vårdåtgärder eller därmed jämförbara åtgärder som gäller honom.

2 §

Medicinalstyrelsen kan för den statistikföring, planering, forskning och tillsyn som enligt lag eller förordning ankommer på den ha sådana riksomfattande personregister för hälsovården om vilka stadgas närmare genom förordning.

Medicinalstyrelsen kan dessutom ha ett narkotikatillsynsregister för övervakning av narkotika enligt narkotikalagen (41/72) och narkotikaförordningen (282/81).

3 §

Hälsovårdsmyndigheterna och hälsovårdsanstalterna samt de som hör till den hälsovårdspersonal och farmaceutiska personal som är underställd medicinalstyrelsen är trots sekretesstadgandena skyldiga att ur handlingar och register i deras besittning avgiftsfritt lämna medicinalstyrelsen de uppgifter som införs i personregister som avses i denna lag och om vilka stadgas genom förordning.

4 §

Uppgifter som införs i personregister som avses i denna lag skall hållas hemliga. Medicinalstyrelsen kan dock ge tillstånd till att uppgifter lämnas ut, om detta sker för vetenskaplig forskning som gäller verksamheten inom hälsovården, förebyggande av sjukdomar eller vård eller annan bestämd vetenskaplig forskning i samband därmed och om utlämnandet uppfyller kraven i 19 § 1 mom. 3 punkten personregisterlagen (471/87). Innan tillståndsbeslutet meddelas skall dataombudsmannen ges tillfälle att bli hörd.

Till ett tillståndsbeslut skall fogas de föreskrifter som behövs för att den registrerades integritet skall kunna tryggas.

5 §

Oberoende av vad som stadgas i någon annan lag får uppgifter ur riksomfattande personregister för hälsovården inte lämnas ut eller användas för beslut som gäller den registrerade.

Medicinalstyrelsen får dock använda uppgifter ur narkotikatillsynsregistret för övervakning av den hälsovårdspersonal som är underställd medicinalstyrelsen.

6 §

Närmare stadganden om personregister enligt denna lag och om verkställigheten av lagen utfärdas genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1989.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 223/88
Andra lagutsk. bet. 3/89
Stora utsk. bet. 52/89

Helsingfors den 9 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.