554/1989

Given i Helsingfors den 9 juni 1989

Lag om ändring av lagen om magistrat

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 4 § 2 mom. och 7 § lagen den 23 april 1976 om magistrat (341/76) samt

ändras 3 § 3 mom. och 8 §,

av dessa lagrum 3 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 16 december 1977 (930/77), som följer:

3 §

Den som är anställd i tjänst vid en fristående magistrat kan förordnas att sköta uppgifter vid rådstuvurätten.

8 §

Genom förordning stadgas om uppgifterna för en magistrats medlemmar och tjänstemän, behörighetsvillkoren för andra tjänster än domartjänster och förfarandet då de besätts, om tjänstledighet och förordnande av vikarier, om kansliets öppettider samt om verkställigheten av denna lag i övrigt.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På politirådmän med tjänsten som bisyssla tillämpas dock den tidigare lagen tills deltidstjänster för politirådmän har inrättats i enlighet med statstjänstemannalagen (755/86).

Regeringens proposition 89/89
Lagutsk. bet. 2/89
Stora utsk. bet. 29/89

Helsingfors den 9 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.