536/1989

Riksdagens beslut om ändring av reglementet för Riksdagsbiblioteket

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i reglementet av den 7 maj 1985 för Riksdagsbiblioteket (450/85) 31 §, mellanrubriken före 32 § och 32 §,

ändras 15 § 9 och 12 punkten, 16 § 5 mom., 18 och 19 §§, 20 § 1 mom., 21 §, det inledande stycket i 23 §, mellanrubriken före 26 §, 27 § 1-3 punkten, 28 § 3 mom., mellanrubriken före 29 § ävensom 29 och 30 §§ samt

fogas till 15 § nya 8 a-, 8 b-, 13 a-, 13 b- och 13 c-punkter som följer:

15 §
Bibliotekets styrelse skall

8 a) föreslå riksdagens kanslikommission att tjänster inrättas eller indras;

8 b) besluta om avlöningen för tillfälliga tjänstemän enligt de allmänna grunder som kanslikommissionen fastställer eller föreslå kanslikommissionen att avlöningen för en tillfällig tjänsteman skall fastställas enligt andra grunder;

9) utse ställföreträdare för överbibliotekarien enligt den ordning som gäller för ställföreträdarna;


12) besluta om bisysslotillstånd för de tjänstemän som styrelsen har utnämnt med stöd av 28 § 2 mom.;


13 a) besluta om skötseln av tjänster i enlighet med 30 §;

13 b) behandla rättelseyrkanden som avses i 16 och 17 §§ lagen om riksdagens tjänstemän (1255/87);

13 c) fastställa planer för bibliotekspersonalens utbildning och tjänsteresor;


16 §

En representant för personalen, som denna för viss tid har valt inom sig, har rätt att vara närvarande och yttra sig vid styrelsens sammanträden.


18 §

Stadganden om övervakningen av biblio- tekets finansförvaltning samt om dess betalningsrörelse och bokföring ingår i riksdagens räkenskapsstadga.

19 §

Vid biblioteket finns en överbibliotekarie- tjänst samt tjänster som förste bibliotekarie, äldre bibliotekarie, yngre bibliotekarie, biblio- teksamanuens, avdelningssekreterare, byråsek- reterare, maskinskrivare, expeditionsvakt, expeditionsassistent och biträdande expeditionsassistent. Dessutom kan biblioteket anställa tillfälliga tjänstemän enligt avlöningsanslagen i budgeten.

Överbibliotekarien är chef för biblioteket. Förste bibliotekarierna är avdelningschefer. Bibliotekets styrelse kan också förordna en äldre bibliotekarie till avdelningschef.

Till byråchef skall utses en äldre bibliotekarie som är väl förtrogen med byråns verksamhetsområde eller, om det finns särskilda skäl, en yngre bibliotekarie. Till biträdande byråchef skall utses en äldre eller yngre bibliotekarie som är förtrogen med byråns verksamhetsområde.

20 §

Överbibliotekarien skall

1) övervaka bibliotekets verksamhet och i synnerhet riksdagens arkivfunktioner, leda bibliotekets allmänna planering, uppföljning samt ekonomi- och personalförvaltning samt ta initiativ till utvecklande av bibliotekets verksamhet,

2) svara för kontakterna med andra parlament och bibliotek samt högskolor och organisationer,

3) inom ramen för den av bibliotekets styrelse godkända verksamhets- och utvecklingsplanen besluta om bibliotekets publikations- och forskningsverksamhet,

4) för bibliotekets styrelse bereda förslag till utvecklings- och verksamhetsplaner för biblioteket, till budgeter och ändringar i dem samt till årsberättelser över bibliotekets verksamhet,

5) fastställa arbetsordningen för biblioteket,

6) meddela föreskrifter om användningen av biblioteket till den del detta inte ankommer på bibliotekets styrelse,

7) övervaka användningen av anslag samt godkänna räkningar och övriga utbetalningar,

8) utse byråcheferna och ställföreträdare för dem samt de biträdande byråcheferna,

9) förklara de i 28 § 3 mom. nämnda tjänsterna lediga att sökas och besätta dem,

10) besluta om tjänstledighet enligt 29 § för bibliotekets tjänstemän,

11) i enlighet med 30 § besluta om skötseln av tjänster,

12) bevilja bibliotekstjänstemännen ålderstillägg,

13) besluta om bisysslotillstånd för de tjänstemän som överbibliotekarien har utnämnt med stöd av 28 § 3 mom.,

14) meddela reseförordnanden enligt en av bibliotekets styrelse fastställd plan,

15) övervaka att matrikel förs över bibliotekets tjänstemän,

16) bereda och vid biblioteksstyrelsens sammanträden föredra ärenden, om inte uppgiften har ålagts någon annan tjänsteman, och verkställa styrelsens beslut samt

17) enligt det av bibliotekets styrelse godkända litteraturanskaffnings- och utgallringsprogrammet besluta om förkovran och gallring av samlingarna.


21 §

Då överbibliotekarien har förhinder sköts hans uppgifter av den förste bibliotekarie som bibliotekets styrelse har utsett. När också han är förhindrad sköts överbibliotekariens uppgifter av de övriga förste bibliotekarierna i den ordning för ställföreträdarna som bibliotekets styrelse bestämmer.

23 §

En tjänsteman som är avdelningschef skall


Behörighetsvillkor samt besättande av tjänster
26 §

27 §

Behörighetsvillkoren för tjänsterna som biblioteksamanuens, avdelningssekreterare, byråsekreterare och maskinskrivare vid biblioteket är

1) för biblioteksamanuens: studentexamen och för tjänsten lämplig utbildning inom biblioteksbranschen,

2) för avdelningssekreterare: för tjänsten lämplig utbildning inom biblioteksområdet, administrativ utbildning, ADB-utbildning eller merkantil utbildning eller tillräcklig förtrogenhet med biblioteksarbete,

3) för byråsekreterare: för tjänsten lämplig utbildning inom biblioteksområdet, administrativ utbildning, ADB-utbildning eller merkantil utbildning eller tillräcklig förtrogenhet med biblioteks- eller byråarbete samt


28 §

Biblioteksamanuenserna, avdelningssekreterarna, byråsekreterarna, maskinskrivarna, expeditionsvakterna, expeditionsassistenterna och de biträdande expeditionsassistenterna utnämns av överbibliotekarien. Tillfälliga tjänstemän anställs av överbibliotekarien.

Tjänstledighet och skötseln av tjänster
29 §

Överbibliotekarien beviljas tjänstledighet av bibliotekets styrelse.

Tjänstledighet på grund av sjukdom eller vård av barn beviljas av överbibliotekarien.

Annan tjänstledighet än den som nämns i 2 mom. för tjänstemän som avses i 28 § 2 mom. beviljas av bibliotekets styrelse eller, om det är fråga om högst tre månaders tjänstledighet, av överbibliotekarien.

Annan tjänstledighet än den som nämns i 2 mom. för tjänstemän som avses i 28 § 3 mom. beviljas av överbibliotekarien. Överbibliotekarien kan föra ärendet till styrelsen för avgörande, om det har principiell betydelse.

30 §

Om skötseln av en tjänst under tjänstledighet beslutar den myndighet som har beviljat tjänstledigheten.

Den myndighet som beviljar tjänstledighet förordnar även en person att sköta tjänsten interimistiskt medan den är vakant.


Dessa ändringar i reglementet träder i kraft den 1 juli 1989.

Helsingfors den 21 april 1989

På riksdagens vägnar:


Kalevi Sorsa talman


Erkki Ketola generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.