528/1989

Given i Helsingfors den 2 juni 1989

Förordning om behörighetsvillkoren för tjänster vid Veterinärmedicinska högskolan samt om tjänstemännens uppgifter

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 13 § lagen den 29 juli 1988 om Veterinärmedicinska högskolan (698/88):

Allmänna stadganden
1 §

Allmänt behörighetsvillkor för en högskoletjänst är sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

2 §

Sådana tillräckliga kunskaper i finska eller svenska som fordras för en tjänst som professor, biträdande professor, överassistent eller assistent anses den ha

1) som enligt förordningen om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken (442/87) fullständigt behärskar språket i fråga,

2) som har fått sin skolutbildning på detta språk, eller

3) som på det sätt som högskolans styrelse bestämmer har ådagalagt tillräcklig språkkunskap.

Den muntliga och skriftliga kunskap i svenska eller finska som fordras av en lärare ådagaläggs på det sätt som den i 1 mom. 1 punkten nämnda förordningen anger eller på något annat sätt som bestäms av högskolans styrelse.

Av en docent fordras samma språkkunskap som krävs för en lärartjänst.

3 §

Av en vikarie och av den som skall sköta en tjänst interimistiskt fordras sådan språkkunskap som den förordnande myndigheten i varje enskilt fall prövar vara tillräcklig.

Särskilda behörighetsvillkor
4 §

Av en professor fordras

1) vetenskaplig kompetens, vid vars bedömning skall beaktas vetenskapliga undersökningar som han har publicerat och annan forskning, förmåga att leda forskningsarbete, läroböcker av vetenskapligt värde och andra vetenskapliga meriter samt examina,

2) undervisningsförmåga, vid vars bedömning skall beaktas pedagogisk utbildning, genom undervisning förvärvad praktisk erfarenhet, genom undervisningsprov ådagalagd undervisningsförmåga, förmåga att skriva läroböcker på högskolenivå och andra i undervisningsverksamhet förvärvade meriter samt

3) nödvändig praktisk förtrogenhet med området för tjänsten.

5 §

Om behörighetsvillkoren för en tjänst som biträdande professor gäller vad som i 4 § stadgas om professor. Till biträdande professor kan utnämnas en person som har lägre vetenskaplig kompetens än den som utnämns till professor.

6 §

Av en docent fordras doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad, grundliga insikter på det område som han företräder, genom publikationer och andra undersökningar ådagalagd förmåga till självständigt vetenskapligt forskningsarbete, god undervisningsförmåga samt, då undervisningsområdet kräver detta, praktisk förtrogenhet därmed.

7 §

Av en överassistent fordras för tjänsten lämplig licentiatexamen eller därmed jämförbar utländsk högskoleexamen, i vilken ingår en vetenskaplig avhandling av större omfattning, god undervisningsförmåga och, då detta är av betydelse för skötseln av tjänsten, praktisk förtrogenhet med området för tjänsten.

För en tjänst som överassistent kan dock den anses behörig som har avlagt högre högskoleexamen och som är synnerligen väl förtrogen med området för tjänsten även om han inte har avlagt licentiatexamen.

8 §

För en tjänst som assistent krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller motsvarande utländsk högskoleexamen.

9 §

Av en veterinär fordras att han har legitimation som veterinär i Finland och att han har avlagt för tjänsten lämplig specialveterinärexamen eller annars är synnerligen väl förtrogen med området för tjänsten.

Av en biträdande veterinär fordras att han har legitimation som veterinär i Finland och att han har genomgått i 5 § 1 punkten förordningen om specialveterinärexamen (594/88) nämnd allmän utbildning i någon tjänst eller uppgift som högskolan har godkänt.

10 §

Av en röntgenskötare fordras röntgenskötarexamen och av en laboratorieskötare laboratorieskötarexamen.

11 §

En chefbibliotekarie skall ha för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och biblioteksutbildning eller utbildning i informationstjänst som ingår i examen eller erhållits utöver den samt vara förtrogen med förvaltningen av vetenskapliga bibliotek. Dessutom krävs publikationsverksamhet på området.

Av en bibliotekarie och en informatiker krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och biblioteksutbildning eller utbildning i informationstjänst som ingår i examen eller erhållits utöver den.

Angående den kunskap i främmande språk som krävs av en chefbibliotekarie, bibliotekarie eller informatiker kan på framställning av högskolan bestämmas särskilt i enlighet med 4 § lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22).

12 §

En biblioteksamanuens skall ha högskoleexamen och biblioteksutbildning eller utbildning i informationstjänst som ingår i examen eller erhållits utöver den.

Av en bibliotekssekreterare krävs mellanstadieutbildning inom biblioteksområdet eller biblioteksbiträdesutbildning under ett övergångsskede eller studentexamen jämte biblioteksutbildning eller utbildning i informationstjänst.

13 §

Av en förvaltningsdirektör fordras för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, kännedom om högskoleväsendet och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter.

En ekonom skall ha för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med finansförvaltning och bokföring.

Av en studiesekreterare fordras för tjänsten lämplig högre högskoleexamen.

En avdelningssekreterare skall ha högskoleexamen eller för tjänsten lämplig yrkesexamen på institutnivå.

Uppgifter
14 §

Professorer och biträdande professorer skall följa vetenskapens utveckling på sitt område, bedriva och leda vetenskaplig forskning samt sköta och utveckla undervisningen på området.

Angående undervisningsskyldigheten för professorer och biträdande professorer gäller vad som därom har avtalats särskilt.

Professorer och biträdande professorer skall dessutom förrätta förhör, leda övningsarbeten samt granska skriftliga prov, övningsuppsatser och examens- eller diplomarbeten.

15 §

En professor eller biträdande professor kan på grund av vetenskapligt arbete eller något annat betydande uppdrag som hör till tjänstens område helt eller delvis befrias från undervisningsuppgifterna. Befrielse från undervisningsuppgifterna beviljas för högst ett år i sänder. Den beviljas av högskolans rektor.

16 §

En docent kan åläggas att högst 56 timmar under ett läsår meddela undervisning i form av föreläsningar eller annan gruppundervisning i enlighet med den stadfästa undervisningsplanen.

17 §

Om uppgifterna för överassistenter och assistenter bestäms i instruktioner.

18 §

En lärare skall dessutom

1) främja undervisningen på sitt område,

2) på särskilt angivna tider handleda studerandena i deras studier och vid utarbetandet av examensarbeten samt också annars vara anträffbar i tillräcklig mån,

3) anställa de förhör som ankommer på honom,

4) lämna behövliga redogörelser till högskolan om sin undervisning och publikationsverksamhet samt om förhör,

5) sköta åligganden som följer av medlemskap i högskolans förvaltningsorgan och andra uppgifter som hör till eller åläggs honom samt

6) vid behov i skälig utsträckning delta i valet av studerande.

19 §

Övriga tjänstemän är skyldiga att sköta de uppgifter som särskilt stadgas för eller åläggs dem eller som ankommer på dem på grund av deras tjänst.

Närmare föreskrifter
20 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av undervisningsministeriet.

Ikraftträdande
21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989.

Genom denna förordning upphävs vad ikraftträdelsestadgandet i förordningen den 13 juli 1973 om indragning och inrättande av tjänster vid högskolor (626/73) stadgar om kompetensvillkoren för de vid veterinärmedicinska högskolan inrättade veterinärtjänsterna.

22 §

Angående de särskilda behörighetsvillkoren för en tjänst som har förklarats ledig att sökas innan denna förordning träder i kraft tillämpas tidigare stadganden och bestämmelser.

Helsingfors den 2 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.