512/1989

Given i Helsingfors den 2 juni 1989

Lag om ändring av 8 och 9 §§ lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 och 9 §§ lagen den 24 januari 1986 om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/86) som följer:

8 §
Tillämpning av planerings- och statsandelslagen

På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82), nedan planerings- och statsandelslagen, om inte annorlunda stadgas nedan eller i någon annan lag.

9 §
Undantag från planerings- och statsandelslagen

Från planerings- och statsandelslagen görs följande undantag:

1) vad som stadgas i 3 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 7 § 2 mom., 17 § 2 och 6 punkten samt 25 och 27 §§ i lagen tillämpas inte, och

2) i ärenden som gäller statsandelar för kostnader för verksamhet enligt denna lag utgör länsstyrelsen vederbörande statsmyndighet enligt lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73). I ärenden som angår anläggningsplaner, program för genomförande av projekt och beslut om betalning av statsandel för anläggningskostnader är vederbörande myndighet dock miljöministeriet. Anläggningsplaner, program för genomförande av projekt och utredningar om betalning av statsandel för anläggningskostnader skall tillställas länsstyrelsen, som jämte eget utlåtande skall sända dem till miljöministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Stadgandena i 2 kap. och 28 § planerings- och statsandelslagen tillämpas dock första gången redan 1989 när den riksomfattande planen för 1990-1994 utarbetas och godkänns samt när realiseringsplanerna för 1990-1994 utarbetas och fastställs.

När planerna för tidigare år fastställs eller ändras, skall iakttas de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 248/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 3/88
Stora utsk. bet. 35/88

Helsingfors den 2 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.