506/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Föreningsregisterförordning

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 51 och 57 §§ föreningslagen av den 26 maj 1989 (503/89):

1 §

Föreningsregistret omfattar de anmälningar jämte bilagor som avses i föreningslagen (503/89) samt en förteckning över föreningar, vilken förs med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat sätt.

2 §

De i föreningslagen nämnda grund- och ändringsanmälningarna samt anmälningarna om upplösning skall göras skriftligen på blanketter för vilka justitieministeriet har fastställt formulär. En anmälan skall göras i tre exemplar och till varje exemplar skall fogas nödvändiga bilagor. Anmälan kan tillställas justitieministeriet direkt eller lämnas till en sådan lokal myndighet som avses i 47 § föreningslagen för vidarebefordran till justitieministeriet.

Justitieministeriet och de lokala myndigheterna skall mot betalning ha blanketter tillgängliga för allmänheten. Justitieministeriet fastställer avgiften för blanketterna.

3 §

Har ett i 51 § föreningslagen nämnt intyg av en auktoriserad translator inte lämnats in samtidigt med grund- eller ändringsanmälan, skall det inlämnas inom sex månader från det anmälan gjordes vid äventyr att föreningen inte på grund av denna anmälan kan registreras som tvåspråkig eller att frågan om ändring av stadgarna förfaller.

Ansökan enligt 55 § föreningslagen om förhandsgranskning av stadgarna eller en ändring av dem skall göras skriftligen och till ansökan skall bifogas stadgarna eller ändringen av dem i två exemplar.

4 §

I förteckningen över föreningar skall antecknas:

1) föreningens namn och hemkommun,

2) datum då anmälan inkom, anmälans art, registreringsdatum och registernummer,

3) bestämmelsen i stadgarna om teckning av föreningens namn samt fullständigt namn och hemkommun i fråga om styrelsens ordförande och andra personer, som har givits rätt att teckna namnet ensam eller tillsammans med någon annan,

4) utförd förhandsgranskning av stadgarna eller en ändring av dem,

5) en sådan bestämmelse i stadgarna som avses i 10 § 3 mom. föreningslagen samt

6) överlämnande av föreningens egendom till konkurs och avslutande av konkursförfarandet, varning som tilldelats föreningen och tillfälligt verksamhetsförbud, de likvidatorer eller gode män som valts eller förordnats för föreningen samt andra uppgifter som behövs för att föra registret.

5 §

Registrering av föreningar, ändringar av föreningarnas stadgar, byten av namntecknare och utförda förhandsgranskningar sker i den tidsordning som besluten om anteckning i registret fattas. Nya föreningar får det registernummer som står i tur i den löpande nummerserien.

Om två eller flera ansökningar samtidigt är anhängiga och föreningarna har givits samma namn, har den förening förtur till namnet vars ansökan gjorts först. Under den tid ett beslut om förhandsgranskning gäller får inte ett namn som ingår i de förhandsgranskade stadgarna registreras som namn för en annan förening, om den sistnämnda föreningens anmälan har gjorts efter det förhandsgranskningsbeslutet fattades.

6 §

Anmälningarna jämte bilagor skall sammanställas till en akt som skall förvaras i den ordning som svarar mot registernummerserien.

Ansökan om förhandsgranskning och beslut som givits med anledning därav skall förvaras två år efter det beslutet fattades. Om föreningen antecknas i registret med anledning av en grundanmälan som görs inom denna tid, skall de ovan nämnda handlingarna fogas till den i 1 mom. nämnda akten. Till akten skall också fogas de handlingar som gäller en utförd granskning av en ändring av stadgarna.

7 §

En förteckning skall föras över föreningar som har avförts från registret på grund av anmälan om upplösning eller av någon annan orsak. I förteckningen antecknas föreningens namn, hemort och registernummer. De akter som gäller dessa föreningar skall förvaras särskilt för sig i den ordning som svarar mot registernummerserien.

8 §

Justitieministeriet skickar till den lokala myndigheten på föreningens hemort ett exemplar av registreringsbeslutet jämte bilagor samt ett utdrag ur föreningsregistret om föreningen, förutom i de fall då registreringen gäller förhandsgranskning.

Den lokala myndigheten skall förvara utdragen ur föreningsregistret ordnade enligt föreningarnas namn i alfabetisk ordning och de handlingar som gäller föreningarna i den ordning som svarar mot registernummerserien.

9 §

Om föreningens hemort ändras eller överförs till en annan lokal myndighets område, skall den lokala myndigheten skicka de uppgifter och handlingar som gäller föreningen till den nya lokala myndigheten.

10 §

Justitieministeriet utfärdar utdrag ur föreningsregistret och kopior av de därtill bifogade handlingarna mot föreskriven avgift. På motsvarande sätt utfärdar den lokala myndigheten utdrag ur och kopior av handlingar om de föreningar som finns inom myndighetens område. Justitieministeriet fastställer formulär för utdragen.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Genom denna förordning upphävs statsrådets brev av den 25 september 1924 angående förande av föreningsregister samt förteckningar över lokala föreningar (244/24).

Den lokala myndigheten skall utan hinder av 8 § 2 mom. alltjämt förvara den förteckning som myndigheten har fört över föreningarna inom dess område så länge myndigheten inte har ett utdrag av justitieministeriet över samtliga föreningar på myndighetens område.

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.