497/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Lag om ändring av lagen om tillsyn över bank

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 29 augusti 1969 om tillsyn över bank (548/69) 1 §, 8 § 4 mom., 10 § 1 mom., 16 § 1 mom. och 19 a § 1 mom.,

av dessa lagrum 1 § och 19 a § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 26 augusti 1988 (776/88) samt 8 § 4 mom. och 10 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 8 maj 1987 (481/87), som följer:

1 §

Tillsyn över verksamhet som utövas av affärsbanker, sparbanker, andelsbanker, hypoteksbanker, Postbanken Ab, hypoteksföreningar, kreditaktiebolag, fondbolag, värdepappersförmedlingsrörelser, fondbörser, sammanslutningar av värdepappersförmedlare som idkar i 3 kap. 13 § värdepappersmarknadslagen (495/89) nämnd avtalsmarknadsverksamhet eller annan offentlig handel med värdepapper, optionsföretag, förmedlare, mäklare och marknadsgaranter på optionsmarknaden, bankernas säkerhetsfonder och utländska kreditinrättningars representationskontor utövas av en bankinspektion som lyder under finansministeriet.

8 §

Stadgandena i 1-3 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på den fondandelsägarstämma som nämns i lagen om placeringsfonder (480/87) och på stämman för den sammanslutning av värdepappersförmedlare som nämns i 3 kap. 13 § värdepappersmarknadslagen.

10 §

Bankinspektionen har rätt att förbjuda verkställighet av beslut som har fattats vid en bolags- eller andelsstämma för en sammanslutning under dess tillsyn, en hypoteksförenings stämma, en placeringsfonds fondandelsägarstämma eller stämman för en i 3 kap. 13 § värdepappersmarknadslagen nämnd sammanslutning av värdepappersförmedlare eller av principalerna, förvaltningsrådet, styrelsen eller direktionen i en sådan sammanslutning, om beslutet står i strid med lag eller reglementet, bolagsordningen eller stadgarna för sammanslutningen. Har ett sådant beslut verkställts, kan bankinspektionen ålägga sammanslutningen att vidta rättelseåtgärder. Bankinspektionen har samma rätt, om det konstateras att en sammanslutning under dess tillsyn på något annat sätt har handlat i strid med lag eller reglementet, bolagsordningen eller stadgarna för sammanslutningen.


16 §

I bankinspektionens beslut får ändring sökas hos högsta förvaltningsdomstolen inom trettio dagar från det beslutet delgavs. Ändring i ett beslut av bankinspektionen som avses i 6 b § lagen om marknadsdomstolen får inte sökas genom besvär.


19 a §

Grund för fastställande av tillsynsavgift för en värdepappersförmedlingsrörelse, en fondbörs och en i 3 kap. 13 § värdepappersmarknadslagen nämnd sammanslutning av värdepappersförmedlare samt ett optionsföretag, en förmedlare, en mäklare eller en marknadsgarant är omfattningen av tillsynsarbetet. Det tillsynsarbete som en mäklare orsakar skall beaktas när tillsynsavgiften för förmedlingsrörelsen, förmedlaren eller marknadsgaranten fastställs.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 157/88
Stora utsk. bet. 8/89
Bankutsk. bet. 1/89

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.