485/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Lag om Ekenäs skärgårds nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För att bevara en representativ del av skärgårds- och havsnaturen i Finska viken och för att främja miljöforskningen och intresset för naturen inrättas Ekenäs skärgårds nationalpark på områden som staten äger i Ekenäs stad. Nationalparken är ett sådant särskilt naturskyddsområde som avses i lagen om naturskydd (71/23). Området omfattar ca 3 900 hektar, och dess gränser har märkts ut med en röd streckad linje på den bifogade kartan.

2 §

Då gränserna för Ekenäs skärgårds nationalpark bestäms skall vad lagen om skifte (604/51) stadgar om rågång iakttas i tillämpliga delar.

Nationalparksområdet skall märkas ut i terrängen så att ett tillräckligt antal kännemärken som anger parkområdet placeras ut på de landområden som hör till parken. Parkområdets vattenrår utmärks endast på kartan.

Om skyltar och andra kännemärken som placeras ut i nationalparken gäller vad som bestäms särskilt.

3 §

De myndigheter som övervakar naturskyddet och vakterna på naturskyddsområdet har rätt att omhänderta jakt- och insamlingsredskap samt andra redskap som någon har använt eller ämnar använda i strid med de stadganden eller föreskrifter som skall iakttas i nationalparken. Detsamma gäller djur som har fångats och växter som har plockats utan lov samt allt annat som inte får tas eller användas på området.

4 §

Om ett område som inte är i statens ägo men som ligger inom gränserna för nationalparken övergår i statens ägo, anses det höra till nationalparken.

Övergår ett område som gränsar till nationalparken i statens ägo, kan det anslutas till området genom beslut av miljöministeriet.

5 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1989.

Genom lagen upphävs 1 § 1 mom. A.1-punkten och 2 § lagen den 21 december 1956 om inrättande av vissa nya naturskyddsområden på staten tillhörig mark (634/56) samt 6 § 1 mom. förordningen den 18 december 1981 om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden (932/81).

Regeringens proposition 244/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 4/88
Stora utsk. bet. 36/88

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Karta

Ekenäs skärgårds nationalpark

Ekenäs 2013 02, 03, 05, 08

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.