476/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Lag om ändring av 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 § 1 mom. 2 och 3 punkten lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 mom. 2 punkten i lag av den 20 september 1974 (750/74) och 3 punkten i lag av den 8 augusti 1986 (604/86), som följer:

9 §

För det i denna lag stadgade pensionsskyddet svara de i 2 § avsedda pensionsanstalterna, såframt de icke annorlunda överenskommit, på följande sätt:


2) för invalidpension som beviljats med tillämpning av 7 § 1 mom., för trettio hundradedelar av en arbetslöshetspension som beviljats med tillämpning av 7 § 1 mom. samt för familjepension, vilken skall betalas efter en förmånslåtare som har avlidit efter 1970 och till grund för vilken ligger förmånslåtarens invalidpension, som har uträknats med tillämpning av 7 § 1 mom., till den del pensionen har betalts för en tid före utgången av den månad under vilken förmånslåtaren skulle ha nått pensionsåldern, i dessa pensioner även inbegripet en pensionsdel som eventuellt betalas enligt lagen om pension för arbetstagare, dock varken förhöjning enligt 7 c § eller med stöd av 9 § efter pensionens begynnande, i fråga om arbetslöshetspensionen likväl efter den tidpunkt för arbetslöshetens början som avses i 4 c § lagen om pension för arbetstagare, företagna förhöjningar, svarar enbart den pensionsanstalt till vars verksamhetskrets arbetstagaren eller förmånslåtaren hörde då han ådrog sig sjukdom, lyte eller skada som avses i 7 § 1 mom., eller då han blev arbetslös eller, om han då inte längre stod i ett arbetsförhållande som omfattas av denna lag, den pensionsanstalt till vars verksamhetskrets han senast har hört;

3) för övriga ålders-, invalid-, arbetslöshets- och familjepensioner, med undantag av belopp som skall betalas i enlighet med 12 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare, samt för de delar av pensionen som överstiger i 1 och 2 punkten nämnda belopp, för deltidspension samt för sådana motsvarande pensioner och delar av pensioner i enlighet med minimipensionsskyddet som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare, och för pensionsskyddscentralens kostnader svarar pensionsanstalterna tillsammans med de pensionsanstalter som bedriver i lagen om pension för arbetstagare nämnd verksamhet, på det sätt som stadgas i 12 § 1 mom. 4 och 5 punkten lagen om pension för arbestagare; samtDenna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Vid tillämpningen av 9 § 1 mom. 2 punkten beaktas de arbetslöshetspensioner för vilka gäller att den lön som ligger till grund för pensionerna efter ikraftträdandet har intjänats till minst det gränsbelopp som avses i 7 § 1 eller 4 mom.

Regeringens proposition 230/89
Socialutsk. bet. 3/89
Stora utsk. bet. 25/89

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.