471/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Förordning om ändring av fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern >ändras i fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82) 1 § 3 mom., 39 § 5 mom. samt 65 § 1 mom. e-punkten och 2 mom. b-punkten,

av dessa lagrum 65 § 1 mom. e-punkten och 2 mom. b-punkten sådana de lyder i förordning av den 13 november 1987 (850/87), som följer:

1 §

3. Denna förordning och med stöd av den meddelade föreskrifter tillämpas på sådana militärfordon som definieras i 2 § militärfordonsförordningen (901/87), med undantag av pansarfordon, på det sätt som stadgas i militärfordonsförordningen eller bestäms med stöd av den.


39 §

5. Koppling av en släpvagn till en bil skall godkännas av ett besiktningsställe, dock inte sådan koppling där både bilen och släpvagnen är godkända för korskoppling enligt villkor som ministeriet fastställer särskilt. Tillfällig koppling på grund av att fordonet har skadats behöver inte heller godkänns av ett besiktningställe.

65 §

1. Ett av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe kan i enskilda fall, i enlighet med bilregistercentralens allmänna anvisningar, av särskilda skäl för ett fordon eller en fordonskombination bevilja undantag från stadgandena i denna förordning som följer:


e) undantag från stadgandena i 33 och 33 a §§, 34 § 1 och 2 mom., 35 § 1 mom. och 36 § 1 mom. för dragbil till släpvagn för specialtransport eller för dragbil till motsvarande släpanordning, för specialbil, traktor och motorredskap samt för lastbil, som används för transport av traktorer eller arbetsmaskiner från en arbetsplats till en annan eller för serviceändamål; och


2. Bilregistercentralen kan av särskilda skäl, om den konstruktion eller utrustning som behövs för fordonets bruksändamål kräver det, enligt ministeriets allmänna anvisningar medge undantag från stadgandena i denna förordning som följer:


b) för fordonsmodell, med undantag av lastbil och buss, från stadgandena i 33 och 33 a §§, 34 § 1 mom., 35 § 1 mom. och 36 § 1 mom.;Denna förordning träder i fråga om 39 § 5 mom. i kraft den 1 juni 1989 och till övriga delar den 1 januari 1990.

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.