466/1989

Given i Helsingfors den 19 maj 1989

Förordning om ändring av förordningen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 2 augusti 1946 om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (609/46) 3 §, 4 § 1 mom., 11 § 1, 4 och 5 mom. samt 13 §, av dem 4 § 1 mom. samt 11 § 1, 4 och 5 mom. sådana de lyder i förordning av den 18 december 1987 (1048/87), som följer:

3 §

Arbetsrådet skall, utöver vad som annars stadgas,

1) vid behov befullmäktiga sekreteraren eller någon annan att företräda arbetsrådet vid domstol,

2) utse en person att förrätta muntligt förhör eller syn, då detta anses nödvändigt för att erhålla utredning i ett ärende som behandlas,

3) före utgången av mars till arbetsministeriet inge en berättelse över sin verksamhet under det föregående året, samt

4) för arbetsministeriet bereda ett förslag till utgiftsstat för arbetsrådet för det följande året.

4 §

Arbetsrådet skall ha lagfarna sekreterare och ett behövligt antal övriga tjänstemän. Arbetsministeriet utnämner sekreterare av högre och lägre löneklass. De övriga tjänstemännen utnämns av arbetsrådet.


11 §

Arbetsrådet förklarar tjänsterna som sekreterare av högre och lägre löneklass lediga att sökas. Efter ansökningstidens utgång skall arbetsrådet sända ansökningshandlingarna jämte sitt utlåtande till arbetsministeriet.


När det är fråga om tjänstledighet som en tjänsteman vid arbetsrådet har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal eller om annan tjänstledighet för högst ett år, beviljas tjänstledigheten av arbetsrådet. Beslut om tjänstledighet som beror av prövning för längre tid än ett år fattas i fråga om sekreterare av arbetsministeriet och i fråga om övriga tjänstemän av arbetsrådet.

Om anställning av någon att interimistiskt sköta en tjänst som sekreterare beslutar arbetsministeriet för en längre tid än ett år och arbetsrådet för en kortare tid. Arbetsministeriet beslutar vad gäller om skötseln av en tjänst som sekreterare under en tjänstledighet som varar över ett år och arbetsrådet om skötseln av en sådan tjänst under en kortare tjänstledighet. I fråga om övriga tjänster vid arbetsrådet fattas beslut om anställning av någon att sköta tjänsten interimistiskt eller som vikarie av arbetsrådet, som också anställer tillfälliga tjänstemän.

13 §

Arbetsministeriet kan fastställa arbetsordning för arbetsrådet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Helsingfors den 19 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.