465/1989

Given i Helsingfors den 19 maj 1989

Förordning om ändring av 6 och 16 §§ förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 6 § och 16 § 2 mom. förordningen den 29 juni 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (501/78), av dem 16 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 23 maj 1980 (375/80), som följer:

6 §

Institutets direktion består av en ordförande och 12 andra medlemmar. Medlemmarna samt deras personliga suppleanter förordnas av statsrådet för tre år i sänder. Ordföranden och två andra medlemmar företräder social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde samt viceordförande och två medlemmar arbetsministeriets förvaltningsområde. Till direktionen skall dessutom höra tre företrädare för de centrala arbetstagarorganisationerna och tre företrädare för de centrala arbetsgivarorganisationerna samt en företrädare för den mest representativa organisationen för personer som självständigt utför arbete för egen räkning.

16 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall innan budgeten godkänns inhämta utlåtande om den av arbetsministeriet och därefter av statsrådets finansutskott. >Arbetsministeriet skall höras innan verksamhets- och ekonomiplaner fastställs och andra betydande frågor som gäller institutet för arbetshygien avgörs.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Den direktion för institutet för arbetshygien som verkar när denna förordning träder i kraft fortsätter sin verksamhet under den tid som fastställdes när direktionen tillsattes.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.