456/1989

Given i Helsingfors den 19 maj 1989

Förordning om ändring av förordningen om patent- och registerstyrelsen

På föredragning av handels- och industriministern ändras i förordningen den 19 mars 1982 om patent- och registerstyrelsen (213/82) 17 § 6 mom., 34 § 2 mom., 35 § 1 mom. 2 punkten, 40 § 1 mom. 8 punkten och 41 § 3 mom.,

av dessa lagrum 17 § 6 mom., 35 § 1 mom. 2 punkten och 41 § 3 mom. sådana de lyder i förordning av den 26 februari 1988 (194/88) och 40 § 1 mom. 8 punkten sådan den lyder i förordning av den 13 februari 1987 (143/87), som följer:

17 §

Patent- och registerstyrelsen har dessutom en biträdande byråchef, en bibliotekarie, besvärsavdelningens byråchef, överingenjörer, konsulterande ingengörer, äldre prövningsingenjörer, specialforskare, prövningsingenjörer, en rådgivande jurist, jurister, en dokumentationsingenjör, translatorer, en kamrer, avdelningssekreterare och andra tjänstemän.


34 §

Vid besvärsavdelningens sammanträde leds ordet av generaldirektören eller överdirektören i enlighet med vad generaldirektören bestämmer.


35 §

Ledamöter av besvärsavdelningen kan vara:


2) vid behandling av varumärkes-, mönsterrätts- eller handelsregisterärenden avdelningscheferna vid administrativa avdelningen, varumärkes- och mönsterrättsavdelningen och handelsregisteravdelningen och byråcheferna vid byråerna inom nämnda avdelningar samt besvärsavdelningens byråchef.


40 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid patent- och registerstyrelsen är sådan genom tidigare verksamhet ådagalagd skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. Dessutom fordras:


8) av byråchefen vid besvärsavdelningen juris kandidatexamen och erfarenhet i domarvärv eller förvaltningsrättslig lagskipning samt kännedom om industrirätter,


41 §

Biträdande avdelningschefer, byråchefer, biträdande byråchefer, bibliotekarien, överingenjörer, konsulterande ingenjörer, äldre prövningsingenjörer och specialforskare utnämns av patent- och registerstyrelsen.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Helsingfors den 19 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.