452/1989

Given i Helsingfors den 19 maj 1989

Förordning om fiskeristadga för Enare träsk

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 49 § lagen den 28 september 1951 om fiske (503/51):

Förordningens tillämpningsområde
1 §

Denna förordning tillämpas på fiske som bedrivs på Enare träsk i Enare kommun. Till den del fisket inte regleras i denna förordning, iakttas lagen om fiske (503/51) och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser.

Fångstredskap
2 §

I flytnät som är avsedda för fiske av insjööring och insjölax skall knutavståndet vara minst 65 millimeter och i flytnät avsedda för fångst av siklöja högst 22 millimeter. Andra nät får under tiden för öppet vatten användas endast utsatta på bottnen.

Med flytnät avses nät, vilkas underteln delvis eller helt är upplyftad ovanom bottnen.

En nätrad som bildas av i 1 mom. nämnda nät får vara högst 480 meter lång.

3 §

Djupet på ryssjor och andra liknande instängningsredskap som är försedda med botten begränsas inte på Enare träsk med undantag av de i 9-12 §§ nämnda områdena.

4 §

Knutavståndet begränsas inte för andra redskap av garn än i 2 § nämnda flytnät och i 10 § nämnda nät.

Användning av fångstredskap
5 §

Stående fångstredskap får inte utsättas för fångst närmare än hundra meter från utmärkta notvarp och inte heller i utmärkta farleder.

6 §

Fångstredskap skall utmärkas så, att av dem framgår vem som är deras ägare. Kan fångstredskap störa trafik med båt eller annan lovlig användning av vattendrag, skall de förses med tydliga märken. Såsom tydligt märke anses en kvadratformig, minst 30 centimeter bred och hög flagga som är fästad i ändan på en stång, som skjuter upp minst en och en halv meter ovan vattenytan. Den stång som utmärker yttersta ändan av ett fångstredskap som utsatts vid vattenytan eller ett förankrat fångstredskap som sträcker sig till ytan eller dess närhet och de stänger i båda ändarna av en drivgarnslänk samt drivrev skall dock förses med två i höjdled placerade flaggor av ovan åsyftade slag.

Utöver de märken som avses i 1 mom. skall fångstredskaps sträckning utvisas genom att enligt behov ett eller flera klart urskiljbara märken används.

7 §

Efter slutfört fiske skall fångstredskapen och till dem hörande märken och andra för fisket använda tillbehör, som inte hör till en i vattendraget lagligen befintlig fast fångstanordning, ofördröjligen avlägsnas ur vattnet. Likaså skall obehövlig risvase eller annan anläggning eller konstruktion som använts för fiskevård, fiskodling eller uppbevaring av fångad fisk avlägsnas.

Vad som sägs i 1 mom. gäller även märken som används vid vinterfiske.

Fredningstider
8 §

Användning av sådana storryssjor eller andra likartade med botten försedda instängningsredskap, som jämte ledarmar och lednät till någon del är djupare än en och en halv meter, är förbjuden året runt inom de områden som nämns i 9-12 §§.

9 §

Allt fiske är förbjudet i Enare träsk från och med den 1 augusti till och med den 30 september inom ett område, som i mynningen av Juutuanjoki älv avgränsas av en linje över Pappilanniemi yttersta udde och Vuopajanniemi yttersta udde och vars yttre gräns bildas av en linje som löper över Sarviniemi udde, Iisakinkari skär, södra spetsen av ön Vihellyssaari och Lyijyniemi udde.

Inom det i 1 mom. nämnda området får dock fiske ske med not och med högst 1,8 meter djupa nät, tillverkade av monofilnätgarn med en tjocklek av högst 0,17 millimeter. Nät får användas endast utsatta på bottnen.

10 §

Fiske med nät är förbjudet från och med den 1 september till och med den 30 november inom fjärdvattnen vid Veskoniemi udde från mynningen av Ivalo älv inom ett område, vars yttre gräns utgörs av en linje som löper över Pöykköpetäjäniemi udde, Kellariniemi udde, ön Mahlatti och Akuniemi udde. Fiske av siklöja med nät med ett knutavstånd av 22 millimeter eller tätare är dock tillåtet.

11 §

Allt fiske är förbjudet från och med den 1 augusti till och med den 31 oktober i Tsurnuvuono från mynningen av Tsurnujoki älv till norra spetsen av ön Palosaari.

12 §

Allt fiske är förbjudet från och med den 21 juni till och med den 15 september i Enare träsk vid mynningen av Tsiuttajoki älv från åmynningen inom ett område, vars yttre gräns bildas av en linje över sydspetsen av Kesäniemi udde, mittpunkten av ön Partakonsaari och Heinäniemi udde.

Inom det i 1 mom. nämnda området får dock fiske ske med not och med högst 1,8 meter djupa nät, tillverkade av monofilnätgarn med en tjocklek av högst 0,17 millimeter. Nät får användas endast utsatta på bottnen.

13 §

Fiske med i 2 § nämnda flytnät avsedda för fångst av insjööring och insjölax är förbjudet i Enare träsk från och med den 1 augusti till och med den 20 augusti.

14 §

Harr får i Enare träsk fångas även under april och maj samt insjööring och insjölax även under september, oktober och november.

Harr som fångats i enlighet med 1 mom. får saluhållas och säljas endast inom Enare, Enontekis och Utsjoki kommuner.

Insjööring och insjölax som fångats i enlighet med 1 mom. får saluhållas och säljas i hela landet.

Minimimått
15 §

Fisk som fångas i Enare träsk skall fylla följande minimimått mätt från käkspetsen till ändan av stjärtfenan:

insjölax 40 centimeter

insjööring och bäcköring 40 centimeter

storröding eller bottenröding 40 centimeter

kanadaröding 40 centimeter

harr 25 centimeter

gädda 40 centimeter

Ikraftträdande
16 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989 och gäller till utgången av år 1990.

Genom denna förordning upphävs följande beslut:

1) lantbruksministeriets beslut av den 17 juni 1960 om handel med undermålig sik från Enare träsk (295/60), och

2) jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 9 mars 1972 angående inskränkning av fisket i Enare träsk (208/72).

När denna förordning har trätt i kraft skall följande beslut inte tillämpas på fisket i Enare träsk:

1) lantbruksministeriets beslut av den 11 juni 1954 om fångst av sik inom Enare, Utsjoki och Enontekis kommuner (268/54),

2) jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 5 december 1975 angående fångst av nors och siklöja inom vissa vattendragsområden (933/75),

3) jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 24 mars 1987 om fångst av harr inom Enontekiö, Enare och Utsjoki kommuner (337/87), och

4) jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 22 maj 1987 om användning av storryssja i vissa vatten inom Enare kommun (524/87).

Helsingfors den 19 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.