449/1989

Given i Helsingfors den 19 maj 1989

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) 45 § 3 mom.,

ändras 25 § 3 mom., 33 § 1 mom., 48 § 2 och 4 mom., 87 a § 3 mom., 94 a § 2 mom. och 97 § 2 mom., av dem 87 a § 3 mom. och 94 a § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 22 januari 1988 (58/88), samt

fogas till 108 § ett nytt 3 mom. som följer:

25 §
Hastighetsbegränsningar

Förare av utryckningsfordon samt av fordon som används vid trafikövervakning eller i polisens, gränsbevakningsväsendets eller tullens tjänsteuppdrag får överskrida den högsta tillåtna hastigheten enligt denna paragraf, om uppgiftens brådskande natur oundgängligen kräver det.


33 §
Körning på gårdsgata

På gårdsgata får motordrivet fordon framföras endast vid körning till fastighet som är belägen vid gatan eller till markerad parkeringsplats. Parkering av andra fordon än cykel och moped är tillåten endast på markerad parkeringsplats. Parkering av cykel och moped får inte medföra oskälig olägenhet för användningen av gårdsgatan.


48 §
Undantagsstadganden

Utryckningsfordon som avger särskilda ljussignaler och fordon i polisens, gränsbevakningsväsendets eller tullens tjänsteuppdrag får med iakttagande av särskild försiktighet framföras på väg, del av väg eller område där körning annars är förbjuden, om uppdraget oundgängligen kräver det.


Fordon som används i arbete som avses i 3 mom., vid trafikövervakning eller i polisens, gränsbevakningsväsendets eller tullens tjänsteuppdrag får utan hinder av 26-28 §§ tillfälligt stannas eller parkeras på det sätt som uppdraget kräver, under förutsättning att trafiken inte uppenbart utsätts för fara.


87 a §
Användning av färdskrivare

Denna paragraf tillämpas inte

1) på polisens, försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets transporter,

2) på korta provkörningar i samband med anskaffning, service, reparation, besiktning och trafikövervakning av fordon, inte heller

3) då någon annan än fordonets egentliga förare flyttar fordonet i samband med lastning eller lossning.

94 a §
Övervakning av användningen av färdskrivare

Fordonets ägare eller innehavare skall förvara de använda diagramskivorna, med undantag av diagramskivor som använts i förarexamen, i två år och på uppmaning överlämna dem eller kopior av dem för undersökningsändamål, på det sätt som trafikministeriet föreskriver. De uppgifter som har insamlats på detta sätt får inte olovligen röjas för utomstående.

97 §
Andra trafikövervakare

En tjänsteman som av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen förordnats att kontrollera fordons mått, vikt och belastning har i dessa tjänsteuppdrag samma befogenheter som en polisman har enligt 93, 94 och 96 §§. Samma befogenhet har en tull- och gränsbevakningsman i tjänsteuppdrag som hänför sig till trafikövervakning.

108 §
Fullmaktsstadgande

Trafikministeriet kan meddela närmare föreskrifter om belastningen och säkerhetsarrangemangen vid transport av skolelever och daghemsbarn, då transporterna får statsunderstöd eller understöd av kommunen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Regeringens proposition 14/89
Trafikutsk. bet. 1/89
Stora utsk. bet. 45/89

Helsingfors den 19 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.